Дел.број :2177/1

29.07.2016.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

MНУ 9 /2016 – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И РАДНИКА ПРЕДУЗЕЋА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јул 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1644од 14.06.2016. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку МНУ 9/2016, број Решења 1644 /1 од 14.06.2016. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – МНУ 9/2016- Обезбеђење имовине и радника предузећа

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и   евентуалне додатне услуге и сл. 4-6
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 7-10
V Образац изјаве за понуђача 11
VI Образац изјаве за подизвођача 12
VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 13-19
VIII Образац понуде 20-21
IX Подаци о подизвођачу 22
X Подаци о учеснику у заједничкој понуди 23
XI Модел уговора 24-26
XII Образац трошкова припреме понуде 27
XIII Образац структуре цене 28
XIV Образац изјаве о независној понуди 29
XV Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2З.Закона 30

Укупан број страна 30

                                                                                                                      

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. 1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

 1. 2.Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. 3.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број МНУ 9/2016су услуге, Обезбеђење имовине и радника предузећа

   4.       Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Александар Станковић

Е – mail адреса:aleksandar.stankovic@vodovodvranje.rs

ТелеФон: 064/819-86-86

Број факса: 017/404-666.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. 1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.МНУ 9/2016су услуге, Обезбеђење имовине и радника предузећа

Ознака из општег речника –Услуге обезбеђења: 7910000                                                                                                                                                                                                                

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА И СЛ.

 • физичко и техничко обезбеђивање објеката уз професионалну одговорност и припремљеност,
 • спречавање напада на објекте, лица и имовину у њему као и удаљавање лица која ометају процес рада и ремете ред у објектима и угрожавају безбедност имовине.
 • предузимање превентивних мера у циљу заштите људи и имовине, оперативни рад на терену унутар предузећа, контрола примене мера безбедности и здравља на раду, као и контрола примене правила унутрашњег реда,
 • спровођење превентивних и осталих неопходних мера противпожарне заштите у ситуацијама угрожености објеката и имовине Наручиоца, мере противпожарне заштите према Закону о заштити од пожара, Правилнику и Плану заштите од пожара Наручиоца; у случају пожара, мањи пожар гасити и звати ватрогасце
 • обезбеђивање мера ради неометаног обављања делатности запослених, као и корисника услуга,
 • спречавање и откривање појава које могу нанети штету имовини предузећа и клијента,
 • онемогућавање приступа неовлашћеним лицима у објекте и друге просторије предузећа,
 • предузимање других, Законом допуштених мера, које су потребне за несметан процес рада и производње воде, као и заштите радника који врше тај рад, као и према указаној потреби обављање других послова и активности сходно насталој ситуацији,
 • ажурно вођење свих прописаних евиденција,
 • познавање и поступање у складу са Кодексом пословног понашања.

радници физичко-техничког обезбеђења и контролни органи при обављању послова физичко-техничког обезбеђења носе униформу-једнообразна службена одела тамне боје са кошуљом светле боје са видљивим знаком фирме, као и истакнуту службену легитимацију-идентификациону картицу са именом и презименом и назнаку „обезбеђење“; извршилац мора изгледати уредно и мора одржавати хигијену на радном месту и непосредно око радног места; извршиоци морају имати мобилни телефон, а по потреби и други уређај везе и лично наоружање,

 • радно време и дневни одмор радника обезбеђења:

рад се обавља свакодневно и континуирано 24 сата дневно, 7 дана у недељи, укључујући и државне празнике; број извршилаца и распоред рада по смени утврђују Понуђач и наручилац сагласно; понуђач је у обавези да до 25.ог у месецу за наредни месец достави Нручиоцу распоред рада са именима и презименима извршилаца; понуђач је у обавези да о свим изменама распореда рада благовремено писмено обавести Наручиоца; понуђач је у обавези да омогући извршиоцима остваривање права на одмор између два узастопна радна дана у складу са прописима којима се уређује рад,

 • одговорност радника

радници обезбеђења код којих се уоче неправилности у раду од стране интерне контроле Наручиоца (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, непридржавање предвиђених упутстава, итд.) више не могу бити ангажовани на обезбеђењу објекта Наручиоца. одговорно лице наручиоца о наведеним неправилностима сачињава записник који потписује и доставља Понуђачу. Понуђач једужан да одмах, у току смене, замени радника обезбеђења на чије поступање наручилац има примедбе.

 • да лице није кривично осуђивано и да против њега није покренута кривична истрага,

– доказ: потврда из Основног у Окружног суда

 • да има две године радног искуства у пословима обезбеђења,

– доказ: радна књижица

 • положен стучни испит за обављање послова заштите од пожара,

– доказ: потврда о положеном стучном испит за обављање послова заштите од пожара,

 • да имају извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог, не старији од годину дана,

– доказ: извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог

ñ  најповољнији понуђач коме се додели Уговор о јавној набавци у обавези је да по по потписивању уговора достави санитарне књижице за запослени који ће бити ангажовани на обезбеђењу објекта

 • радници обезбеђења треба да поседују професионалност, савесност, спретност и одговорност у обављању радних задатака
 • да су обучени у руковању ватреним оружјем

-доказ: уверење о обучености у руковању ватреним оружјем, пиштољем-револвером

 • Службена одела, опрема и спољни изглед извршиоца


Локација која се обезбеђује

 • На комплексу Фабрике воде ЈП „Водовод“ Врање лоцирани су следећи објекти:
 • Објекат Фабрике воде површине 2500 м2 (погонска, машинска и административна зграда)
 • Резервоари, запремине 4000 м3
  • Портирница
  • Унутрашње саобраћајнице
  • Хидранска мрежа
  • Ограда
 • Фабрика воде ЈП „Водовод“ Врање, лоцирана је источно од Врања, односно западно од Врањске бање на месту званом Кумаревска чука. Кумаревска чука је узвишење непосредно изнад насеља Топлац. Комплекс фабрике воде је на коти 530 м. Захвата 420 32, 53“ источне географске дужине и 210 58“ 47““ географске ширине. Елевација је 456.
 • Комплекс Фабрике воде обухвата катастарске парцеле у укупној површини од 3 ха 56 ар и 00 м2. Под објектима је око 25 ар а остало су слободне, неизграђене површине. Комплекс је под нагибом, ограђен жичаном оградом висине до 2 м.
 • У комплекс предузећа улази се преко главне капије, која је на западној страни комплекса Фабрике воде. Приступни пут до Фабрике воде се одваја у насељу Топлац са пута Врање-с.Ћуковац-Врањска Бања. Објекти на комплексу су повезани интерним асвалтним саобраћајницама.
 • Окружење комплекс Фабрике воде ЈП „Водовод“ је следеће:
 • • Уз источну границу комплекса терен је прекривен ниским растињем и жбунастим дрвећем. Благо се уздиже до коте од око 697 м а затим стрмо спушта према долини Бањске реке односно насељу Врањска бања (Слика 8). Најближи стамбени објекат је на око 0,76 км., док је ваздушна удаљеност Врањске бање око 1,87км. У овом правцу нема срамбених објеката. Са североисточне стране је насеље Кумарево на око 850 м удаљености.
 • • Са јужне стране комплекса је приступни пут главној улазној капији фабрике воде. Непосредно уз приступни пут са леве и десне стране је ниско дрвеће. Са југозападне стране су насеља: Топлац на око 800 м и Ћуповац на око 1500 м удаљености.
 • • Од западне границе комплекса терен се нагло спушта према насељу Чесма и Бара, односно долини реке Ј.Мораве. Ваздушна удаљеност најближих стамбених објеката насеља Чесма је 0,64 км , док је до центра села удаљеност 1км. Са ове стране су и железничка пруга такође на око 1 км, аутопут Ниш-Врање на око 1,84 км, и град Врање које је удаљено око 5,5 км ваздушне линије. Најближи објекат комплексу Фабрике воде је усамљена кућа ненастањена на 0,3 км.
 • • Од северне стране комплекса Фабрике воде терен се благо уздиже све до коте – 697 м. Терен је обрастао дрвећем ниског и средњег раста.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и додатних услова где је предвиђена изјава или форокопије тражених докумената, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач је у обавези да доставља и копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити у оригиналу своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услуве за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76 Закона, и то:

 • да располаже адекватним техничким капацитетом тј. средствима за извршење предметне набавке, односно да:

а) поседује минимум један контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365 дана годишње,

– доказ: изјава под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да понуђач поседује минимум један контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365 дана годишње:

б) поседује радио везу од чега минимум један репетитор и две ручне радио станице,

– доказ: копија потврде РАТЕЛ – а о важности дозволе за радио станице;

в) поседује службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима, с тим да број службених мобилних телефона треба да одговара броју запослених извршилаца на пословима физичко-техничког обезбеђења,

– доказ: копија уговора за телефонске услуге са једним од провајдера регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србији;

 • да располаже адекватним кадровским капацитетом, и то да пре објављивања јавног позива има најмање 10 запослених на неодређено време на пословима физичко-техничког обезбеђења,
 • – доказ: доставити образац М;
 • да лице није кривично осуђивано и да против њега није покренута кривична истрага,
 • – доказ: потврда из Основног у Окружног суда
 • да има две године радног искуства у пословима обезбеђења,
 • – доказ: радна књижица
 • положен стучни испит за обављање послова заштите од пожара,
 • – доказ: потврда о положеном стучном испит за обављање послова заштите од пожара,
 • да имају извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог, не старији од годину дана,
 • најповољнији понуђач коме се додели Уговор о јавној набавци у обавези је да по по потписивању уговора достави санитарне књижице за запослени који ће бити ангажовани на обезбеђењу објекта
 • – доказ: извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог
 • радници обезбеђења треба да поседују професионалност, савесност, спретност и одговорност у обављању радних задатака
 • да су обучени у руковању ватреним оружјем

-доказ: уверење о обучености у руковању ватреним оружјем, пиштољем-револвером

 • да у свом пословању примењује стандарде ИСО 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом), ОХСАС 18001 (систем менаџмента безбедности и здравља на раду) и ИСО 14001 (систем заштите животне средине),

– доказ: потребно је да понуђач достави копије сертификата/потврде да је предузеће сертификовано према стандарду ИСО 9001:2008 за пружање услуга физичког обезбеђења, копије сертификата ОХСАС 18001 (систем менаџмента безбедности и здравља на раду) и ИСО 14001 (систем заштите животне средине),

 • да има одличан квалитет у области физичке заштите објеката, физичке заштите лица и физичке заштите јавних скупова према стандарду СРПС А.Л2.002: 2008 (стандард издат од Института за стандардизацију Републике Србије), што доказује обавезним достављањем копије Сертификата о контролисању испуњења захтева стандарда СРПС А.Л2.002: 2008 и копије извештаја о контролисању издатог од стране контролног тела акредитованог од Акредитационог тела Србије (АТС),

– доказ: потребно је да понуђач достави копије сертификата/потврде да је предузеће сертификовано према стандарду СРПС А.Л2.002: 2008 за пружање услуге физичког обезбеђења са копијом извештаја о контролисању издатог од стране контролног тела акредитованог од Акредитационог тела Србије (АТС)

Напомена: потребно је да сви наведени сертификати буду издати од стране акредитованих кућа,

Напомена:

Уколико се понуђач определи да се испуњеност услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

 1. 1.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
 2. 2.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона Доказ: Правна лица:Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;осебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: УверењеПореске управе министарства финасија и привредеда је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 4.Изјавада му није изречена мера забране обављања делатности,

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________________

                                                  [навести назив понуђача]

Да у поступку јавне набавкедобара МНУ 9/2016 су услуге, Обезбеђење имовине и радника предузећаиспуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то да:

 1. Је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности.

Место:_____________

                                                           Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________

                                            [навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке _______________________________________

                                                  [навести предмет јавне набавке]

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                           Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                    _____________________                                                      

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, број МНУ 9/2016 су услуге, Обезбеђење имовине и радника предузећа‘НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.08.2016. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи(читко попуњене, потписане и печатиране):

       Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона

       Образац понуде

       Модел уговора

       Образац трошкова припреме понуде(није обавезан)

       Образац изјаве о независној понуди

       Образац структуре цена

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању

услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку МНУ 9/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку МНУ 9/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку МНУ 9/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку МНУ 9/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу Vконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од испостављања фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.3. Захтеви у погледу рока извршења услуге

Непрекидно у току годину дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

9.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

9.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку.

9.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу ( након потписивања уговора ) у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив,потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У укупну цену предмета јавне набавке морају бити урачунати сви трошкови понуђача. Додатни трошкови неће бити признати.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email vodovodvranje@vodovodvranje.rs,aleksandar.stankovic@vodovodvranje.rsитражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, МНУ 9/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,од

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ и то:

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена……………………………………………………….100 пондера

Додела пондера по елементима критеријума врши се по следећој методологији:

1. Број бодова за цену се израчунава на следећи начин:

                                 А

број пондера = —-——-X 100

                                   Б

где је:А= најнижа понуђена цена

           Б= цена која се разматра                                    

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке,уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као и рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IVодељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев

за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МНУ 9/2016 – Обезбеђење имовине и радника предузећа

 

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку МНУ 9/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Поз

Опис

J/м Јединична цена   без ПДВ-а

Укупна цена

без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760,00 сати        

Укупна цена дата је на основу 8.760,00 радних сати.

Рок и услови плаћања:______________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:______________________

(Минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Датум                                                                          Понуђач

   М. П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР

закључен између:

ПОНУЂАЧ :            ______________________________, ул. _____________________

                                  кога заступа ___________________________________________

                                 (у даљем тексту Понуђач)  и   

НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                                кога заступа в.д. директора дипл.ек. Горан Ђорђевић

                                 (у даљем тексту Наручилац),

Уговорне стране констатују:

        – да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке в.д. директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности, спровео поступак јавне набавке мале вредности, за закључење уговора, чији је предмет набавка услугеМНУ 9/2016 –Обезбеђење имовине и радника предузећа.

      – да је понуђач доставио понуду бр._____________дана ____________године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

       – да је купац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде продавца и Одлуке о додели уговора изабрао продавца за наведенууслугу.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуге, Обезбеђење имовине и радника предузећа, за потребе ЈП“Водовод“ Врање, према понуди продавца која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем ___________ од  ______________ године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

            Наручилац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од ____________________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ________________ динара, плати по условима из понуде (45 дана од дана испостављања фактуре ).

            Цена из понуде бр. _____________ од ___________која је у поступку јаве набавке МНУ9/2016 – Обезбеђење имовине и радника предузећа изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Члан 3.

Понуђач се обавезује да, с пажњом доброг стручњака и узорног привредника врши услуге физичког обезбеђења објеката Наручиоца, у свему према својој понуди број_____________од______________ године.

Понуђач се обавезује да уговорене услуге пружа свакодневно, континуирано 24 сати дневно, 7 дана у недељи укључујући и викенде и празнике на локацији Фабрика воде.

Уговорене услуге физичког обезбеђења објеката износе планирано 8.760 сати за период на који је закључен овај уговор, реализују се према потребама Наручиоца, и то за објекат Фабрика воде, тако и за друге објекте за чијим се физичким обезбеђењем укаже потреба, о чему ће Наручилац благовремено обавестити понуђача.

Понуђач се обавезује да у сваком моменту обезбеди договорени оптимални број извршилаца и квалитетно вршење уговорених услуга, на начин како је предвиђено конкурсном документацијом.

Члан 4.

       Понуђач се обавезује да за пружање предметних услуга распореди своје извршиоце који испуњавају услове прописане важећим законским прописима предвиђеним за ову врсту посла, а наведене у конкурсној документацији за предметну јавну набавку број МНУ 9/2016.

            Понуђач се обавезује да ће услуге уговорене овим уговором вршити према налогу Наручиоца , а на начин и под условима прописаним позитивним законским прописима, општим актима, и другим актима који регулишу ову врсту посла.

Члан 5.

            Извршиоци код којих се уоче неправилности у раду од стране интерне контроле Наручиоца (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, непридржавање предвиђених успутстава и сл.) више не могу бити ангажовани на обезбеђењу објеката Наручиоца. Интерна контрола Наручиоца о наведеном сачињава записник који потписују чланови интерне контроле Наручиоца и овај записник се доставља Извршиоцу. Радне сате извршиоца код којих су на изнети начин утврђене неправилности у раду, Наручилац не плаћа. Фактурисана цена ових радних сати, у случају фактурисања од стране Извршиоца, се без даље додатне сагласности Извршиоца одбија од укупног фактурисаног износа за плаћање. Извршилац је дужан да одмах замени извршиоца код кога су на изнети начин утврђене неправилности у раду.

            Извршиоци морају бити одевени у једнообразне униформе Извршиоца са видно истакнутом ознаком Извршиоца и именом и презименом извршиоца. Сваки извршилац мора изгледати уредно и мора одржавати хигијену на чуварском месту и непосредно око чуварског места у склду са интерним актом Наручиоца који ће му бити на располагању.

            Извршилац мора имати у резерви најмање 5 (пет) извршилаца за потребе замене.

            Сваки извршилац мора познавати обавезе на послу и месту на којем је анагажован и у вршењу посла се мора придржавати процедура и упутстава Наручиоца.

            Наручилац се обавезује да за свако радно место обезбеди упутства и процедуре у писаној форми.

            Извршилац је у обавези да месец дана унапред обавести Наручиоца о распореду рада са именом и презименом извршилаца ангажованих за поједине објекте. Извршилац је у обавези да о свим изменама распореда благовремено обавести Наручиоца.

            Сви извршиоци морају у току извршења уговореног посла бити адекватно опремљени у складу са прописима и интерним актом Наручиоца (примера ради, наоружање се носи у футролама, извшилац поседује батеријску лампу, средства везе и др.).

Контролно – оперативни центар Извршиоца мора достављати редовне и ванредне писане и усмене извештаје о извршеној контроли и стању на објектима Контролно – оперативном центру Наручиоца у току сваког дана (24 часа). Динамику достављања извештаја утврђује Нарчилац и доставља је Извршиоцу.

Извршилац обезбеђује адекватна превозна средства за своје непосредне извршиоце до места на коме се пружа услуга ФТО.

Члан 6.

Уколико Наручилац примети било какву неправилност у вршењу предметних услуга, као и друге недостатке и околности које могу угрозити безбедност и заштиту својих објеката, дужан је у што краћем року о томе писаним путем обавестити Извршиоца.

            По пријему обавештења из претходног става овог члана уговора, Извршилац је дужан да одмах преузме неопходне мере за отклањање уочених неправилности, као и да о предузетим мерама писаним путем обавести овлашћено лице Наручиоца.

            Уколико Извршилац не поступи у складу са претходним ставом овог члана, Наручилац је овлашћен да евентуалну насталу штету наплати из гаранције за добро извршење посла и да разлику до пуног износа штете наплати по правилима Закона о облигационим односима. 

Члан 7.

           Наручилац сву потребну координацију и комуникацију са Извршиоцем обавља преко свог овлашћеног лица.

Научилац ће обавестити Извршиоца о овлашћеном лицу одмах по ступању овог уговора на снагу.

         Овлашћено лице Наручиоца у складу са правилима о обезбеђењу објеката Наручиоца прати обим и квалитет извршења уговорених услуга, издаје писани налог Понуђачу, оверава фактуру Понуђачу.

Понуђач именује одговорно лице за извршење уговорених услуга преко којег ће обављати координацију са Наручиоцем и о истом обавештава овлашћено лице Наручиоцу одмах по пријему обавештења Наручиоца о његовом овлашћеном лицу.

Члан 8.

Понуђач одговара за штету која настане на имовини Наручиоца, уколико је штета настала кривицом или пропустом Понуђача или лица које је Понуђач ангажовао за извршење уговорених услога.

Наручилац се обавезује да Понуђачу, надокнади штету коју је овај претрпео кривицом или пропустом Наручиоца.

Члан 9.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 10.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 11

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, закона о приватном обезбеђењу и других позитивно правних прописа који регулишу ову материју.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

                            ПОНУЂАЧ                                                                    НАРУЧИЛАЦ     

                                                                                                          ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ                                                                                             

                                                                                                                   в.д. директора

                                                                                                         _________________________                  __________________________                                       дипл.ек. Горан Ђорђевић

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

XIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упуством како да се попуни

Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.

У Образацу структуре цене, у колони –количине- наведена је количина за једно добро које се тражи.

Образац садржи следеће колоне

 1. Једнинична цена без ПДВ-а
 2. Проценат ПДВ-а
 3. Износ ПДВ-а на јединичну цену
 4. Укупна цена са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

           Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР.Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац струкуте цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

Р.бр. Назив ј/м цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а

Износ ПДВ-а на

цену

Укупна цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760,00 сати        

                                                              

У _________________

Дана ______________                                             М.П.                       Потпис овлашћеног лица

____________________

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________  

                                                               ( Назив понуђача )                                                                                             

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке МНУ 9/2016 – Обезбеђење имовине и радника предузећаподнео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ 2 ЗАКОНА

На основу члана 75, ст.Закон о јавним набавкама , понуђач__________________________________________________из ______________

даје следећу

И З Ј А В У

да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. МНУ 9/2016 –Обезбеђење имовине и радника предузећа поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ______________________                   М.П                           Потпис одговорног лица

Датум__________________                                                          ____________________