Дел. број: 3322

Датум: 19.09.2019.

 • Број јавне набавке: ВНУ 1/2019
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 О К В И Р Н И   С П О Р А З У М  

Физичко обезбеђење

Ознака из општег речника набавке: 79710000

Укупан број страна: 38

Рок за достављање понуда: закључно са 15.10.2019. године, до 10:00 часова.

Датум отварања понуда: 15.10.2019. године, у 11:00 часова.

 

Септембар, 2019. година

На основу члана 32., 40. став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНУ 1/2019 број 3166 од 11.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНУ 1/2019 број 3166/1 од 11.09.2019. године, припремељена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга

Физичко обезбеђење

 

Конкурсна документација садржи:

Ред. бр. ОПИС Страна
1. НАСЛОВНА СТРАНА  
2. САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ 2
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4
5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА (образац 1) 5
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 10
7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 15
8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2) 24
9. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (образац 3) 28
10. ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСTВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (образац 4) 34
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5) 35
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6) 36
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7) 37
14. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА (образац 8) 38

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ВНУ 1/2019 су услуге – Физичко обезбеђење

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и 3 (три) понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

      Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним сходно члану 40. Став 3. Закона.

 

 1. Контакт лице и служба

Лице за контакт:  Маја Ђорђевић

Е – mail адреса: maja.djordjevic@vodovodvranje.rs

Телефон: 017/421-601

Број факса: 017/404-666

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке број ВНУ 1/2019 су услуге:

 

 • Физичко обезбеђење

 

Ознака из општег речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења.

 

 1. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са три понуђача на период од једне године.

У периоду трајања оквирног споразума Наручилац  закључује појединачне уговоре о јавној набавци при чему је обавезан да приликом избора најповољније понуде и доношења одлуке о додели појединачног уговора поступа у складу са чланом 40. став 6. и чланом 40а, став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму.

Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима.

 

Напомена:

 

Вредност оквирног споразума је:

 

 • Физичко обезбеђење ………………..…………………. 1500.000,00 РСД

 

ОБРАЗАЦ 1

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УСЛУГУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Услуге физичког обезбеђења, односно физичке заштите објеката, имовине и запослених на простору наручиоца треба да се извршавају у периоду од годину дана, што износи оквирно 8784 радних сати по стражарском месту, за 5 стражарских места и подразумева:

.  1. Стражарско место на комплексу Фабрике воде ЈП „Водовод“ Врање, лоцирани су следећи објекти:

 • Објекат Фабрике воде површине 2500 м2 (погонска, машинска и административна зграда)
 • Резервоари, запремине 4000 м3
  1. Портирница
  2. Унутрашње саобраћајнице
  3. Хидранска мрежа
  4. Ограда

 

 • Фабрика воде ЈП „Водовод“ Врање, лоцирана је источно од Врања, односно западно од Врањске бање на месту званом Кумаревска чука. Кумаревска чука је узвишење непосредно изнад насеља Топлац. Комплекс фабрике воде је на коти 530 м. Захвата 420 32, 53“ источне географске дужине и 210 58“ 47““ географске ширине. Елевација је 456.
 • Комплекс Фабрике воде обухвата катастарске парцеле у укупној површини од 3 ха 56 ар и 00 м2. Под објектима је око 25 ар а остало су слободне, неизграђене површине. Комплекс је под нагибом, ограђен жичаном оградом висине до 2 м.
 • У комплекс предузећа улази се преко главне капије, која је на западној страни комплекса Фабрике воде. Приступни пут до Фабрике воде се одваја у насељу Топлац са пута Врање-с.Ћуковац-Врањска Бања. Објекти на комплексу су повезани интерним асвалтним саобраћајницама.
 • Окружење комплекс Фабрике воде ЈП „Водовод“ је следеће:
 • Уз источну границу комплекса терен је прекривен ниским растињем и жбунастим дрвећем. Благо се уздиже до коте од око 697 м а затим стрмо спушта према долини Бањске реке односно насељу Врањска бања (Слика 8). Најближи стамбени објекат је на око 0,76 км., док је ваздушна удаљеност Врањске бање око 1,87км. У овом правцу нема срамбених објеката. Са североисточне стране је насеље Кумарево на око 850 м удаљености.
  • Са јужне стране комплекса је приступни пут главној улазној капији фабрике воде. Непосредно уз приступни пут са леве и десне стране је ниско дрвеће. Са југозападне стране су насеља: Топлац на око 800 м и Ћуповац на око 1500 м удаљености
 • Од западне границе комплекса терен се нагло спушта према насељу Чесма и Бара, односно долини реке Ј.Мораве. Ваздушна удаљеност најближих стамбених објеката насеља Чесма је 0,64 км , док је до центра села удаљеност 1км. Са ове стране су и железничка пруга такође на око 1 км, аутопут Ниш-Врање на око 1,84 км, и град Врање које је удаљено око 5,5 км ваздушне линије. Најближи објекат комплексу Фабрике воде је усамљена кућа ненастањена на 0,3 км.• Од северне стране комплекса Фабрике воде терен се благо уздиже све до коте – 697 м. Терен је обрастао дрвећем ниског и средњег раста.

                                                                                                                                                                                                     

 1. Стражарско место – Брана „Првонек“ се налази на Бањској реци, десној притоци Јужне Мораве. Преградно место се налази око 9 km од ушћа у Јужну Мораву, на локалитету села Првонек. Брана „Првонек“ је регионални вишенаменски водопривредни објекат, чије су основне намене: снабдевање водом становништва и индустрије града Врања, општине Бујановац, заштита од поплава, оплемењавање малих вода у периодима неповољних хидролошких услова у сливу, као и производња електричне енергије.

 

Најважнији подаци о преградној конструкцији:

 • кота круне бране 620,00 mнм
 • максимална грађевинска висина 93 m
 • максимална висина бране од терена 78 m
 • ширина бране у круни 10 m
 • дужина бране у круни 250 m
 • максимална ширина у стопи 321 m
 1. Стражарско место – Управна зграда ЈП “Водовод“ Врање у улици Београдској 63, Врање,

објекат који садржи подрум-гаражу, приземље и три спрата са двориштем. Обезбеђење ће бити на  портирници на улазу у управну зграду.

 1. Стражарско место – Oбјекти механизације и магацин – у улици Радничкој бб

Садржи: управну зграду, гаражу, радионицу и надстрешницу. Обезбеђење ће бити на стражарском објекту на улазу у кругу механизације.

 1. Стражарско место – Црпна станица Сараина, на углу улице Цетињске и Кнеза Милоша

У оквиру црпне станице налази се објекат у ком су три пумпе за другу висинску зону, други објекат у ком се налазе базени и објекат за административне послове. Сви објeкти су ограђени жичаном оградом.

ЈП Водовод Врање има израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања бр. 4843 од 27.11.2018.год. и анализом агрегатног ризика је утврђена друга категорија ризика са нивоом ризика десет. На основу извршене Процене ризика, одређивања нивоа и категорије агрегатног ризика, ЈП Водовод Врање сврстава се у II категорију угрожености, у складу са категоризацијом дефинисаном у Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава Сл. гласник РС 19/2015 и 17/2017.

Обавезе службеника обезбеђења су следеће:

 • Обезбеђење и физичка заштита запослених у току процеса рада, објеката и имовине предузећа са ватреним оружјем калибра прописаног Законом о приватном обезбеђењу.
 • Спречавање и откривање појава које могу нанети штету имовини предузећа
 • Онемогућавање приступа непозваним лицима у предузеће
 • Предузимање других Законом допуштених мера које су потребне за несметан процес рада и заштиту запослених који врше тај рад
 • Спровођење прописаних мера унутрашњег реда
 • Вођење прописане документације по захтеву Наручиоца

Радно време службеника обезбеђења:

 1. Рад се обавља свакодневно континуирано, на сваком стражарском месту, 24 часа дневно, 7 дана у недељи, свим радним данима у години укључујући и државне и верске празнике
 2. Број службеника обезбеђења и распоред рада по сменама, утврђује понуђач и наручилац сагласно
 3. Понуђач је у обавези да по закључењу уговора достави наручиоцу распоред рада са именима и презименима службеника обезбеђења као и њиховим бројевима мобилних телефона
 4. Понуђач је у обавези да о свим изменама распореда рада благовремено писмено обавести наручиоца

Одговорност службеника обезбеђења и обавезе понуђача:

 • Службеници обезбеђења код којих се уоче неправилности у раду од стране интерне контроле Наручиоца (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, непридржавање предвиђених упутстава, итд.) више не могу бити ангажовани на обезбеђењу објекта Наручиоца. Одговорно лице наручиоца о наведеним неправилностима сачињава записник који потписује и доставља Понуђачу. Понуђач је дужан да одмах, у току смене, замени радника обезбеђења на чије поступање наручилац има примедбе.

Службена одела, опрема и спољни изглед извршиоца:

Службеници физичко-техничког обезбеђења и контролни органи при обављању послова физичко-техничког обезбеђења носе униформу једнообразна службена одела са видљивим знаком фирме,

Службеници обезбеђења мора да има истакнуту службену легитимацију – идентификациону картицу са именом и презименом и назнаку „обезбеђење“;

Службеници морају изгледати уредно и морају одржавати хигијену на радном месту и непосредно око радног места – портирница;

Службеници  морају имати мобилни телефон

Службено одело, мобилни телефон и сл. на свој терет обезбеђује понуђач

 

Захтеви за службенике обезбеђења који ће вршити послове обезбеђења код Наручиоца:

 1. Службеници морају  поседовати  Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења -са оружјем

Контрола рада службеника обезбеђења:

 1. Понуђач услуга је у обавези да обавља редовну контролу рада службеника обезбеђења, обиласком од стране овлашћених лица понуђача
 2. Наручилац задржава право своје контроле службеника обезбеђења, без претходне најаве понуђачу
 3. Понуђач доставља редовне и ванредне писане и усмене извештаје о извршеној контроли и стању на објектима овлашћеном лицу наручиоца. Динамику достављања извештаја утврђује наручилац.

Координација рада извршилаца:

 • Понуђач одређује лице које врши координацију службеника обезбеђења и сарађује са овлашћеним лицем наручиоца и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица у погледу начина обављања посла. На захтев наручиоца,понуђач је дужан да у ванредним околностима, без одлагања обезбеди додатни број службеника обезбеђења без додатне накнаде. Додатно ангажовани службеници обезбеђења морају да испуњавају све услове које испуњавају радници обезбеђења у складу са овом конкурсном документацијом.Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за предметну услугу. У цену једног радног сата физичког обезбеђења објекта понуђача, треба да буду урачунати сви припадајући трошкови.Наручилац задржава право да, у току важења појединачног уговора, према својим потребама, по објекту, ангажује већи или мањи број ивршилаца, као и да измени број радних сати на који их ангажује.

Промена броја извршилаца или радних сати ни у ком случају не утиче на укупну уговорену вредност уговора

Предмет Оквирна количина (укупан број радних сати) Јединична цена радног сата (без ПДВ-а) Укупна цена – без ПДВ-а (2×3)
1 2 3 4
Физичко обезбеђење 43920  (сати)    

 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ РАДНИЦИ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 • лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем

-доказ: лиценцa за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем

 • да лице није кривично осуђивано и да против њега није покренута кривична истрага,

– доказ: уверења Основног и Вишег суда не старија од два месеца пре отварања понуда.

 • положен стучни испит за обављање послова заштите од пожара,

– доказ: уверење о положеном стучном испиту из области заштите од пожара

 • да имају извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог, не старији од годину дана,

– доказ: извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог не старији од годину дана пре отврања понуда

 • радници обезбеђења треба да поседују професионалност, савесност, спретност и одговорност у обављању радних задатака

Напомена: *Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Ако приликом множења оквирних количина и јединичних цена укупно понуђена цена буде изнад процењене вредности, неће се понуда одбити као неприхватљива. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са три понуђача.

Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од  12.500.000,00 динара.

ОПШТИ ЗАХТЕВИ:

 1.  Понуђач мора у свему да поступа у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ 104/2013 и 42/2015).
 2. Сви службеници обезбеђења су у обавези, да током радног времена, носе униформе које им обезбеђује лице са којим буде закључен оквирни споразум о јавној набавци.
 3. Сва лица која изабрани понуђач упућује на вршење радних задатака код наручиоца, током целог трајања уговора, морају да поседују Лиценцу за физичко лице сходно члану 11. став 1 тачка 2) подтачка (2) Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ 104/2013 и 42/2015).
 4. Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум о јавној набавци мора да поступа у складу са правилима струке, савесно и одговорно, односно да пријави сваку спорну ситуацију када посумња да је нарушена безбедност лица или имовине.

 

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

 

                                                                                            ___________________________

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

 

 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Да има лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана за правна лица у складу са чланом 8. Закона о приватном обезбеђењу,   издата од стране Министарства унутрашњих послова.

      (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
 • Пословни капацитет:

Да је понуђач у последњих 5 година (2014/15/16/17/18) пре објављивања јавног позива закључио минимум три уговора за пружање услуге физичко–техничког обезбеђења;

2)  Технички капацитет:

а)  Поседовање Контролно-оперативног центра, са перманентним дежурством 0 – 24 часа сваког дана, са особљем (минимум једну контролно-оперативну собу на територији града Врања),

б) поседовање два возила за надзор и контролу (путничка возила) која ће бити коришћена за потребе контролно-оперативне собе на територији града Врања.

3) Кадровски капацитет:

Да понуђач има минимум 5 ангажованих лица (која су у радном односу или ангажовани сходно чл. 197 до 199 Закона о раду) на пословима физичко – техничког обезбеђења са одговарајућом лиценцама и уверењима:

 • лиценцa за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем

-доказ: лиценцa за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем

 • да лице није кривично осуђивано и да против њега није покренута кривична истрага,

– доказ: уверења из Основног и Вишег суда не старија од два месеца пре отварања понуда.

 • положен стучни испит за обављање послова заштите од пожара,

– доказ: уверење о положеном стучном испиту из области заштите од пожара

 • да имају извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог, не старији од годину дана пре отварања понуда.

– доказ: извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог не старији од годину дана пре отварања понуда.

 • радници обезбеђења треба да поседују професионалност, савесност, спретност и одговорност у обављању радних задатака

 

           4) Сертификати :

Понуђач мора да поседује важећи сертификат националног стандарда SRPS A.L.2.002:2015 за област услуга физичко-техничког обезбеђења објеката.

 

1.3      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, сходно члану 9. став 1 тачка 2) Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ 104/2013 и 42/2015), коју издаје Министарство унутрашњих послова.

Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 • Пословни капацитет – Доказ: Понуђач је дужан да достави референц листу (назив Наручиоца, контакт особу и број телефона, број извршених услуга које су предмет јавне набавке у последњих у последњих 5 година (2014/15/16/17/18. год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц листу достави фотокопије Потврда издате од стране Наручилаца наведених у референц листи.
 • Технички капацитет – Доказ:Понуђач доставља а) сопствену изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом да поседује минимум један контролно оперативни центар са перманентним дежурством 0 – 24 часа сваког дана, са особљем (минимум једну контролно-оперативну собу на територији града Врања). У изјави навести локацију на којој се центар налази.Достави копију уговора или власнички лист као доказ да се центар налази на наведеној локацији (изјаву саставити у слободној форми са траженим подацима); б) Понуђач доставља фотокопију важећих саобраћајних дозвола, читач саобраћајне дозволе и полису осигурања за тражена возила, уговоре о закупу, најму или лизингу који важе за све време важења Оквирног споразума.
 • Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља фотокопије уговора о радном ангажовању и копије тражених лиценци  и уверења.
 • Сертификати – Доказ: Понуђач доставља фотокопију важећег траженог сертификата.

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуду саставити на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Физичко обезбеђење, ЈН број ВНУ 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.10.2019. године до 10:00 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

 • Образац понуде,
 • Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења,
 • Модел оквирног споразума,
 • Образац структуре цена,
 • Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 • Образац изјаве о назависној понуди,
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
 • Бланко сопствена меница са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа као гаранција за озбиљност понуде.

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. ПАРТИЈЕ

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање са назнаком:

–  “Измена понуде за јавну набавку – Физичко обезбеђење, ЈН број ВНУ 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Допуна понуде за јавну набавку – Физичко обезбеђење, ЈН број ВНУ 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Опозив понуде за јавну набавку – Физичко обезбеђење, ЈН број ВНУ 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Измена и допуна понуде за јавну набавку – Физичко обезбеђење, ЈН број ВНУ 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

 

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

 

 • Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања: месечно за протекли месец у року од ____ дана од дана пријема исправне фактуре (у законском року од 45 дана).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

 

 • Захтеви у погледу начина извршења услуге

– Обезбеђење се спроводи непрекидним дежурством у трајању 0-24 часа дневно по објекту, са по једним извршиоцем у смени,не дуже од 12 часова, осим ако се од стране Наручиоца не одреди другачији начин рада;

 

 • Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

 • Други захтеви

У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији менице. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од  200.000,00 без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 45 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

11.2 За добро извршење посла-оквирни споразум

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

 

11.3 За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил: maja.djordjevic@vodovodvranje.rs i vodovodvranje@vodovodvranje.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број ВНУ 1/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1. )

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

 

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

 

 

 

 

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 2

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда број _________ од ________.2019. године, за јавну набавку број ВНУ 1/2019

Физичко обезбеђење

 

 

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број предузећа  
Порески  идентификациони број предузећа(ПИБ)  
Име особе за контакт  
Електронска пошта  
Телефон  
Телефакс  
Број рачуна понуђача и назив банке  
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 • ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1) Назив понуђача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:  
2) Назив понуђача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:  

 

 

Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  

 

 

Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –

Физичко обезбеђење

 

5.1 Укупна вредност понуде

(без ПДВ)

 
5.2 Укупна вредност понуде

(са ПДВ)

 
5.3 Рок и начин плаћања месечно за протекли месец у року од ____ дана од дана пријема исправне фактуре (у року од  45 дана).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

5.4 Рок извршења услуге Обезбеђење се спроводи непрекидним дежурством у трајању 0-24 часа дневно по објекту, са по једним извршиоцем у смени,не дуже од 12 часова, осим ако се од стране Наручиоца не одреди другачији начин рада;
5.5 Рок важења понуде

(не краћи од 45 дана)

_____ (_________________) дана од дана отварања понуда.
5.6 Место извршења На објектима  ЈП “Водовод“Врање

 

 

 

 

 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица

                                       понуђача:                                         

 

 

 

                                                                                                 _________________________

 

 

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 3

 

МОДЕЛ

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Овај оквирни споразум закључен је између:

 

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

које заступа директор Горан Ђорђевић

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

(у даљем тексту: Наручилац)

и

следећих Извршиоца:

 1. ……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс:…………………………………..

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Извршилац 1);

 1. ……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс: …………………………………..

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Извршилац 2);

 1. 3. ……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс: …………………………………..

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Извршилац 3).

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуга – Физичко обезбеђење, ЈН број ВНУ 1/2019, са циљем закључења оквирног споразума.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година.

да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ………… од …………….., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извршиоца 1, Извршиоца 2,  Извршиоца 3;

да је Извршилац 1 доставио Понуду бр………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извшриоца 1),

да је Извршилац 2 доставио Понуду бр………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца  2),

да је Извршилац 3 доставио Понуду бр………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца  3),

овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о јавној набавци услуге – Физичко обезбеђење, који се могу према потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Овај оквирни споразум не утврђује конкретно извршење услуге, већ само подразумева да ће наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну или више наруџбеница.

 

ПОДИЗВОЂАЧ

 

Члан 2.

Извршилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

Извршилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

Извршилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

 

ЦЕНЕ

 

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи:

12.500.000,00 динара (словима: дванаестмилионапетстотинахиљададинара), без урачунатог ПДВ-а.

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Извршиоца  1, Понуди Извршиоца  2, Понуди Извршиоца  3, без ПДВ-а, који пада на терет Наручиоца.

У цену су урачунати сви потребни трошкови Извршиоца приликом реализације ове јавне набавке.

Стране из Оквирног споразума су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог Оквирног споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

 

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Извршиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.

Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове извршења услуге.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Извршиоцу 1.

Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским путем Наручиоцу.

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и не може се мењати.

Наручилац и Извршилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико Извршилац 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не доставе средство обезбеђења за појединачни уговор, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума, из члана 11. овог оквирног споразума.

Уколико Извршилац 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Извршиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, па уколико и Извршилац 2 не може да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Извршиоцу 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.

Процедура описана у ст. 2-8. овог члана, примениће се и на Извшриоца 2 и Извршиоца 3.

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница.

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Извршиоца 1, па ако он није умогућности да изврши услугу позваће Извршиоца 2 и на крају Извршиоца 3.

 

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге.

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

 

Члан 7.

Рок плаћања је месечно за протекли месец у року од ____ дана од дана пријема исправне фактуре (у законском року од 45 дана), на основу уз фактуру достављеног записника о контроли и обиму извршених услуга, потписаног од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

 

Ситуација из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП Водовод Врање, ул. Београдска 63, 17500 Врање.

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊАУСЛУГА

 

Члан 8.

Обезбеђење се спроводи непрекидним дежурством у трајању 0-24 часа, са по једним извршиоцем по објекту, осим ако се од стране Наручиоца не одреди другачији начин рада, а у свему у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке.

Место извршења услуга су – објекти Наручиоца.

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

 

Члан 9.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.

Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

У циљу контроле реализације уговорених услуга запослени на пословима обезбеђења код Извршиоца дужни су да  у свакој смени евидентирају долазак на посао у Дневник рада и да се јаве старешини смене Службе оперативне ЗОП и обезбеђења, који ће исто евидентирати у Распореду рада дежурних радника. Наведене евиденције и контролни обиласци представљају основу за утврђивање обима извршене услуге.

Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама овлашћеног лица Наручиоца  и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди овлашћено лице.

Ако се након примопредаје услуга покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања.

 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извршилац не започне са пружањем услуга у уговореном року, на сваком од уговорених објеката по на особ обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ (промила) укупне уговорене вредности из члана 4. појединачног уговора, односно наруџбенице, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

У случају да Извршилац уопште не започне са пружањем услуга, на сваком од уговорених објеката по на особ, Наручилац има право да наплати уговорну казну у износу од 5 (посто) укупне уговорене вредности из члана 4. овог оквирног споразума, и на наплату средства обезбеђења за добро извршење посла – оквирни споразум.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду стварне штете.

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

За добро извршење посла-оквирни споразум:

Извршиоци се обавезују да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 13 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац 1, Извршилац 2 , Извршилац  3 не буду извршавали своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачни уговор, уколико им буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са овим оквирним споразумом или не доставе средство обезбеђења уз појединачни уговор.

 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара средства обезбеђења.

 

ВИША СИЛА

 

Члан 12.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

 

РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну страну.

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету.

Свака од уговорних страна може отказати овај Уговор у свако доба, писаном изјавом достављеном другој страни, без навођења разлога за отказ, уз обавезу да уговорене услуге врши у отказном року од 90 дана од доставе изјаве другој страни.

 

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

Члан 15.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе.

Члан 16.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у Врању.

 

Члан 17.

Овај оквирни споразум је закључен у 14 (четрнаест) истоветних примерака од којих по 2 (два) припадају Извршиоцима, а 4 (четири) припадају Наручиоцу.

 

ИЗВРШИЛАЦ 1   НАРУЧИЛАЦ

……………………………………                                              …………………………………..

 

ИЗВРШИЛАЦ 2

……………………………………

 

ИЗВРШИЛАЦ 3      

 

 

…………………………………

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 4

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

Услуга обезбеђења објеката

Предмет јавне набавке Оквирна количина(укупан број радних сати) Јединична цена

радног сата

(без  ПДВ)

 

Јединична цена радног сата

(са ПДВ)

 

Укупна вредност

(без ПДВ-а)

Укупна вредност

(са ПДВ-ом)

 

1 2 3 4 5 6
Физичко обезбеђење 43920 сати        

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колони 3. уписати јединичну цену без ПДВ-а
 • У колони 4. уписати јединичну цену са ПДВ-ом
  • У колони 5. уписати укупну вредност без ПДВ-а
  • У колони 6. уписати укупну вредност са ПДВ-ом

 

 

 

                   

 

                                       

У _________________

Дана ______________                                             М.П.                       Потпис овлашћеног лица

____________________

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 5

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

Датум:                                    М.П.                           Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                                   _________________________

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 6

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

 

 

 

ИЗЈАВУ

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Физичко обезбеђење – број ВНУ 1/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

Датум:                                    М.П.                      Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                        _______________________

 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 7

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

 

 

ИЗЈАВУ

 

 

 

 

 

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке – Физичко обезбеђење – број ВНУ 1/2019, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

 

 

Датум:                                    М.П.                      Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                        _______________________

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

 

Број јавног позива: ВНУ 1/2019

(референц листу доставити за претходних 5 година2014/15/16/17/18.годину)

 

р.бр Назив корисника Спецификација услуга Број извршених услуга период извршења
адреса
Контакт особа
Број телефона
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 

 

Прилог: фотикопије Потврда  Наручиоца наведених у референц листи.

Овај Образац копирати у потребан број примерака!

 

                                               М.П.                                         Потпис овлашћеног лица понуђача:

 

 

_______________________