Редни број:3621/3

Датум:25.10.2017.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКАОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ВНУ3/2017

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3621 оддатумa- 02.10.2017. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку ВНУ 3/2017, број Решења 3621/1 од датумa- 02.10.2017. годинеприпремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услугаизрада пројектних документација ВНУ 3/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и   евентуалне додатне услуге и сл. 5-10
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 11-13
V Критеријум за доделу   уговора 14
VI Образац изјаве за понуђача 15
VII Образац изјаве за подизвођача 16
VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 17-23
IX Образац понуде 24-28
X Модел уговора 29-30
XI Образац трошкова припреме понуде 31
XII Образац изјаве о независној понуди 32
XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2З.Закона 33

Укупан број страна 33

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1.      Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

                branaprvonek@gmail.com

 1.      Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1.      Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ВНУ3/2017су услуге израде пројектних документација и то:

        Партија 1 –Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом III висинске зоне града Врања

        Партија 2 – Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом и пројекта за добијање грађевинске дозволе водоснабдевања јужних насеља града Врања

        Партија 3 – Израда идејног решења и пројеката за добијање грађевинске дозволе уређења подбранског подручја бране Првонек и Спортско-рекреациони центар “Првонек“ Врање

       4.Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Горан Петровић

Е – mail адреса:branaprvonek@gmail.com

Телефон: 065/401-72-60

Број факса: 017/404-666.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ВНУ 3/2017 су услуге израде пројектних документација у више партија и то:

        Партија 1 –Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом III висинске зоне града Врања

        Партија 2 – Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом и пројекта за добијање грађевинске дозволе водоснабдевања јужних насеља града Врања

        Партија 3 – Израда идејног решења и пројеката за добијање грађевинске дозволе уређења подбранског подручја бране Првонек Спортско-рекреациони центар “Првонек“ Врање

Ознака из ОРН -71220000 – Услуге пројектовања у архитектури

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1 – ИЗРАДА ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ III ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ГРАДА ВРАЊА

УВОД

Виши делови града Врања изнад улица Хаџи Томина, Цетињска, Ћипре Станковића и Зеленгорска,9 Југоовића,Кајмакчаланска у опште немају водоводну мрежу а делови II висинске зоне који су изнад коте 530 имају проблема са малим притисцима у водоводној мрежи. Да би се омогућило редовно снабдевање становништва, као и развој града потребно је израдити Студију изводљивости са Генералним пројектом III висинске зоне града Врања.

КОНЦЕПЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА

Из резервоара II висинске зоне потребно је воду препумпати у будуће резервоаре III висинске зоне.

Место, запреминe и коте резервоара III висинске зоне је потребно одредити хидрауличким моделом.

Потисни цевоводи пумпних станица од резервоара II висинске зоне у резервоаре III висинске зоне не смеју бити дистрибуциони цевоводи.

Дистрибутивну мрежу III висинске зоне треба пројектовати тако да се комплетна висинска зона снабдева из резервоара.

Водоводну мрежу III висинске зоне пројектовати тако да се оформе прстенасте зоне потрошње величине 300-1000 кућних прикључака,а која ће се водом снабдевати из два новопројектована резервоара чију ће локацију одредити пројекат у сагласности са урбанистичком разрадом града Врања.

Водоводна мрежа мора бити опремљена свом потребном опремом за управљање,контролу и аутоматски пренос података путем СКАДА (SCADA) система.

САДРЖАЈ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА

Генерални пројекат мора да садржи следећа поглавља:

 • Анализа потреба за водом постојећих водоводних прикључака који се пребацују у III висинску зону,
 • Анализа потреба за водом објеката који се налазе у трећој висинској зони а немају водоводну мрежу .
 • Анализа потреба за водом за будуће прикључке, према генералном плану града Врања,
 • Формирање пилот подручја за анализу часовног дијаграма потрошње индивидуалних потрошача
 • Анализа постојећег стања водоводне мреже III висинске зоне.
 • Хидраулички модел водоводне мреже III висинске зоне са дефинисањем сваког потрошача посебно са постојећом потрошњом у случају постојећих потрошача и процењеном будућом потрошњом за будуће потрошаче.
 • Хидротехничко решење ( главни пројекат ) резервоара III висинске зоне на нивоу пројекта за добијање грађевинске дозволе
 • Хидротехничко решење ( главни пројекат )   ПС III висинске зоне на нивоу пројекта за добијање грађевинске дозволе
 • Хидротехничко решење ( главни пројекат ) дистрибутивне мреже III висинске зоне на нивоу пројекта за добијање грађевинске дозволе

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН

Хидраулички прорачун је потребно урадити у једном од најсавременијих светских софтвера Инфоворксу (Info Works).

Хидрауличким прорачуном, сваке предложене варијанте, треба обухватити следећа стања рада система:

 1. Завршен систем – летњи режим рада
 2. Завршен систем – зимски режим рада,
 3. Постојеће стање III висинске зоне – летњи режим рада
 4. Постојеће стање III висинске зоне – зимски режим рада
 5. Појединачна анализа капацитета свих предвиђених хидраната – летњи режим рада најнеповољнији час
 6. Појединачна анализа капацитета свих предвиђених хидраната – зимски режим рада најнеповољнији час

ПГД РЕЗЕРВОАР III ВИСИНСКЕ ЗОНЕ

За одабрану варијанту из Генералног пројекта потребно је урадити ПГД за резервоар III висинске зоне у складу са Законом о планирању и изградњи.

ПАРТИЈА 2 – ИЗРАДА ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ И ПРОЈЕКТОМ ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ЈУЖНИХ НАСЕЉА ГРАДА ВРАЊА

УВОД

Јужна насеља града Врања: Горњи Вртогош, Доњи Вртогош, Ристовац, Давидовац, Горњи Павловац, Доњи Павловац, Горње Жапско, Доње Жапско, Црни Луг, Ратаје, Горњи Нерадовац, Доњи Нерадовац, Купининце, Александровац, Тибужде и Доње Требешиње, немају решено водоснабдевање.

Генералним урбанистичким планом града Врања, израђеним 2010-те године је предвиђено да се горња насеља снабдевају водом из централног водоводног система, међутим није разрађен план водоснабдевања, ван граница обухвата Генералног плана.

Због тога се показала потреба за израдом Претходне студије оправданости са Генералним пројектом којим би се дефинисали правци водоснабдевања и поставиле основе за виши ниво пројектовања, односно изградње водоводних система тих насеља.

КОНЦЕПЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА

Према попису становништва из 2011-те године насеља која су предмет овог пројекта имају следећи број становника:

Бр НАСЕЉЕ 2011
1 ГОРЊИ ВРТОГОШ 1175
2 ДОЊИ ВРТОГОШ
3 РИСТОВАЦ 460
4 ДАВИДОВАЦ 486
5 ГОРЊИ ПАВЛОВАЦ 603
6 ДОЊИ ПАВЛОВАЦ
7 ГОРЊЕ ЖАПСКО 86
8 ДОЊЕ ЖАПСКО 339
9 ЦРНИ ЛУГ 245
10 РАТАЈЕ 554
11 ГОРЊИ НЕРАДОВАЦ 332
12 ДОЊИ НЕРАДОВАЦ 930
13 КУПИНИНЦЕ 104
14 АЛЕКСАНДРОВАЦ 493
15 ТИБУЖДЕ 1295
16 ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ 774
  УКУПНО 7876

Од ових насеља само Горњи Вртогош има водоводну мрежу са резервоаром из којег се насеље снабдева водом. Међутим капацитет локалног изворишта не задовољава постојеће потребе за водоснабдевањем становништва.

Генералним пројектом је потребно обрадити 3 варијанте водоснабдевања:

1 Варијанта – водоснабдевање преко магистралног цевовода са почетком код Драгачевске улице са приближним координатама споја на постојећу водоводну мрежу X=7573867.6168, Y=4710075.8197

2 Варијанта – водоснабдевање преко магистралног цевовода са почетком на магистралном цевоводу DN600 са приближним координатама споја на X=7579047.1206, Y=4712363.1974

3 Варијанта – водоснабдевање преко прстенастог магистралног цевовода који је комбинација две претходне варијанте.

У свим варијантама водоснабдевања је потребно предвидети прикључење сваког насеља на магистрални цевовод . На сваком месту прикључења насеља је потребно урадити мерно место на којем ће се мерити притисак, проток и шум у цевоводу.

Посебно на магистралном цевоводу је потребно предвидети мерна места на којима ће се мерити притисак, проток и шум. Мерна места ће се постављати испред и иза сваког прикључења појединог насеља.

Предвиђена мерна места морају да садрже сву потребну опрему за аутоматски пренос података путем СКАДА (SCADA) система.

САДРЖАЈ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА

                        Генерални пројекат мора бити урађен на нивоу пројекта за добијање грађевинске дозволе и да садржи следећа поглавља:

Анализа потреба за водом за свако посматрано насеље за 2017 годину,

Анализа потреба за водом за свако посматрано насеље за 2037 годину,

Хидраулички модел за 1. варијанту водоснабдевања,

Хидраулички модел за 2. варијанту водоснабдевања,

Хидраулички модел за 3. варијанту водоснабдевања,

Процену коштања за сваку варијанту, укључујући и цену коштања свих предвиђених мерних места,

Анализа трошкова одржавања за сваку варијанту решења,

Анализа варијантних решења и предлог варијанте развоја водовода.

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН

Хидраулички прорачун је потребно урадити у једном од најсавременијих светских софтвера Инфоворксу (Info Works).

Хидрауличким прорачуном, сваке предложене варијанте, треба обухватити следећа стања рада система:

 1. Завршен систем – летњи режим рада
 2. Завршен систем – зимски режим рада,
 3. Завршен део система са северне стране аутопута – летњи режим рада
 4. Завршен део система са северне стране аутопута – зимски режим рада
 5. Завршен део система са јужне стране аутопута – летњи режим рада
 6. Завршен део система са јужне стране аутопута – зимски режим рада

ПГД МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА

За одабрану варијанту из Генералног пројекта потребно је урадити ПГД за магистрални цевовод у складу са Законом о планирању и изградњи.Процењена дужина магистралне цеви је око 42 km.

ПАРТИЈА 3 – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ И ПРОЈЕКАТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УРЕЂЕЊА ПОДБРАНСКОГ ПОДРУЧЈА БРАНЕ ПРВОНЕК

 

Подбранско подручје обухвата територију низводно од преградне конструкције у дужиниод 700m речног корита и ширини од 150-200m, односно у површини од 15 hа, представљајући просторну целину коју чине неколико издвојених целина:

1. Центар села са објектима: Продавница, Месна заједница и Амбуланта,

2. Школа са двориштем и околином.

3. Акваторија са мерним профилом и уређеним речним коритом,

4. Спортски терени,

5. Простор за роштиљ,

6. Пешачка и бициклистичка стаза.

1. Продавница, амбуланта и месна заједница нису у функцији. Предвиђено је да се изврши пренамена објекта, амбуланта у етно ресторан чиме би центар села добио и туристички значај. Плато заузима простор од 1700m2 и мора бити обогаћен различитим садржајима који омогућавају коришћење простора у комерцијалне сврхе. Организација културних манифестација обогатила би простор чиме би он добио на атрактивности и значају. Пројектом је предвиђен и рекреативни центар са отвореним и затвореним базеном и пратећим садржајима.

2. Школско двориште заузима простор од 2700m2. Школа има проширену функцију тако да осим основне школе може се одвијати и рекреативна настава, летња школа, разне радионице на отвореном, ликовне колоније. Школско двориште садржи спортски терен 10х20m са трибинама, амфитеатар учионица, дечије игралиште са играчкама (тобогани, љуљашке, пењалице) дрвени елементи и летњиковци. У оквиру тог простора предвиђено је постављање отворене теретане као проширени вид рекреације за одрасле.

3. Акваторија се простире на 9000m2 са највећом дубином 2,10m чија је функција мерење процедних вода и праћење испуштања воде кроз евакуационе објекте. Такође има и функцију базена за купање, има 2 острва и обалску шљунковиту плажу целом дужином и шеталишна стаза са уређеним зеленилом. Планирано је да са обе стране поставе пецарошка места са комплетном пратећом опремом (сунцобрани, столице и држачи за штапове).

Код слапова је предвиђен вишенаменски простор за слободне активности.

4. Спортски терени. Простор непосредно испод преградне конструкције омогућава изградњу спортских терена који су предвиђени пројектом.

– један терен за кошарку, 28х15m подлога: гума

– један терен за мали фудбал, 20х40m подлога: трава

– два терена за тенис, 23,77х8,23m подлога: трава и шљака

Предвиђена је метална ограда.

5.Дуж речног корита 41m и ширине 12m предвиђен је простор за роштиљ како би се спречило слободно заузимање већ уређене површине и паљење ватре са отпадом.

6.Испод комплекса се налази МРБ Мерно Регулациони Блок за новоизграђени цевовод дуж корита реке. Низводно дужином 1кm простире се уређена лева обала реке која може бити пешачка и бициклистичка стаза.

Све делове прати хортикултурно уређење различитих растиња . Потребно је предвидети растиње у складу са пројектом јер постоји већ уграђен систем за наводњавање.

Сваки део треба да има своју амбијенталну целину и представља склоп урбане целине са традиционалном градњом и пратећим материјалима карактеристичним за овај амбијент.

Циљ овог пројекта био би да се додатним уређењем овог већ изграђеног простора створи излетиште које ће свим овим садржајима и активностима привући што већи број посетилаца, спортиста, излетника, тиме повећати ниво туризма у овом крају.

Урадити геодетско снимање целог подручја у величини од 15hа.

Урадити истражне бушотине и геомеханички елаборат за потребе израде Пројекта за добијања грађевинске дозволе.

За објекте који нису изграђени а предвиђени су треба урадити главне пројекте на нивоу пројеката за добијање грађевинске дозволе имајући у виду да је простор у склопу бране “Првонек“ и да се приликом пројектовања мора придржавати свих позитивних законских прописа везаних за брану.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. 1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

   а)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

   б)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

ц)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

     д) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности.

 1. 2.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
  1. 2.1.да располаже неопходним финансијским капацитетом:
   1. a)укупан пословни приход од минимално 20.000.000,00 динара, без ПДВ у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.);

Доказ: биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.), са мишљењем овлашћеног ревизора, ако такво мишљење постоји; Ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији и дужан је да уз билансе достави одговарајући акт – обавештење у смислу законских прописа за сваку од наведених година – Обавештење о разврставању правног лица.

 1. b)позитиван резултат пословања у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.);

Доказ: извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) издат од стране Агенције за привредне регистре;

 1. c)није био неликвидан у претходних 6 месеци који претходе објављивању позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

Доказ: потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудне наплате за тражени период

 1. 2.2.да располаже неопходним пословним капацитетом:
  1. a)урађени пројекти за добијање грађевинске дозволеи пројекти за извођење из области пројектовања система за водоснабдевање минималне дужине 50 километара, од којих најмање један мора да буде минималне дужине 35 километара;

Доказ: уговори са последњом (окончаном) овереном ситуацијом или потврда Инвеститора којом се несумљиво доказује да је понуђач у потпуности реализовао уговор.

 1. b)QMS, EMS и OHSMS у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 за област пројектовања, инжењеринга или извођења радова у области хидро-технике, заштите животне средине и израде геотехничких студија

Доказ: копија важећих Сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;

 1. c)Важећа па

Доказ: копија важеће пoлисе oсигурaњa oд прojeктaнтскe oдгoвoрнoсти.

 1. 2.3.да располаже неопходним техничким капацитетом:
  1. a)лиценцирани софтвер: оперативни систем и лиценцирани програмски пакет Microsoft Windows, Microsoft Office и Autоdesk;

Доказ: копија одговарајућих лиценци и пописна листе за 2016. годину или фотокопија власничког листа или, ако је технички капацитет купљен након 31.12.2016. године, копије рачуна о куповини.

 1. 2.4.да располаже неопходним кадровским капацитетом:
  1. кључно техничко особље ангажовано у реализацији услуге, која је предмет ове јавне набавке):
 • два дипл. инжењер хидрограђевинске струке са лиценцом 314;
 • дипл. инжењер грађевинске струке са лиценцом 310

Доказ: копије одговарајућих појединачних образаца М или важећих уговора о раду за запослена лица или уговор о радном ангажовању лица код понуђача ван радног односа (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде и у току предвиђеног периода реализације предметне набавке); Лиценце Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач је у обавези да доставља и копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити у оригиналу своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност додатних услова за учешће доказује се достављањем уз понуду доказа тражених за сваки појединачан додатни услов.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ и то:

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена……………………………………………………….100 пондера

УУЦ=100xнајнижа понуђена цена

               разматрана цена

   VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

                                                           И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________________

                                                   [навести назив понуђача]

Да у поступку јавне набавке услуге израде пројектних документација ВНУ 3/2017 испуњавам све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то да је:

 1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. змирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности.

Место:_____________

                                                                         Понуђач:

Датум:_____________                                     М.П.                     _____________________                                                        

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

                                                          И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________

                                             [навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке услуге израде пројектних документација број ВНУ 3/2017 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то да је:

 • регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                                 Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                    _____________________                                                      

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, број ВНУ3/2017Услуге израде пројектних документација“.НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.11.2017. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи(читко попуњене, потписане и печатиране):

        Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона

        Образац понуде

        Модел уговора

        Образац трошкова припреме понуде(није обавезан)

        Образац изјаве о независној понуди

        Документе прописане конкурсном документацијом којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова

        Средство обезбеђења за озбиљност понуде

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању

услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ВНУ3/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку ВНУ3/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку ВНУ3/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку ВНУ3/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања пројектне документације и то:

        за партију 1 – 50% уговорене цене за израђен генерални пројекат; 50% уговорене цене за израђен пројекат за грађевинску дозволу

        за партију 2 – 50% уговорене цене за израђен генерални пројекат; 50% уговорене цене за израђен пројекат за грађевинску дозволу

        за партију 3- 100% уговорене цене за израђен пројекат за грађевинску дозволу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.3. Захтеви у погледу рока извршења услуге

Услуга мора бити извршена у року не дужем од :

за Партију 1 – 10 месеци

за Партију 2 – 10 месеци

за Партију 3 – 5 месеци.

9.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

9.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да у понуди достави бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ 10% понуђене цене без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важења менице најкраће 90 дана од дана отварања понуда. Меница мора бити пријављена код НБС.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија може да достави једну меницу са меничним овлашћењем за сваку појединачну партију за коју доставља понуду или да достави једну меницу са меничним овлашћењем за све партије за које доставља понуду.

Уколико понуђач не достави меницу са меничним овлашћењем или достави исте са краћим роком важења или мањим износом од износа одређеног конкурсном документацијом или не достави исте на начин дат конкурсном документацијом његова понуда биће одбијена као неприхватљива.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

I.          након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

II.         уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор о јавној набавци;

III.       не достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде ће бити враћено понуђачу даном достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

9.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу (након потписивања уговора) у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив,потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email vodovodvranje@vodovodvranje.rsиbranaprvonek@gmail.comтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ВНУ 3/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,од

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IVодељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев

за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВНУ 3/2017- услуге израде пројектних документација

 

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку ВНУ 3/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

  Цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
Партија 1      

Рок и услови плаћања:_____________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:________________( минимално 60 дана)

Рок за израду пројектне документације:__________________( не може бити дужи од 10 месеци)

  Цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
Партија 2      

Рок и услови плаћања:_____________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:______________( минимално 60 дана)

Рок за израду пројектне документације:__________________( не може бити дужи од 10 месеци)

  Цена без ПДВ-а Износ ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
Партија 3      

Рок и услови плаћања:_____________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:________________( минимално 60 дана)

Рок за израду пројектне документације:__________________( не може бити дужи од 5 месеци)

Датум                                                                                  Понуђач

       М. П.

_____________________________                             ________________________________

      

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ХМОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

УГОВОР

 НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                             кога заступа директор дипл.ецц. Горан Ђорђевић

                             (у даљем тексту Наручилац) и

 закључен између:

ПОНУЂАЧ:       ______________________________, ул. _____________________________

                             кога заступа ____________________________________________________

 

Уговорне стране констатују:

        – да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке велике вредности, спровео отворени поступак јавне набавке за закључење уговора, чији је предмет набавка услуге израде пројектних документација, бројВНУ 3/2017.

      – да је понуђач доставио понуду бр._______  дана  ___________ 2017.године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

       – да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведенууслугу.

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуга пројектовања /уписује се назив партије/, за потребе ЈП“Водовод“ Врање, све у складу са пројектним задатком датим у конкурсној документацији и према понуди понуђача која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем _______. од  _______ 2017.године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

            Наручилац се обавезује да  накнаду за услугу  из члана 1. oвог Уговора у износу од _____________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ___________ динара, плати у складу са следећим условима: /уписују се услови плаћања за партију за коју се закључује уговор/

            Цена се уговара као фиксна и не може се мењати.

Члан 3.

Пројектант се обавезује да по потписивању овог уговора по позиву Наручиоца приступити извршењу услуга и исте извршити у уговореном року који износи /уписује се рок за партију за коју се закључује уговор/.

Одлагање рока извршења толерише се само у случају више силе. 

Члан 4.

Квалитет услуге које је предмет набавке мора да задовољава потребе Наручиоца и бити у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације и понудом.

Члан 5.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 6.

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 8.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 9.

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

              НАРУЧИЛАЦ

       ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ                                                                          ПОНУЂАЧ

 _________________________                                                          _______________________             

        дипл.ецц. Горан Ђорђевић

ХI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

ХII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________  

                                                              ( Назив понуђача )                                                                                              

даје:

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. ВНУ3/2017 – услуге израде пројектних документација,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ 2 ЗАКОНА

На основу члана 75, ст.2,Закон о јавним набавкама , понуђач__________________________________________________из ______________

даје следећу

И З Ј А В У

да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. ВНУ3/2017 –услуге израде пројектних документација, поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ______________________                     М.П                               Потпис одговорног лица

Датум__________________                                                              ____________________