Техничка спецификација

Општи део и предмет набавке

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова припреме понуде

Образац структуре цене

Модел уговора