Организациона структура

Водовод послује као јединствена целина. Актом генералног директора Водовода уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

Статутом, општим и другим актима Водовода, ближе се уређује унутрашња организација Водовода, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Водовода у складу са законом.

За квалитетно обављење наведених делатности, поред довољних расположивих количина воде, потребно је имати и адекватан степен техничке опремљености система, одговарајућу кадровску структуру, као и добро обучене, организоване и мотивисане извршиоце.

ЈП “Водовод“ Врање данас запошљава 231-ог радника, од тога 30 са високом стручном спремом укључујући једног доктора наука и једног магистра.