Број:1248/3

Датум:21.04.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА електрична енергија

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ВНД 5/2017

 

 

април 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Р. С.” бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, број 1248 од 19.04.2017. године, и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке, број 1248/1од 19.04.2017. године, Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке, припремила је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара ВНД 5/2017 – електрична енергија за потребе ЈП“Водовод“ Врање

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4-6

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 7-11
V Упутство понуђачима како да сачине понуду -12-22
VI Образац понуде 23-26
VII Модел уговора 27-31

VIII

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 32
IX Образац трошкова припреме понуде 33
X Образац изјаве о независној понуди 34

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 35

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

Интернет страница:www.vodovodvranje.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици ( Сл. Гласника РС бр.145/14), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ( СЛ. Гласник РС бр. 63/2013), Правилима о раду тржишта електричне енергије ( Сл. Гласник РС 120/2012и 120/2014) као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ВНД 5/2017 је набавка добара – електрична енергија

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Братислав Стојковић, 064/8198662

Е-mail:vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Бр. фах: 017 404 666

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ВНД 5/2017 судобра – електрична енергија за потпуно снабдевање ЈП“Водовод“ Врање

Назив и ознака из Општег речника набавке: Електрична енергија (09310000).

2. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1) Врста добара

Електрична енергија.

2) Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

3) Техничке карактеристике : У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012 и 120/2014).

4) Квалитет:

Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијијом ( СЛ. Гласник РС бр. 63/2013), Правилима о раду тржишта електричне енергије ( Сл. Гласник РС 120/2012 и 120/2014), Законом о енергетици (Сл. гласник РС бр. 145/2014) као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

5) Количина и опис добара:

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.

Оквирни обим динамике испоруке за годину дана: аналогно утрошку електричне енергије од дана закључења уговора.

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.

Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио вредност уговора.

6) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

У складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл. гласник РС“ број 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („‘Сл. гласник РС“ број 63/2013).

7) Резервно снабдевање

Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014).

Рок – период испоруке добара

Годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h.

Место испоруке – примопредаје

МернаместаНаручиоца прикљученана дистрибутивни систем.

Прилог 1 ПЛАНИРАНА – ПРОЦЕЊЕНА ПОТРОШЊА ПО МЕРНИМ МЕСТИМА

Р.бр.

Мерно место ЕД број Месечна потрошња VT Месечна потрошња NT
1 Извориште бр. 1 7710000163989 15000 18000
2 Извориште II -A 7710000138364 44500 20000
3 Водовод Врање 7710001242033 2500 600
4 ЗА Топлац 7725100312743 10 10
5 Кумарево бб 7710000163806 8000 6000
6 ЈП Водовод Гумериште бб 7725100328666 10 10
7 ЈП Водовод Гумериште бб 7725100328402 10 10
8 Хиландарска 999 7710000143449 7000 4000
9 Црпна станица Изумно 7725100328313 10 10
10 Алармна станица код споменика 7725101315703 10 10
11 Алармна станица код Ж. Фарме 7725101315894 10 10
12 Алармна стабица Репинце 7735201332642 10 10
13 Алармна станица Стубал 7731201332533 10 10
14 Алармна станица Лепеница бб 7730501332724 15 15
15 Алармна станица Мазараћ бб 7726001319406 15 15
16 Труба за узбуњивање Бресница бб 7726401316692 15 15
17 Амбуланта Првонек бб 7727601298567 100 100
18 Врањса Бања Сагламци бб 7710001243510 5000 5800
19 Лева река бб ЈП Водовод 7725101224074 20 20
20 ЈП Водовод МЗ Првонек бб 7727601298648 30 30
21 Извориште VII Купининце 7710000138283 10 10
22 Извориште бр III 7710000164012 20 20
23 Извориште бр VI 7710000164101 10 10
24 Основна школа Првонек бб 7723601298377 200 100
25 ЈП Водовод Првонек-брана 7710000160530 10000 8000
26 Зона   II-А 7710000029450 200 /
27 ЈПВодовод продавница Првонек 7727601298486 150 /
28 Извориште бр V Водовод 7710000164284 10 10
29 Станица за узбуњивање Сува морава 7732101332401 10 10

Напомена: У табели је приказана процењена месечна потрошња по мерним местима. Потребно је доставити понуду за потрошњу од 01.06.2017.-31.05.2018.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ст 1. (тач. 1-4.) и став 2. Закона, наведене овом конурсном докумнтацијом, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 1. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)-Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште.

5.)Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,наведене овом конкурсном документацијом, и то:

 1. да располаже неопходним пословним капацитетом , односно да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.
 1. . Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.

 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

УСЛОВИ   ЗА УЧЕШЋЕ

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР-а), односно извод из регистра надлежног привредног суда (за правна лица)

-Извод из регистра надлежног привредног суда (За установе)

-Извод из регистра АПР-а или извод из одговарајућег регистра (За предузетника)

Напомена:

-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, без обзира на датум издавања.

 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

 

 

 

За правна лица:

1) За кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

3) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

За предузетнике и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) .

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих);

Ови докази не могу бити старији од два месеца рачунајући од датума отварања понуда.

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

 

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.(За правно или физичко лице или предузетника)

Напомена: -Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа, треба да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.

-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.

4 ) Услов из Чл.75.ст.1.тач.5.Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатностикоја је предмет јавне набавке .

 

Лиценцa за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште.

5) Услов из чл. 75. ст. 2.

Услов: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да јепоштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању иусловима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је наснази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Потписан о оверен Образац изјаве, који је дат у поглављу XIконкурсне документације.

Изјава мора да буде потписана од странеовлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенапечатом.

6) Додатни услов из чл. 76. Закона

Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом , односно да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту

Потврде ( уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије , односно да је у било ком периоду у претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних набавки Управе за јавне набавке , обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) -Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција запривредне регистре не морају да доставе доказе од 1) до 3) сходно чл. 78. ЗЈН-а, довољно је да понуђач достави фотокопију решења о упису у регистар понуђача који води АПР или да наведе интернет странуцу на којој ће наручилац то проверити

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкудобара – електричне енергије, ВНД 5/2017НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.05.2017. до 10.00 часовабез обзира на начин на који се доставља. Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан рок истиче првог следећег радног дана до 10,30 часова.

Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених представника понуђача 22.05.2017. у 10,30 часова, у просторијама  ЈП “Водовод“ Врање у Врању, улица Београдска 63, Врање.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно,наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене, потписане и печатом оверене обрасце из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

 1. Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у конкурсној документацији у „Упутству како се доказује испуњеност услова“ (поглавље IV под 2);
 2. Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац VI „Понуда“.
 2. Попуњен, потписан и печатом оверен образац VII „Модел уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора.
 3. Попуњен, потписан и печатом оверен образац VIII„Структура цене са упутством какао да се попуни“.
 4. Попуњен, потписан и печатом оверен образац X„Изјава о независној понуди“ .
 5. Попуњен, потписан и печатом оверен образац XI „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“ .
 6. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
 7. Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и попуњен, потписан и печатом оверен образац IX „Трошкови припреме понуде“     (достављање овог обрасца није обавезно).

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона…),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свака употреба коректора за исправљање грешака (бељење) или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилацможе пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у року од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Република Србија, ЈП “Водовод“ Врање, Београдска 63, 17500 Врање, са назнаком:

 „Измена понуде за јавну набавку добара- електрична енергија, ЈН бр ВНД 5/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Допуна понуде за јавну набавку добара- електрична енергија, ЈН бр ВНД5/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Опозив понуде за јавну набавку добара- електрична енергија, ЈН бр ВНД 5/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- електрична енергија, ЈН бр ВНД 5/2017, – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђачау извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

  Рок плаћања не може бити  дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, по пријему исправне фактуре (рачуна), у року који понуђач наведе у понуди.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: у складу са одредбама докумената из тачке 4. ПоглављаIII конкурсне документације

9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Рокиспоруке:оддана закључења уговора, односно од дана извршене примопредаје мерних места између претходног и новог снабдевачау складу са Правилима о промени снабдевача и Законом о енергетици, а најраније од 01.06.2017.године и траје до 31.05.2018. године, од 00 до 24:00 часа., односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи.

Места испоруке :Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем, у свему према подацима датим у табелама у поглављу III конкурсне документације.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму , потписану од стране одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом којом се обавезује да ће уколико му буде додељен Уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. Став 3 Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању Уговора закључити:

 1. Уговор о приступу систему са оператотом система на који је објекат крајњег купца прикључен;
 2. Уговор којим преузима балансну одговорнсот за места примопредаје крајњег купца.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

Обавеза понуђача је да искаже јединичну цену kWh електричне енергије ВТ, јединичну цену kWh електричне енергије НТ и јединичну јединствену цену kWh електричне енергије, са ПДВ-ом и без ПДВ-а. Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 84/13), односно у складу са Одлуком о утврђивању методологије за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 105/12).

Цена јефиксна и не може се мењати.

Наручилац – купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорну јединичну цену, захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, у складу са Законом о енергетици, као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је у обавези да најкасније на дан потписивања уговора Наручиоцу достави бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из уговора.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, „без протеста“. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити враћено.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати ≪ОПОЗИВ≫, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ЈП “Водовод“ Врање, ул.Београдска 63, путем e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs или путем факса на бр. 017 404-666 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

      Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНбр. ВНД 5/2017’’

      Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене.

максималан број бодова је 100.

Број бодова за цену-ББц се ирачунавана следећи начин:

ББц=100 x понуђена цена

         цена појединачне понуде

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, подразумева рангирање понуда, само и искључиво, на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно понуда у којој је збир јединичних цена кwh електричне енергије ВТ + електричне енергије НТ без ПДВ.

На основу чл. 86. ст 4. Закона о јавним набавкама, у случају примене критеријума најнижа понуђена цена када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену за предмет набавке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за јединицу мере потрошње у високој тарифи (kwh). Уколико две или више понуда имају исту цени за јединицу мере потрошње у високој тарифи, уговор ће се доделити понуђачу који је раније поднео понуду у писарницу ЈП “Водовод“ Врање,ул.Београдска 63 у Врању.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIконкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свакозаинтересовано лицекоје има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту праваподноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисијиза заштиту права у поступцима јавних набавки(у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштомна e-mail:vodovodvranje@vodovodvranje.rs, факсом на број 017/404-666или препорученом пошиљком са повратницомна адресу ЈП“Водовод“ Врање, улива Београдска бр. 63, 17500 Врање.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке инеправилности, а наручилац исте није отклонио.Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у овом поступку.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао илимогао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца;назив наручиоца; број или ознака јавне набавке набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права. (8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имајуотворен рачун кодНародне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Висина таксе:

-120.000 динара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -166. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако наручилац не достави потписан уговорпонуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматратиодустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднетблаговремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбиједа закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећимнајповољнијим понуђачем.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – електрична енергија, ВНД 5/2017

1)Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) Понуду подноси:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) Подаци о подизвођачу

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) Подаци о учеснику у заједничкој       понуди

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

5)Опис предмета јавне набавке: добра – електрична енергија, ВНД 5/2017

Предмет набавке Јединица мере

Планирана потрошња

Јединична цена без ПДВ-адин./кWh

Јединична цена са ПДВ-ом

дин./кWh

Укупна

цена   без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6(3х4) 7 (3х5)
Електрична енергија ВТ kWh 92885 х 12        
Електрична енергија НТ kWh 62835 х 12        
УКУПНО:Укупна цена за планирану потрошњу електричне енергије у високој и ниској тарифи збирно    

Напомена: У табели је приказана процењена месечна потрошња по мерним местима.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу

У колонама јединична цена без ПДВ-а и јединична цена са ПДВ-ом нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акцизе.

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања.

Количина електричне енергије: одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.

Рокиспорукедобара почиње од дана закључења уговора, односноод дана извршене примопредаје мерних места између претходног и новог снабдевачау складу са Правилима о промени снабдевача и Законом о енергетици,а најраније од 01.06.2017.године и траје до 31.05.2018. године.

Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије у објектима ЈП“Водовод“ Врање, према табели.

Рок важења понуде: _____дана од дана отварања понуда(не краћи од 60 дана)

Рок плаћања: _____ дана од дана пријема исправне фактуре/рачун (најдуже  45дана);

Датум                                                                                                    Понуђач

   М. П.

_____________________________                                ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

МОДЕЛ УГОВОРА

о продаји електричне енергије са потпуним снадбевањем

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ЈП “Водовод“ Врање, кога заступа в.д. директора дипл.ецц. Горан Ђорђевић у Врању, ул. Београдска63, ПИБ  100403773(у даљем тексту Купац) с једне стране и

 ___________________________________________________________________________које заступа директор____________________________________са седиштем у _______________________________, улица____________________бр.________, ПИБ ____________________________(у даљем тексту Снадбевач) с друге стране са: (попуњава Снадбевач)

 Подизвођачима: (попуњава Снадбевач само уколико наступа са подизвођачима)

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

                          (назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди: (попуњава Снадбевач само уколико наступа у заједничкој понуди )

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

                            (назив, седиште, матични број)

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и

подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке, број ВНД 5/2017, чији су предмет добра – електрична енергија;

 – да је Снадбевач доставио понуду, број _______________ од ___.___2017. године и

– да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број __________________ од _______2017. године

Члан 1.

   Предмет овог уговора је продаја електричне енергије са потпуним снадбевањем  за потребе ЈП “Водовод“ Врањеу свему према понуди Снадбевача бр. ________ од _____________2017. године, која чине саставни део овог уговора, и то:

(попуњава Снадбевач)

Табела 1.

Предмет набавке Јединица мере

Планирана потрошња

Јединична цена без ПДВ-адин./кWh

Јединична цена са ПДВ-ом

дин./кWh

Укупна

цена   без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6(3х4) 7 (3х5)
Електрична енергија ВТ kWh 92885 х 12        
Електрична енергија НТ kWh 62835 х 12        
УКУПНО:Укупна цена за планирану потрошњу електричне енергије у високој и ниској тарифи збирно    

 Напомена: У табели је приказана процењена месечна потрошња по мерним местима.

(попуњава Снадбевач)

 Члан 2.

     Наручилац се обавезује да плати Снадбевачу за један кWh електричне енергије цену, без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.

     Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и не може се мењати.

    У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкове из става 3. овог члана Снадбевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 84/13), односно у складу са Одлуком о утаврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 105/12).

Члан 3.

Снадбевач се обавезује да ће Наручиоцу непрекидно (од 00,00 до 24,00 сати) испоручивати електричну енергију, за све време важења овог уговора, на начин и под условима утврђеним уговором.

Члан 4.

Снадбевач се обавезује да електричну енергију испоручује у свему према спецификацији Наручиоца, у складу са важећим прописима, професионалним стандардима, нормативима струке и добрим пословним обичајима.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије изврше према следећем:

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100 %  балансном одговорношћу.

Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часа.

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.

Место испоруке: Обрачунско мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у складу са постојећим ознакама ЕД из табела које су саставни део конкурсне документације Купца (прилог 1. конкурсне документације Купца).

Снадбевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема („Службени гласник РС“, број 55/8 и 3/12).

Снадбевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“ број 120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Наручилац се обавезује да Снадбевачу изврши плаћање у року од _____ дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снадбевача, на рачун број     ______________________________код банке_________________________________________.(попуњава Снадбевач).

Члан 6.

Снадбевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Купца.

Снадбевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу достави:

Уговор о приступу систему са оператором система на који су прикључени објекти Купца, наведени у конкурсној документацији и Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца .

Члан 7.

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца , на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.                

На основу документа о очитавању утрошка, Снадбевач издаје Купцу за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о енергетици

Члан 8.

Снадбевач се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа ,,по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок.

Истовремено, Снадбевач се обавезује да Купцу преда копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица Снадбевача, овлашћење за Купца да меницу може попунити у складу са овим уговором, и копију захтева Снадбевача за регистрацију менице у Регистру меница Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Снадбевача.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.

Купац се обавезује да меницу врати Снадбевачу по истеку наведеног рока, на писани захтев Снадбевача.

У случају да снадбевач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, Купац ће активирати меницу.

У случају реализације менице, Снадбевач је дужан да, без одлагања, достави Купцу нову бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима.

Члан 9.

Овај уговор се закључује за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна има право да затражи раскид уговора, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима.

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.

Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Врању.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака страназадржава по 2(два) примерка.

ЗА СНАДБЕВАЧА                                                                              ЗА КУПЦА

                                                                                                            в.д. директора

______________________                                                            дипл.ецц.Горан Ђорђевић

НАПОМЕНА:

 У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.

 У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ДОДАТНА НАПОМЕНА:

Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (1+2+3+4)

 1. Јединична цена kWh за сва места примопредаје
Р.бр. ТС У динарима без ПДВ-а / kWh У динарима са ПДВ-ом/ kWh
1 2 3 4
1 Јединична цена за активну енергију ВТ    
2 Јединична цена за активну енергију НТ    

+

 1. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према важећем ( у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије , а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Сл. Гласнику РС.

+

 1. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача елелктричне енергије: У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за повлашћене произвођаче електричне енергије.

+

   4. АкцизаУ складу са одлукама Владе Републике Србије

Датум___________                         М.П.                             Понуђач

                                                                                               _______________

Напомена:.

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2, 3 и 4 овог образца верификује понуђач својим потписом на овом обрасцу

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара- електричне енергије, бр. ВНД 5/2017поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач………………………………………………………………..[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке добара- електричне енергије, ВНД 5/2017 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

         Датум                                                                                            Понуђач

________________                       М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.