Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Уговор

Упутство понуђачима како да сачине понуду