ЈП Водовод Врање  је добило решење о Зонама санитарне заштите на Акумулацији Првонек од стране Министарства здравља број 530-01-526 2015-10  од 07.012.2015.

Решење је добијено на основу Елабората о зонама санитарне заштите које је израдио Институт Јарослав Черни. Срества за израду елабората су обезбеђена од стране Министарства пољопривреде односно  Дирекције за воде, а на основу захтева и активности које је спровео пројектни тим ЈП „Водовод“ Врања.

brana krug

Решење о Зонама санитарне заштите на Акумулацији Првонек предвиђа:

Прва зона ( зона непосредне заштите) обухвата простор од 10 метара по хоризонтали од максималног нивоа језера.

Друга зона ( ужа зона заштите) обухвата простор од 500 метара по хоризонтали од максималног нивоа језера.

Трећа зона ( шира зона заштите) обухвата простор слива акумулације „Првонек“.

Желимо да информишемо  наше суграђане са правилима понашања приликом боравка на акумулацији Првонек а који су предвиђени овим решењем. Ближе објашњење у одељку за пројекте.