Наручилац ЈП“Водовод“ – Врање
Адреса Београдска 63
Место Врање
Број одлуке 2677/1
Датум 02/08/17

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12, 14/2015 и 68/2015),а у вези са чланом 107. ЗЈН,по достављању Извештаја о стручној оцени понуда,Комисије за јавну набавку добара-МНД 7/2017,партија 2.-полиелектролит Магна Флок ЛТ 27, директор ЈП“Водовод“-Врање доноси:

О Д Л У КУ

о обустави поступка

за Јавну набавку МНД 7/2017- хемикалије за пречишћавање воде (партија 3.-хидратисани креч у праху )

       ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности МНД 7/2017 (партија 3.-хидратисани креч у праху),за коју је спроведен поступак јавне набавке мале вредности,по објављивању Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 17.07.2017. године,и то за партију 3.-хидратисани креч у праху.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 05.07.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредностиМНД 7/2017 – хемикалије за пречишћавање воде (партија 3.-хидратисани креч у праху).

За наведену јавну набавку наручилац је поставио на Портал Управе за јавне набавке.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није приспела ниједна понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 2676 од 02.08.2017. године, Комисија за јавне набавке констатoвала је следеће:

За партију 3.хидратисани креч у праху ,није приспела ниједна понуда,те је сходно члану 109.став 1. ЗЈН,предложила директору ЈП“Водовод“ Врање да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за партију 3.-хидратисани креч у праху,у поступку јавне набавке мале вредности МНД 7/2017,будући да нису испуњени услови за доделу Уговора из члана 107. ЗЈН.

На основу изнетог,директор ЈП“Водовод“ Врање,прихвата предлог Комисије наручиоца о обустави поступка,у поступку јавне набавке мале вредности МНД 7/2017 (за партију 3.-хидратисани креч у праху) и доноси Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана пријема исте.

ЈП“ВОДОВОД“ -ВРАЊЕ

Генерални директор

дипл.ецц. Горан Ђорђевић