Број: 3988

Датум: 15.11.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Број јавне набавке:  ВНД 2/2019

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

– ОКВИРНИ СПОРАЗУМ –

ГОРИВО

Ознака из општег речника набавке:

09130000 – нафта и нафтни дестилати

09132000 – безоловни бензин

09133000 – тнг

 

Рок за достављање понуда: закључно са 16.12.2019. године, до 10:00 часова.

Датум отварања понуда: 16.12.2019. године, у 11:00 часова.

новембар 2019. године

 

На основу члана 32, 40, 40а став 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНД 2/2019 број 3978 од 14.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНД 2/2019 број 3978/1 од 14.11.2019. године, припремељена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку Гориво

ВНД 2/2019

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 4
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 5-9
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 – 18
VI Образац понуде 19 – 22
VII Модел оквирног споразума 23 – 29
VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 30
IX Образац трошкова припреме понуде 31
X Образац изјаве о независној понуди 32
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 33

 

Укупан број страна: 33

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и      подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ВНД 2/2019 су добра – Гориво

 

Ознака из општег речника набавке:     09130000 – нафта и нафтни дестилати

09132000 – безоловни бензин

09133000 – тнг

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразуми ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

 

 1. Контакт лице и служба

Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић

Е – mail адреса:  marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs

Број факса: 017/404-666

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара у отвореном поступку  ВНД 2/2019 – Гориво

 

Ознака из општег речника набавке:           09130000 – нафта и нафтни дестилати

09132000 – безоловни бензин

09133000 – тнг

 

 1. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

Р.бр. Назив Јед. мере Количина
1. ЕВРО ДИЗЕЛ литар 80.000,00
2. ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 литар 12.000,00
3. ТНГ литар 6.000,00
4. АД БЛУ (ad blue) литар 250,00

 

Количине добара су дате оквирно за период од 12 месеци. Стварна количина преузетих добара која се уговара у овој јавној набавци, може бити мања или већа од предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца.

Сва добра која су предмет набавке морају имати квалитет и остале карактеристике у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ((’’Сл. Гласник РС’’, број 111/15, 106/16, 60/17), важећим законским и подзаконским актима за ову врсту добара. Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара. Испорука добара је сукцесивна према потребама наручиоца. Сва добра, горе наведена, која су предмет набавке преузимају се на продајним местима понуђача односно бензинским станицама танковањем у возила наручиоца. Понуђач се обавезује да за сва возила наручиоца изда евиденционе картице са регистарским бројем возила, а према списку који ће доставити наручилац .

          Точење горива и финансијске трансакције на понуђеним пумпама мора се пратити преко једног портала.

 

          Оквирни споразум се закључује на укупну вредност од 18.000.000,00 динара (без ПДВ-а), фактурисање и наплата врши се по јединичним ценама .

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН), односно да поседује важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила) издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 

 • Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу, што подразумева:

 1. a) Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста морају задовољавати техничке стандарде прописане за ту врсту добара у свему у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 123/12 и 63/13).

б) Поседовање минимум 1 пумпнe станицe на територији града Врања не даље од 3 км од седишта наручиоца и распрострањеност пумпи на територији Републике Србије.

в) куповина путем корпоративних картица са следећим карактеристикама:

– са ПИН кодом (обавезно)

– на регистарски број

– евидентирање километраже

– одређивања лимита потрошње горива по картици, а на основу захтева наручиоца;

г) ON LINE – детаљан преглед свих трансакција и то: увид у трансакције, електронска контрола трошкова, које може да види само клијент (заштита са шифром улазака у електронске ON LINE услуге), блокада, деблокада и наручивање картица. Блокада,деблокада  и наручивање картица вршиће се искључиво на писмени захтев Наручиоца;

– точење горива и финансијске трансакције на понуђеним пумпама морају се пратити преко једног портала.

 

 • Финансијски капацитет:

а) да понуђач у задње три обрачунске године (2016,2017 и 2018. год), није исказао губитак у пословању и

б) да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању јавног позива исказао ликвидност у пословању. (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања  позива).

 

1.3     Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.4     Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.

 

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

                    Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности, трговине нафтом и дериватима нафте, издата од старне надлежног органа – Агенције за енергетику Рeпублике Србије, коју понуђач доставља у виду неоверене копије.

 

 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 • Технички капацитет – Доказ:

а) Уверење/Атест/Сертификат о испуњености услова у погледу квалитета издато од стране надлежне институтције за испитивање и контролу квалитета као доказ да предметна добра задовољавају техничке захтеве и стандарде прописане за ту врсту добара у свему у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник Рсрбије“ бр. 123/12 и 63/13).

б), в), г) Понуђач доставља сопствену Изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и оверену од стране одговорног лица да поседује наведени захтевани технички капацитет, као и списак бензинских станица на територији града Врања.

 

 • Финансијски капацитет – Доказ:

а) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре.

б) потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

 

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуду саставити на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Гориво, ЈН број ВНД 2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.12.2019. године до 10:00 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

 • Образац понуде,
 • Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке,
 • Модел оквирног споразума,
 • Образац структуре цена,
 • Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 • Образац изјаве о назависној понуди,
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
 • Бланко сопствена меница са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа као гаранција за озбиљност понуде

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. ПАРТИЈЕ

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање са назнаком:

“Измена понуде за јавну набавку добара – Гориво, ЈН број ВНД 2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Допуна понуде за јавну набавку добара – Гориво, ЈН број ВНД 2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Опозив понуде за јавну набавку добара – Гориво, ЈН број ВНД 2/2019, или

“Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Гориво, ЈН број ВНД 2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

 

 • Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Изабрани понуђач ће бити у обавези да крајем месеца достави наручиоцу  рачун за испоручено гориво, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картице.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Плаћање добара ће се вршити вирмански на текући рачун понуђача по испостављеном рачуну, а преузимање добара преко компанијских платних картица!

 

 • Захтеви у погледу места испоруке

Место и рок испоруке: Начин преузимања добра: сукцесивно на бензинским станицама испоручиоца који треба да у својој продајној мрежи има најмање једно (1) продајно место на подручју града Врања не даље од 3 км од седишта наручиоца и распрострањеност пумпи на територији Републике Србије са радним временом од 24 часа и да у свом продајном асортиману има све врсте горива.

 

 • Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

 • Други захтеви

У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим што ће се приликом оцене елемената критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а. Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

Јединичне цене утврђују се и мењају одлукама  Понуђача у складу са законом  и подзаконским актима који регулишу ову метерију и у складу са кретањем цене на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

Испоручена добра која су предмет набавке, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан исоруке.

Понуђач је дужан да о сваком повећању цене предметних добра обавести Наручиоца, истог дана, односно, првог наредног радног  дана (уколико промена цена буде на нерадан дан- викенд или празник)тако што ће Наручиоцу достављати све измене званичног Ценовнка, одмах по његовом доношењу. Цене предметних добара не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном Наручилац може раскинути уговор.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са Чланом 92. Закона.

Укупна редност уговора је у складу са расположивим планиранм финансијским средствима Наручиоца за предметну набавку, а реализација уговора биће на основу  насталих старних потреба Наручиоца за време важења уговора.

 

 

 

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

11.1 За озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији менице. Меница морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од процењене вредности набавке. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 45 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

11.2 За добро извршење посла – оквирни споразум 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

 

11.3 За добро извршење посла – појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-mail: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број ВНД 2/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који понуди дужи рок плаћања.

 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком плаћања, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва стигла у писарници наручиоца.

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. 21. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 16.12.2019. године у 11:00 часова у пословним просторијама ЈП “Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, 17500 Врање. Уколико рок истиче у дана који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног празника, као  послењи дан сматраће се први следећи радни дан.

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда

 

 

 

Образац 2

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ВНД 2/2019 – Гориво

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Гориво

 

5.1 Укупна цена

(без ПДВ-а)

 
5.2 ПДВ  
5.3 Укупна цена

(са ПДВ-ом)

 
5.4 Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема исправне  фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.5 Укупан број малопродајних објеката на територији Врања  
5.6 Рок важења понуде ( не може бити краћи од 60 дана )

 

_____ (________________________) дана од дана отварања понуда.

 

 

 

 

 

 

                                                М.П.                            Потпис овлашћеног лица понуђача:

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 3

 

VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

 

Овај оквирни споразум закључен је између:

 

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

које заступа директор Горан Ђорђевић

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

(у даљем тексту: Наручилац)

 

и

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

са седиштем у ……………………………………….., улица ……………………………………………,

ПИБ:…………………………………… Матични број: …………………………………………………..

Телефон:……………………………………………..Телефакс:……………………………………………

кога заступа……………………………………………………………………………………………………..

(у даљем тексту: испоручилац).

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14,15,68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број ВНД 2/2019 – Гориво, односно купопродаја истих коришћењем евиденционе картице Испоручиоца, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ………….. од …………………….., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр………………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу;

-обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, на основу овог оквирног споразума;

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара између Наручиоца и Испоручиоца, или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. ВНД 2/2019 – испорука добара – Гориво, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

 

 

 

Количине добара у спецификацији су оквирне, док ће се стварне количине дефинисати појединачним уговорима о јавној набавци или у наруџбеницама о јавној набавци .

 

 

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Испоручилац наступа са подизвођачем _____________________, ул _____________________ из ________________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних уговора, или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

 

ВРЕДНОСТ

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 18.000.000,00,00 динара

(словима: осамнаест милиона динара), без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене добара исказане су у Понуди Испоручиоца без ПДВ-а.

У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне набавке.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

У складу са позитивним прописима који се примењују у предметној области, продавци (добављачи) слободно формирају цене у складу са, кључним фактором, кретањем цене нафте на домаћем тржишту, а које је у нераскидивој вези са кретањем исте на светском тржишту, и исте за наручиоца важе на дан преузимања (испоруке) предметних добара у малопродајним објектима продавца (изузетно ако купац/наручилац има своју станицу тј. одговарајуће услове за складиштење деривата нафте, то може бити и седиште купца), на основу члана 88. Закона о енергетици („Сл. глaсник РС,“ бр. 145/2014) и члана 36. став 2. Зaкoна o тргoвини („Сл. глaсник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013)

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке, подразумева се дан преузимања горива на малопродајном објекту Продавца.

 

 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

 

 

 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци или издати наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу.

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Испоручиоцу.

 

Члан 6.

Уговор о јавној набавци или наруџбеница о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, гарантног рока и остало.

 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, на основу документа који испоставља Испоручилац, а којим је потврђена испорука добара, а све на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Начин и рокови испостављања фактуре од стране Испоручиоца биће регулисани појединачним уговором, односно наруџбеницом.

Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:

ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање

 

Плаћање за преузету робу се врши на текући рачун Испоручиоца на основу испостављених фактура.

 

Члан 8.

Испоручилац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Наручиоцу законску затезну камату, на месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга.

Месечно обрачунату камату Наручилац је дужан да плати у року од 8 дана од дана испостављања обрачуна.

 

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 9.

Испоручилац је дужан да испоручује гориво сукцесивно, за све време важења овог Оквирног споразума и појединачних уговора и то на својим бензинским пумпама, непосредно приликом преузимања горива од стране овлашћених лица Наручиоца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ГОРИВА

 

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, за потребе његових возила, испоручује гориво на својим бензинским станицама.

Списак јавних бензинских станица Испоручиоца, на којима Наручилац преузима гориво у своја возила коришћењем Картице,  представља саставни део овог Оквирног споразума.

 

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних возила са регистарским бројевима и врстом горива, који представља саставни део овог оквирног споразума.

 

Наручилац се обавезује да за свако своје возило од Испоручиоца купује искључиво гориво наведено у спецификацији из претходног става.

Закључивањем овог Оквирног споразума Наручилац-корисник Картица прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима и условима за издавање и коришћење евиденционе картице Испоручиоца, која чине саставни део овог споразума.

 

Члан 11.

Испоручилац се обавезује да гориво испоручује у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара.

 

Примопредаја горива извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Испоручиоца, коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз фактуру Испоручиоца.

 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог горива, одређен прописима СРПС и Правилником о техничким  и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, а  на основу обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 12.

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу  бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

 

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.

 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

 • не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,
 • не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или
 • не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ И НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 13.

За добро извршење посла

Извршилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора или издавања наруџбенице на основу овог Оквирног споразума, преда Наручиоцу у бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора или појединачне издате наруџбенице, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора или појединачне издате наруџбенице.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором или појединачном издатом наруџбеницом.

 

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу се нису могли избећи или предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе.

 

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.

 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Испоручилац се ослобађа одговорности и у случају нескривљених поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.

 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И СПОРОВА

Члан 15.

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.

 

У случају приговора на количину робе Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити  чињенично стање  и о томе сачинити заједнички записник.

У случају приговора на квалитет робе Наручилац одмах обавештава Испоручиоца који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу.

 

 

Уколико Наручилац не поступи у складу са ставом 1-3 овог члана његова рекламација се неће разматрати.

Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.

Уколико се утврди да рекламација није основана трошкове поступка рекламације сносиће Наручилац.

 

 

Члан 16.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Лесковцу.

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

 

Члан 18.

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

 

Члан 19

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.

 

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                                  НАРУЧИЛАЦ

 

_______________                                                                                                  _______________

 

 

 

Саставни део овог Оквирног споразума су:

 • Прилог 1: Захтев за издавање евиденционе картице Испоручиоца;
 • Прилог 2: Спецификација возила за издавање евиденционе картице;
 • Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење евиденционе картице Испоручиоца;
 • Прилог 4: Списак бензинских станица Испоручиоца на којима Наручилац може користити Картицу.

 

 

 

 

 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

 

Ред бр. ВРСТА ГОРИВА јед.мере оквирна количина Јединична цена са обрачунатим фискалним дажбинама (дин)

без ПДВ

Јединична цена са обрачунатим фискалним дажбинама (дин)

са ПДВ

Укупно (дин)

без ПДВ-а

Укупно (дин)

без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ЕВРО ДИЗЕЛ литар 80.000,00        
2. ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 литар 12.000,00        
3. ТНГ литар 6.000,00        
4. АД БЛУ (ad blue ) литар 250,00        
УКУПНО:    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колони 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО;
 • У колони 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО.

 

 

датум: МП Одговорно лице:
   
   

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

 

 

даје:

 

 

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ВНД 2/2019 – Гориво, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
 

 

 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

 

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне набавке ВНД 2/2019 – Гориво , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

 

 

Датум                                                                                                       Понуђач

 

________________                                   М.П.                                       __________________

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печа