Историјат

Народни одбор Општине Врање је 14. октобра 1956.године донео одлуку о оснивању “Предузећа за изградњу спољњег и унутрашњег водовода и канализације“, као привредне организације локалног карактера. Под тадашњим називом “Предузеће за водовод и канализацију“ почело је да функционише  1. јануара 1957.године.

 Један од најважнијих пројеката у 57-годишњој историји Ј.П. “Водовод“ Врање је изградња бране “Првонек“ на Бањској реци. Наиме, 1977. године, након израде “Студије регионалног снабдевања врањског региона“, од неколико обрађених варијанти, усваја се она која се односи на изградњу бране “Првонек“. Након тога, 1989. године доноси се Одлука о изградњи бране Првонек на реци Бањштици а први грађевински радови почињу децембра 1989. године и трају, са већим или мањим интензитетом, све до 2005.године. Дана 7. септембра 2005. године отпочиње пробно пуњење акумулације и званично пуштање у рад бране, чиме је Врање трајно решило проблем водоснабдевања становништва и индустрије.

Ј.П. “Водовод“ Врање је основано ради:

 • обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса ради уредног задовољавања потреба наших потрошача; 
 • развоја и унапређења у обављању основне делатности;
 • обезбеђења техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
 • остваривања другог законом утврђеног интереса.

У складу са законом, Ј.П.“Водовод“ Врање може обављати све делатности за које испуњава прописане услове. Основна делатност Ј.П.“Водовод“ Врање је производња воде за пиће, сакупљање и пречишћавање отпадних вода. Осим основне делатности Ј.П. “Водовод“ Врање може обављати и следеће делатности:

 • изградња путева и аутопутева,
 • изградња цевовода;
 • уклањање отпадних вода;
 • изградња хидротехничких објеката
 • рушење објеката;
 • припрема градилишта;
 • постављање водоводних, канализационих и грејних и климатизационих система;
 • техничко испитивање и анализе.