Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

ПАРТИЈА 9 – Полиетиленски елементи и спојни комади

 

Одлука о додели оквирног споразума- Партија 9

 

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација