Одлука о додели уговора

 

Јавни позив – пречишћен текст

Исправка- обавештење о изменама или додатним информацијама

 

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упуство понуђачима како да сачине понуду

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Општи део- подаци о предмету набавке

Техничка спецификација