ЈП“Водовод“ Врање

Београдска 63, 17500 Врање

Дел.бр.245/4

Датум:24.01.2017.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКАТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

       ЈАВНА НАБАВКА МНУ18/2017

   – ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –

ВРАЊЕ, јануар 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012 14/2015 И 68/2015 , у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Р. С.” бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, број 245 од 25.01.2017. године, и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке, број 245/1од 25.01.2017. године, Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке, припремила је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду “

МНУ18/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3

       III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4
     

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 5-9
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9-17
VI Образац понуде 18-21
VII Модел уговора 22-27

VIII

Образац структуре цене са упутством како да се попуни 28
IX Образац трошкова припреме понуде 29
X Образац изјаве о независној понуди 30
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 31

XII

Референц листе 32

Укупан број страна:32

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке МНУ18/2017је набавка услугаТекуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт Габријела Стаменковић

Е – mail адреса:gabivodovod@gmail.com

Бројтелефона: 064/8198609

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке МНУ18/2017 су услугеТекуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“ОРН: 90620000, 90630000

2. Партије

   Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

IIIВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду .“

Ред. бр. Опис Јед. мере Количина  
         
         
I Одржавање улица у зимском периоду
1 Камион носивости до 10 t                                                 цена по радном часу h 160.00  
2 Камион носивости преко 10 t                                                       цена по радном часу h 170.00  
3 Булдозер                                                                                 цена по радном часу h 96.00  
4 Мотогрејдер                                                                                 цена по радном часу h 96.00  
5 Посипач                                                                         цена по радном часу h 180.00  
6 Раоник                                                                        цена по радном часу h 180.00  
7 Путарска со                                                                 цена по тони t 100.00  
8 Агрегат                                                                                    цена по тони t 400  
9 Радник на пословима зимске службе                                                                         цена по радном часу h 360.00  
           

        

Контрола квалитета пружања /извршења предметне услуге ће се спроводити преко стручне службе наручиоца, односно лица овлашћеног од стране наручиоца за праћење извршења / реализације уговора/стручног надзора. Током пружања/извршења предметне услуге понуђач/добављач ће бити дужан да сарађају са стручном службом наручиоца, односно лицем овлашћеним од стране наручиоца за праћење извршења /реализације уговора/стручним надзором.

Рок извођења радова – од потписивања уговорадо реализације уговорених средстава.

Место извођења радова: саобраћајнице и општински путеви у град Врање.

 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности
 5. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

– Кадровски капацитет:

             -да има најмање 2 (један) одговорни инжењер на објектима нискоградње са једном од понуђених лиценци 410 или 412, као и потврду о року важења   лиценце, у радном односу или ангажованог уговором о привремено повременом вршењу послова,

    -да има најмање 50 радника

– Финансијски капацитет:

да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015. године) остварио пословни приход по основу извршених услуга у области нискоградње у минималном износу од 30.000.000,00 динара, од чегаје извео најмање један посао у минималном износу од 10.000.000,00динара без ПДВ-а.

– оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности најкраће 60 дана дуже од уговореног рока за извођење радова,

– оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантом року у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најкраће 60 дана дужим од уговореног гарантног рока.

– да понуђач није био у блокади више од 7 (седам) дана у последњих шест месеци који предходе дана објаве позива.Потврда НБС.

Техничко-технолошки капацитетзареализацију пројекта:

потребно је да понуђач располаже:

– са два пункта и то:

1. пунктом на територији града Врања за складиштење материјала, са пратећим објектима и опремом и непходном механизацијом

2. пунктом не даље од 10км од Врања

– камион носивости до 10 тона: минимум 1 комад,

– камион носивости преко 10 тона:минимум 1 комад

– ровокопач: минимум 1 комад,

– раоник: минимум 3 комада,

– булдожер: минимум 1 комад,

– утоваривач: минимум 1 комад,

– посипач: минимум 3 комада,

– мотогрејдер-минимум 1 комад

Понуђач мора да поседује стандарде ISO 9001– Систем менаџмент квалитетом,

14001 – Систем менаџмента заштите животне стрдине и 18001 – Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на рад.

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 1. 2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона Доказ: Правна лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда,односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
 2. Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

           Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

ñЗа пунктове: уговор о закупу или доказ о власништву над катастарском парцелом на којој се пунктови налазе.

 • За грађевинске машине, возила и опрему, докази који сеприлажу су:

            пописне листе (са стањем на дан 31.12.2015. године), а за грађевинске машине, возила и опрему набављену након тог датума, прилажу се рачуни (маркирати тражене грађевинске машине, возила и опрему на пописној листи),

            фотокопије саобраћајне дозволе, са читачима саобраћајних дозвола и фотокопије полиса осигурања за грађевинске машине, возила и опрему које подлежу регистрацији;

       за грађевинске машине, возила и опрему које понуђач има у поседу, по уговору о закупу или уговору о лизингу, поред наведеног прилажу се и:

 • уговор о закупу на период за који се склапа уговор по овој јавној набавци са пописном листом закуподавца,
 • уговор о лизингу за грађевинске машине, возила и опрему купљену на лизинг са пописном листом закуподавца;

све са стањем на дан 31.12.2015. године;

фотокопије тражених доказа морају бити оверене печатом и потписом понуђача.

Опрема мора бити у исправном стању, а возила исправна и регистрована.

У случају да понуђач не обезбеди наведене машине и опрему, као и да не приложи наведене доказе, понуда ће бити одбијена.

 • Као доказ да понуђач располаже траженимкадровским капацитетом, дужанје доставити:

-фотокопију важеће лиценце за дипломираних инжењераи потврду о року важења лиценце, фотокопију радних книжицаи уговора о раду или уговора о привремено повременом вршењу послова, фотокопија М образца о извршеној пријави на осигурање

-за раднике оверене фотокопије радне књижице и уговора о раду или уговора о привремено повременом вршењу послова, фотокопија М образца о извршеној пријави на осигурање (фотокопије се оверавају печатом и потписом понуђача).

   За финансијски капацитет:

         -биланс стања и успеха за 2013, 2014 и 2015. год.

         -референц листа са копијом уговора о извођењу радова и рачуна-окончане ситуације

-потврду НБС о блокади рачуна.

– Као доказ за поседовање стандарда доставити сертификате.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду оверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање улица Београдска број 63, 17500 Врање , са назнаком: Понуда за јавну набавкуМНУ18/2017Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.02.2017. годинедо 12,00часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  

Понуда мора да садржи:

    

образац понуде(попуњен, потписан и оверен)

– модел уговора(попуњен, потписан и оверен)

– образац структуре цене попуњен, потписан и оверен

– оверене изјаве приложене у конкурсној документацији

– оригинал меницу, оверену и потписану

– оригинал менично овлашћење, оверено и потписан

– захтев за регистрацију менице

– копију картона депонованих потписа

– референц листа са копијом уговора и рачуна-окон.ситуације

– фотокопије тражених доказа о испуњењу додатних услова

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање , улица Београдска број 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавкууслугаТекуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“ МНУ 18/2017НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавкууслуга-Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду МНУ 18/2017 НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку услуга Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“ МНУ 18/2017НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуга Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“ МНУ 18/2017 НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],од дана пријема рачуна – привремене ситуације,на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђенo извршење услуге..

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Услучајуистекарокаважењапонуде, наручилацједужанда, уписаномоблику, затражиодпонуђачапродужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду,не може бити краћа од 24 месеца од дана завршеткарадова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова – од потписивања уговорадо реализације уговорених средстава.

Место извођења радова –улице и општински путеви у град Врање.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато услуга са потребним материјалом.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави: банкарску гаранцију за озбиљност понуде ( “неопозиву“, безусловну“ и “наплативу на први позив без права приговора ) као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу не мањем од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а. Период важности гаранције мора бити идентичан периоду важности понуде или дужи од истог.

Напомена: банкарска гаранција за озбиљност понуде Наручилац ће у целости наплатити у случају да понуђач:

– повуче своју понуду пре датума истека рика важности гаранције без сагласности Наручиоца,

– одбије да потпише уговор,

– не дотави или одбије да достави Наручиоцу тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла

– Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена 8 изабраном понуђачу ) на основу његовог писаног захтева , а након доставе банкарске гаранције за добро извршење посла. Осталим понуђачима ће бити враћена наком потписивања уговор са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности најкраће 60 дана дуже од уговореног рока за извршење радова,

-оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантом року у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најкраће 60 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понудеи писма о намерама, понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, односно најкасније у року од 10 дана након закључења уговора.

Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност понудеи писма о намерама банке за издавање гаранцијеза добро извршење уговорених обавеза и за отклањање грешака у гарантном року, понудаће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави:

2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла – Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шестдесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року – Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ. Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 (шестдесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маилgabivodovod@gmail.com или факсом на број 017/421-61тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, МНУ 18/2017

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријумаНајнижа понуђена цена.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XИИ конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на адреси ЈП “Водовод“ Веање, улица Београдска број 63 или факсом на број 017/421-601или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурснедокументације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за

подношење понуда и уколико је подносилац захтева ускладу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте нијеотклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, анакон истека рока из предходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношењепонуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке наПорталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцузахтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у томзахтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношењапретходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана150. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ МНУ18/2017-Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (е-маил):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ МНУ 18/2017 –Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду

Укупна цена без ПДВ-а

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

Рок и начин плаћања

 

Референце

 

Рок важења понуде

 

Рок извођења радова

 

Гарантни период

 

Датум                                                                          Понуђач

   М. П.

________________________                                     _____________________                                                                

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

„Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“

         1.ЈП “Водовод“ Врање Београдска број 63, ПИБ 100403773, мат.број 07226560,које заступа в.д. директора дипл.ек Горан Ђорђевић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и

         2.________________________________________________,ул._________ ПИБ_______________, мат.број_______________, кога заступа дир.__________________, (у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ).

Члан.1.

                        Уговорне стране констатују:

            – да је наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15и 68/15) и Правилником о јавним набавкама наручиоца, спровео поступак јавненабавке мале вредности за набавку услугаМНУ 18/2017-„Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“

            – да је извршилац услуге доставио понуду, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора,

            – да понуда извршиоца услуге у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације и позива и саставни је део овог уговора.

Члан 2.

Предмет уговора је „Текуће одржавање саобраћајница у зимском периоду“, и ближе је одређен: усвојеном понудом Извршиоца, број ______ од ______________ године,која је саставни део уговора, пројектном документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења услуга који су предмет овог Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга које чине предмет овог Уговора.

   Члан 3.

           Уговарачи су сагласни да је Извршилац до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се извршити услуге, као што су локација места, приступ месту, могућност нормалног извршења услуге и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

     Члан   4.

                                                     Уговорена вредност-цена

Уговорена   вредност услуга износи ________________ динара, без ПДВ односно ___________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр.________ од __________ године, поднете на основу коначног предмера и предрачуна радова.

Јединичне цене радова износе :

Ред. бр. Опис

Ј.мера

Количина

j.цена без ПДВ-а Укупно без ПДВ-а  
             
             
II Одржавање улица у зимском периоду    
1 Камион носивости до 10 t                                                 цена по радном часу h 160.00      
2 Камион носивости преко 10 t                                                       цена по радном часу h 170.00      
3 Булдозер                                                                                 цена по радном часу h 96.00      
4 Мотогрејдер                                                                                 цена по радном часу h 96.00      
5 Посипач                                                                         цена по радном часу h 180.00      
6 Раоник                                                                      цена по радном часу h 180.00      
7 Путарска со                                                                 цена по тони t 100.00      
8 Агрегат                                                                                      цена по тони t 400.00      
9 Радник на пословима зимске службе                                                                         цена по радном часу h 360.00      
               

        

         Јединичне цене су фиксне и не могу се променити за време трајања овог уговора.

         Коначна вредност извршене услуге утврдиће се на основу стварно изведених количина уписаних и оверених од стране стручног надзора и Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде Извршиоца број ____________ од ____________ године, са предмером и предрачуном радова.

         Уколико су количине стварно извршених количина услуга уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене коначне понуде Извођача број ___________ од ____________ године, исте ће се сматрати вишком и поступиће се у складу са чланом 5. овог Уговора.

         Уколико су количине стварно изведених количина услуга уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде Извођача број ___________ од __________. године, Наручилац ће платити Извршиоцу само стварно извршене количине услуге на основу јединичних цена из коначне понуде.

Члан   5.

            Извршилац се обавезује да ће уговорене услуге обрачунавати по привременим ситуацијама на основу количина извршених услуга по грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене коначне понуде број ___________ од ____________ године.

            Овера привремених ситуација од стране Наручиоца мора бити реализована у року од 8 дана од дана испостављања ситуације.

           Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у делу, дужан је да исплати неоспорени део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом, уколико се уговорне стране другачије не договоре.                      

   Члан 6.

           Место извршења услуга су улице и општински путни правци на територији града Врања.

                                                               Члан 7.

                                                 Рок за завршетак извршења услуге

                        Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши ефикасно по наручиоца у што краћем року од тренутка стицања услова за извршење предметних услуга.                    

                                                              Члан 8.      

       Извршилац је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора,преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шестдесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

           Извршилац се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10%од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 (шестдесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

                                                          Члан 9.

                                                        Обавезе извршиоца

                        -да изради Оперативни план зимског одржавања улица и општинских путева на територији града Врања у складу са Планом зимског одржавања од стране Наручиоца;

                        – да обезбеди материјал (со,агрегат), механизацију и радну снагу за одржавање улица и општинских путева на територији града Врања и омогући безбедно и несметано одвијање саобраћаја.

                        – да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању руководиоца радова;

                        – да свој рад синхронизује у складу са потребама наручиоца;

                        – да се радници придржавају реда и правила који важе у објекту;

                        – да се строго придржава мера заштите на раду;

                        – да радове изведе у складу са важећим прописима;

                        -да приликом извршења услуге посебну пажњу посвети чувању имовине Корисника објекта;

         -да по завршеним услугама одмах обавести Наручиоца да је завршио услуге и да је спреман за њихов квантитативни и квалитативни пријем од стране надзорног органа Наручиоца,

         -да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;

         -да обезбеди довољну радну снагу, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова;

         – да обезбеди безбедност свих лица (радника, запослених, машине и опреме и странака-трећих лица) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да наручилац радова буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу.

                   -да уредно води све књиге предвиђене Законом о планирању и изградњи и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област;

                   – да омогући вршење стручног надзора;

                    -да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора;

            – да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем извршшења услуге и када није запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси Наручилац;

           -да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику.

Извршилацуслуга нема право да ангажује подизвођача, уколико уз понуду није доставио податке о истом.Уколико наручилац установи да је извршилац услуге приликом извршења уговора ангажовао подизвођача за који није доставио податке у понуди, наручилац има право да извршиоцу услуге не призна извршење тих услуга и да раскине уговор.

        

Члан 10.

             Извршилац услуге се обавезује да о услугама који су предмет овог уговора уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу.

        Члан 11.

             Наручилац услуга се обавезује да преко свог надзорног органа врши потребне уписе у грађевинску књигу и грађевински дневник.

           Наручилац ће преко надзорног органа, а у циљу рационалног пословања одређивати приоритете и ниво одржавања којих ће се придржавати Извођач.

           Приоритети и степени приправности дефинисани су Планом зимског одржавања улица и општинских путева на територији града Врања, који је саставни део овог уговора.

         Члан 12.

       Стручни надзор

У име наручиоца стручни надзор ће вршити лице које ће бити одређено посебним решењем, а решење ће бити достављено и Извршиоцу услуга.

       Члан 13.

     Извршење уговорених услуга

            За укупан употребљени материјал Извршилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

           Извршилац је одговоран уколико употреби материјал који не одговара потребном квалитету.

            Надзорни орган има право да врши стручни надзор уговорених радова као овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи и у складу са решењем о вршењу надзора.

Члан 14.

Преузимање услуга и коначни обрачун

            Извршилац ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених услуга, уписивањем у грађевински дневник.

            Примопредаја и коначни обрачун извршених услуга врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Извођача и Наручиоца.

           

Члан 15.

Коначни обрачун

            Коначна количина и вредност услуга по овом Уговору утврдиће се на бази количина стварно извршених услуга уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

            Коначним обрачуном се обухватају све услуге изведене на основу овог Уговора.

            Ако наручилац без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Извођач може да изврши обрачун и да о томе обавести Наручиоца. Ово право има и Наручилац.

            Сваки од уговарача сноси трошкове свог учешћа у изради коначног обрачуна.

                                                             Члан 16.

                                                       Начин плаћања

Наручилац се обавезује да након пријема исправно испостављене привремене ситуације изврши уплату, на рачун бр.________________________, у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене ситуације.

Члан 17.

                                                       Раскид уговора

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико у току реализације овог Уговора се од стране надзорног органа наручиоца константује да изведени радови не одговарају прописима и квалитету наведеном у понуди Извршиоца услуге, а Извршилац није поступио по примедбама надзорног органа.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

   Члан 18.

            За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Посебних грађевинских Узанси и Закона о облигационим односима.

Члан 19.

            Прилози и саставни делови уговора су:

        Предмер и предрачун наручиоца

        Понуда Извршиоца

        План зимске службе

Члан 20.

            Овај уговор се закључује на одређено време, за период од потписивања уговорадо реализације уговорених средстава.

Члан 21.

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође до споразума уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 22.

            Овај уговор је сачињен у 6 (шест) примерака,од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

               ЗА НАРУЧИОЦА                                                                  ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

       _____________________                                                                _____________________

               в.д. директора

           дипл.ек. Горан Ђорђевић                                                                  

                          

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговорa.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, теако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр. Опис

Ј.мера

Количина

j.цена без ПДВ-а Укупно без ПДВ-а    
           
               
II Одржавање улица у зимском периоду      
1 Камион носивостидо 10 t                                                 цена по радном часу h 160.00    
2 Камион носивости преко 10 t                                                       цена по радном часу h 170.00    
3 Булдозер                                                                                 цена по радном часу h 96.00    
4 Мотогрејдер                                                                                 цена по радном часу h 96.00    
5 Посипач                                                                         цена по радном часу h 180.00    
6 Раоник                                                                        цена по радном часу h 180.00    
7 Путарска со                                                                 цена по тони t 100.00    
8 Агрегат                                                                                    цена по тони t 400.00    
9 Радник на пословима зимске службе                                                                         цена по радном часу h 360.00    
        Укупно без ПДВ-а  
        ПДВ  
        Укупно са ПДВ-ом  

        

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију јавне набавке;
 • у колони 6. уписати колико износи укупно за сваку позицију јавне набавке;
 • на крају уписати укупну понуђену вредност
Датум: М.П. Потпис понуђача
     

IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке………………………………………………………………………….[навести предмет јавне набавке, бр …………. [навести редни број јавне набавке], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 1. XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач……………………………………………………………….[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке………………………………………………………………………[навести предмет јавне набавке]бр. ………………….[навести редни број јавне набавке], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

         Датум                                                                                            Понуђач

________________                      М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

            Понуђач је, у току, 2013., 2014. и 2015. године, извршио радове који су предмет ове јавне набавке, какоје назначено у датој табели:

НАПОМЕНА:

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно потврду свога наручиоца (потписану и печатирану).

            Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-понуђача.

                                                                        

         Датум                                                                                            Понуђач

________________                       М.П.                           __________________