ЈП“Водовод“ Врање

Београдска бр. 63

17500 Врање

Редни број: 4145

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за јавну набавку даје додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку ВНД 3/2017 –“Израда пројектних документација”

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНД 3/2017–“Израда пројектних документација”, затражило је од Наручиоца додатна појашњења конкурсне документације и то:

Питање: Заинтересовани смо да конкуришемо на прве две партије предметне јавне набавке. У додатним условима између осталог траже се ИСО сертификати за израду геотехничке документације. Прве две партије у пројектним задацима не захтевају израду геотехничке документације већ се она односи на трећу партију. С обзиром да желимо да конкуришемо на прве две партије које не подразумевају израду геотехничке документације да ли приложени ИСО сертификати морају да обухватају и ову делатност која није предвиђена партијама 1.

Одговор: Услов у погледу ISO сертификата односи се на све три партије, тако да понуђач мора да испуњава прописан услов и уколико подноси понуду за партије 1 и 2.

Наручилац

ЈП”Водовод” Врање

Комисија за јавну набавку

                                                                                                                                                                                                                                                             06.11.2017.god.