Дел.број : 2572/1

26.07.2017.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

МНД 1.1.29/2017 – ОПРЕМА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            јул 2017. године

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2539 од 24.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку МНД 1.1.29/2017, број Решења 2539/1 од 24.07.2017. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – МНД 1.1.29/2017 – МНД 1.1.29/2017 – Опрема постројења за подизање притиска

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

4

V

Образац изјаве за понуђача

7

VI

Образац изјаве за подизвођача

8

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VIII

Образац понуде

16

IX

Подаци о подизвођачу

19

X

Подаци о учеснику у заједничкој понуди

20

XI

Модел уговора

21

XII

Образац трошкова припреме понуде

23

XIII

Образац структуре цене

24

XIV

Образац изјаве о независној понуди

26

XV

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2З.Закона

27

 

Укупан број страна 27

                                                                                   

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.     Подаци о наручиоцу

 

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

2.     Врста поступка јавне набавке

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.     Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке број МНД 1.1.29/2017 су добра – Опрема постројења за подизање притиска

   4.       Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Марко Јовић

Е – mail адреса: markoj2@gmail.com

ТелеФон: 064/819-86-87

Број факса: 017/404-666.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.     Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. МНД 1.1.29/2017 су добра – Опрема постројења за подизање притиска

Ознака из општег речника – 31000000 – Опрема постројења за подизање притиска                                                                                                                                                                                                                 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБРА И СЛ.

 

Поз

Опис

J/м

Количина

1

Ормар постројења за подизање притиска са следећом опремом:

-Ормар Schrack WSM 1208330(или одговарајући)

-Главни прекидач  Schrack IN8E2334 (или одговарајући)

-Фреквентни регулатор Lenze i550 2.2 kW са Ether Cat комуникацијом (или одговарајући)

-Сензор притиска Turck S10 (или одговарајући)

PLC i touch panel 7.5“,Lenze p300(или одговарајући)

SMS Reporter Wago (или одговарајући)

-Експанзиона посуда (V=500l)

-Израда ормара,монтажа,пуштање у погон

ком

2

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и  додатних услова где је предвиђена изјава или форокопије тражених докумената, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач је у обавези да доставља и копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити у оригиналу своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Напомена:

Уколико се понуђач определи да се испуњеност услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

1.     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

2.     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4.     Изјавада му није изречена мера забране обављања делатности,

 

 

 

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Понуђач  _________________________________________________________________

                                                   [навести назив понуђача]

Да у поступку јавне набавке добара МНД 1.1.29/2017 су добра, Опрема постројења за подизање притиска испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да:

1. Је Понуђач  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4. Је Понуђач  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности.

Место:_____________

                                                           Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________

                                              [ навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке _______________________________________

                                                   [навести предмет јавне набавке]

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

·       Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

·       Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

·       Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, број МНД 1.1.29/2017 су добра, Опрема постројења за подизање притиска ‘НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.08.2017. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  Понуда садржи(читко попуњене, потписане и печатиране):

        Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона

        Образац понуде

        Модел уговора

        Образац трошкова припреме понуде(није обавезан)

        Образац изјаве о независној понуди

        Образац структуре цена

        Опште и посебне услове за све видове осигурања наведене у коннкурсној документацији

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из

групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању

услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку  МНД 1.1.29/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку МНД 1.1.29/2017 –  НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку МНД 1.1.29/2017 –  НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку МНД 1.1.29/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

  • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
  • понуђачу који ће издати рачун,
  • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

·       обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од испостављања фактуре..

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

9.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку.

9.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу ( након потписивања уговора )  у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука ( цена са превозом).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email vodovodvranje@vodovodvranje.rs, , markoj2@gmail.com и тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  МНД 1.1.29/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Економски најповољнија понуда“ и то:

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена……………………………………………………….до 50 пондера

2. рок испоруке и монтажа………………………….до 30 пондера

3. гаранција………………………………………………..до 20 пондера

Додела пондера по елементима критеријума врши се по следећој методологији:

1. Број бодова за цену се израчунава на следећи начин:

                                  А

број пондера = —-——- X 50;

                                   Б

где је:А= најнижа понуђена цена

           Б= цена која се разматра

2. Број бодова за рок и монтажу се израчунава на следећи начин:

                                  А

број пондера = —-——- X 30;

                                   Б

где је:А= најнижи рок

           Б= рок који се разматра  

3. Број бодова за гаранцију се израчунава на следећи начин:

                                  А

број пондера = —-——- X 20;

                                   Б

где је:А= гарантни рок који се разматра

           Б= најдужи гарантни рок                                     

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке,уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као и рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев

за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МНД 1.1.29/2017Опрема постројења за подизање притиска

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку МНД 1.1.29/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

Телефон:

 

 

Телефакс:

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

 

 

 

 

Поз

Опис

Асфалт бетон АБ 11, од кречњачког материјала

J/м

Кол.

Јединична цена  без ПДВ-а

Укупна цена

без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1

Ормар постројења за подизање притиска са следећом опремом:

-Ормар Schrack WSM 1208330(или одговарајући)

-Главни прекидач  Schrack IN8E2334 (или одговарајући)

-Фреквентни регулатор Lenze i550 2.2 kW са Ether Cat комуникацијом (или одговарајући)

-Сензор притиска Turck S10 (или одговарајући)

PLC i touch panel 7.5“,Lenze p300(или одговарајући)

SMS Reporter Wago (или одговарајући)

-Експанзиона посуда (V=500l)

-Израда ормара,монтажа,пуштање у погон

ком

2

 

Рок испоруке и монтажа: ______________________________

Гарантни рок:________________________________

Време важења понуде:______________________

(Минимум 30 дана од дана отварања понуде)

 

Датум                                                                           Понуђач

    М. П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

УГОВОР

закључен између:

ПОНУЂАЧ:       ______________________________, ул. _____________________________

                             кога заступа ____________________________________________________

                            (у даљем тексту Продавац)  и   

 НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                             кога заступа директор дипл.ецц. Горан Ђорђевић

                             (у даљем тексту Купац),

Уговорне стране констатују:

        – да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности, спровео поступак јавне набавке мале вредности, за закључење уговора, чији је предмет набавка добра МНД 1.1.29/2017 Опрема постројења за подизање притиска.

      – да је понуђач доставио понуду бр._______  дана  ___________ 2017. године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

       – да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведену услугу.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добaра, Опрема постројења за подизање притиска, за потребе ЈП“Водовод“ Врање, према понуди понуђача која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем _______. од  _______ 2017. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

            Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _____________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ___________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

            Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јаве набавке   МНД 1.1.29/2017 Опрема постројења за подизање притиска изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Члан 3.

Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора иврши испоруку предмета набавке, према захтевима купца.  Испорука се врши у року од _______________ дана,Ф-цо наручилац.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

 

 

 

 

Члан 4.

        Наручилац и Понуђач су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Наручиоца је да приликом примопредаје добара од Понуђача на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу.

 У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Наручилац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писменим путем обавести Понуђача.

        Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Понуђач се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Наручиоца.

 

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у складу са понудом.

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 7.

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

              ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

                                                                                                      ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

                                                                                                               Директор

 _________________________                                              _______________________             

                                                                                                      дипл.ецц. Горан Ђорђевић

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упуством како да се попуни

 

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.

У Образацу структуре цене, у колони –количине-  наведена је количина за једно добро које се тражи.

Образац садржи следеће колоне

2.     Једнинична цена без ПДВ-а

3.     Износ ПДВ-а на јединичну цену

4.     Укупна цена са ПДВ-ом

5.     Рок испоруке и монтажа

6.     Гарантни рок

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

           Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац струкуте цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

Р.бр.

Назив

цена  без ПДВ-а (за 2 комада)

Износ Пдв-а на

цену

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке и монтажа

Гарантни рок

1

Ормар постројења за подизање притиска са следећом опремом:

-Ормар Schrack WSM 1208330(или одговарајући)

-Главни прекидач  Schrack IN8E2334 (или одговарајући)

-Фреквентни регулатор Lenze i550 2.2 kW са Ether Cat комуникацијом (или одговарајући)

-Сензор притиска Turck S10 (или одговарајући)

PLC i touch panel 7.5“,Lenze p300(или одговарајући)

SMS Reporter Wago (или одговарајући)

-Експанзиона посуда (V=500l)

-Израда ормара,монтажа,пуштање у погон

                                                               

У _________________

Дана ______________                                    М.П.                        Потпис овлашћеног лица

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________   

                                                               ( Назив понуђача )                                                                                               

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке МНД 1.1.29/2017 – Опрема постројења за подизање притиска поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ 2 ЗАКОНА

На основу члана 75, ст.Закон о јавним набавкама , понуђач__________________________________________________из ______________

даје следећу

И З Ј А В У

да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. МНД 1.1.29/2017 Опрема постројења за подизање притиска поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ______________________                    М.П                            Потпис одговорног лица

Датум__________________                                                          ____________________