>>>>>>>>>> ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ <<<<<<<<<<

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

ОТВОРЕН ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКАВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

– ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА-

ВНУ 1 /2017 – ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

јул 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ВНУ 1/2017 Одлука о покретању број 2423од 13.07.2017.. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку ВНУ 1/2017, број 2423/1 од.13.07.2017. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку ВНУ 1/2017- Физичко обезебеђење

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и евентуалне додатне услуге и сл. 4-7
III Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијских услуга

(није саставни део ове документације)

8

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 9-12
V Критеријум за доделу уговора 13
VI Образац понуде 14-27
VII Модел оквирног споразума 28-31
VIII Модел Уговора о јавној набавци 32-35
IX Упутство понуђачима како да сачине понуду 36-41

Укупан број страна 39

                                                                                                          

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.ВНУ 1/2017су услуге,Физичко обезбеђење

Ознака из општег речника

Услуге обезбеђења: 79710000,за сваку партију

ЈП”Водовод”Врање,ул.Београдска 63, ће са добављачем закључити један оквирни споразум,за све партије за које му се додели оквирни споразум.

Оквирни споразум се закључује на период од:

12 (дванаест ) месеци од дана потписивања за партије 1-3

Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Александар Станковић

Е – mail адреса:aleksandar.stankovic@vodovodvranje.rs

Телефон: 064/819-86-86

                 017/421-601

Број факса: 017/404-666.

     2.Партије:

ПАРТИЈА 1-Физичко обезбеђење –Фабрика воде ЈП „Водовод“ Врање,

ПАРТИЈА 2-Физичко обезбеђење-Црпна станица-Механизација и магацин-у улици Радничкој бб

ПАРТИЈА 3-Физичко обезбеђење-Управна зграда ЈП “Водовод“ Врање у улици Београдској 63, Врање,

                                                                                                                                                                                                            

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОК ИСПОРУКЕ,МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ И СЛ.

     1. На комплексу Фабрике воде ЈП „Водовод“ Врање,лоцирани су следећи објекти:

 • Објекат Фабрике воде површине 2500 м2 (погонска, машинска и административна зграда)
 • Резервоари, запремине 4000 м3
  • Портирница
  • Унутрашње саобраћајнице
  • Хидранска мрежа
  • Ограда
 • Фабрика воде ЈП „Водовод“ Врање, лоцирана је источно од Врања, односно западно од Врањске бање на месту званом Кумаревска чука. Кумаревска чука је узвишење непосредно изнад насеља Топлац. Комплекс фабрике воде је на коти 530 м. Захвата 420 32, 53“ источне географске дужине и 210 58“ 47““ географске ширине. Елевација је 456.
 • Комплекс Фабрике воде обухвата катастарске парцеле у укупној површини од 3 ха 56 ар и 00 м2. Под објектима је око 25 ар а остало су слободне, неизграђене површине. Комплекс је под нагибом, ограђен жичаном оградом висине до 2 м.
 • У комплекс предузећа улази се преко главне капије, која је на западној страни комплекса Фабрике воде. Приступни пут до Фабрике воде се одваја у насељу Топлац са пута Врање-с.Ћуковац-Врањска Бања. Објекти на комплексу су повезани интерним асвалтним саобраћајницама.
 • Окружење комплекс Фабрике воде ЈП „Водовод“ је следеће:
 • Уз источну границу комплекса терен је прекривен ниским растињем и жбунастим дрвећем. Благо се уздиже до коте од око 697 м а затим стрмо спушта према долини Бањске реке односно насељу Врањска бања (Слика 8). Најближи стамбени објекат је на око 0,76 км., док је ваздушна удаљеност Врањске бање око 1,87км. У овом правцу нема срамбених објеката. Са североисточне стране је насеље Кумарево на око 850 м удаљености.
 • Са јужне стране комплекса је приступни пут главној улазној капији фабрике воде. Непосредно уз приступни пут са леве и десне стране је ниско дрвеће. Са југозападне стране су насеља: Топлац на око 800 м и Ћуповац на око 1500 м удаљености.

 • Од западне границе комплекса терен се нагло спушта према насељу Чесма и Бара, односно долини реке Ј.Мораве. Ваздушна удаљеност најближих стамбених објеката насеља Чесма је 0,64 км , док је до центра села удаљеност 1км. Са ове стране су и железничка пруга такође на око 1 км, аутопут Ниш-Врање на око 1,84 км, и град Врање које је удаљено око 5,5 км ваздушне линије. Најближи објекат комплексу Фабрике воде је усамљена кућа ненастањена на 0,3 км.• Од северне стране комплекса Фабрике воде терен се благо уздиже све до коте – 697 м. Терен је обрастао дрвећем ниског и средњег раста.
 1.    2. Црпна станица-Механизација и магацин- у улици Радничкој бб

објекат који садржи подрум-гаражу,приземље и три спрата са двориштем.Обезбеђење ће бити на портирници на улазу у управну зграду.

3. Управна зграда ЈП “Водовод“ Врање у улици Београдској 63, Врање,

Садржи:управну зграду, гаражу, радионица и надстрешницу.Обезбеђење ће бити на стражарском објекту на улузу у кругу механизације.

 1. Обавезе службеника обезбеђења су следеће:
 • Обезбеђење и физичка заштита запослених у току процеса рада, објеката и имовине предузећа са ватреним оружјем калибра прописаног Законом о приватном обезбеђењу.
 • Спречавање и откривање појава које могу нанети штету имовини предузећа
 • Онемогућавање приступа непозваним лицима у предузеће
 • Предузимање других Законом допуштених мера које су потребне за несметан процес рада и заштиту запослених који врше тај рад
 • Спровођење прописаних мера унутрашњег реда
 • Вођење прописане документације по захтеву Наручиоца
 1. Радно време службеника обезбеђења:
 • Рад се обавља свакодневно континуирано, 24 часа дневно, 7 дана у недељи, свим радним данима у години укључујући и државне и верске празнике
 • Број службеника обезбеђења и распоред рада по сменама, утврђује понуђач и наручилац сагласно
 • Понуђач је у обавези да по закључењу уговора достави наручиоцу распоред рада са именима и презименима службеника обезбеђења као и њиховим бројевима мобилних телефона
 • Понуђач је у обавези да о свим изменама распореда рада благовремено писмено обавести наручиоца
 1. Одговорност службеника обезбеђења и обавезе понуђача:
 • Службеници обезбеђења код којих се уоче неправилности у раду од стране интерне контроле Наручиоца (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, непридржавање предвиђених упутстава, итд.) више не могу бити ангажовани на обезбеђењу објекта Наручиоца. Одговорно лице наручиоца о наведеним неправилностима сачињава записник који потписује и доставља Понуђачу. Понуђач је дужан да одмах, у току смене, замени радника обезбеђења на чије поступање наручилац има примедбе.
 1. Службена одела, опрема и спољни изглед извршиоца:
 • Службеници физичко-техничког обезбеђења и контролни органи при обављању послова физичко-техничког обезбеђења носе униформу једнообразна службена одела са видљивим знаком фирме,
 • Службеници обезбеђења мора да има истакнуту службену легитимацију – идентификациону картицу са именом и презименом и назнаку „обезбеђење“;
 • Службеници мора изгледати уредно и мора одржавати хигијену на радном месту и непосредно око радног места – портирница;
 • Службеници морају имати мобилни телефон
 • Службено одело, мобилни телефон и сл. на свој терет обезбеђује понуђач
 1. Захтеви за службенике обезбеђења који ће вршити послове обезбеђења код Наручиоца:
 • Службеници морају поседовати Лиценцу за рад са ватреним оружјем
 1. Контрола рада службеника обезбеђења:
 • Понуђач услуга је у обавези да обавља редовну контролу рада службеника обезбеђења, обиласком од стране овлашћених лица понуђача
 • Наручилац задржава право своје контроле службеника обезбеђења, без претходне најаве понуђачу
 • Понуђач доставља редовне и ванредне писане и усмене извештаје о извршеној контроли и стању на објектима овлашћеном лицу наручиоца. Динамику достављања извештаја утврђује наручилац.
 1. Координација рада извршилаца:
 • Понуђач одређује лице које врши координацију службеника обезбеђења и сарађује са овлашћеним лицем наручиоца и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица у погледу начина обављања посла. На захтев наручиоца,понуђач је дужан да у ванредним околностима, без одлагања обезбеди додатни број службеника обезбеђења без додатне накнаде. Додатно ангажовани службеници обезбеђења морају да испуњавају све услове које испуњавају радници обезбеђења у складу са овом конкурсном документацијом.
 • Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за предметну услугу. У цену једног радног сата физичког обезбеђења објекта понуђача, треба да буду урачунати сви припадајући трошкови.

                                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                      М.П.                                                     

                                                                                                                ___________________________

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

(Није саставни део ове документације)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Назив документа Број документа Датум документа Издат од стране Број страна у прилогу

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

 1. 1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; (чл.75 ст.1.тач.1 Закона)
  1. 2)Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
       

2) Услов: Да понуђач ињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривчнихделакаочланорганизованекриминалнегрупе, данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде, кривичнаделапротивзаштитеживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре;(чл.75.ст.1 тач.2 Закона)

Доказзаправнолице:

УверењенадлежногОсновногсудаиПосебногодељењаВишегсудадаправнолиценијеосуђиванозанекоодкривичнихделакаочланорганизованекриминалнегрупе, данијеосуђиванзанекоодкривичнихделапротивпривреде, кривичнаделапротивзаштитеживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре.

ИзводизказненеевиденцијенадлежнеПолицијскеуправедазаконскизаступник (акоихимавишезасвакогодњих) нијеосуђиванзанекоодкривичнихделакаочланорганизованекриминалнегрупе, данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде, кривичнаделапротивзаштитеживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, кривичноделопреваре.

АкопонудуподносипредузетникпотребноједадостависамоИзводизказненеевиденцијенадлежнеПолицијскеуправе.

Доказ не можебитистаријиоддвамесецапреотварањапонуда.

       
 1. Услов: Дајепонуђачизмириодоспелепорезе, доприносеидругејавнедажбинеускладусапрописимаРепубликеСрбијеилистранедржавекадаимаседиштенањенојтериторији;(чл.75.ст.1 тач.4.Закона)

Доказ:УверењаПорескеуправеМинистарствафинансијаипривредедајеизмириодоспелепорезеидоприносеиуверењанадлежнелокалнесамоуправедајеизмириообавезепоосновуизворнихлокалнихјавнихприхода,

Овајдоказдостављајусвипонуђачибилодасуправналицаилипредузетници.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

       
 1. а има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, (чл. 75.ст. 1, тачка 5 Закона)

Доказ:доказује достављањем копије лиценце за вршење послова приватног обезбеђења издату од стране надлежног Министарства.

       

5)Услов: Дајепонуђачпоштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; (чл.75 ст.2. Закона).

Доказ: Попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен образац изјаве (образац 8 Конкурсне документације стр. 25-38)

       

Понуђачкојијеуписанурегистарпонуђача, заобавезнеусловетачка 1. до 3., уписујесамобројподкојимјеуписанурегистарпонуђача

Назив документа Број документа Датум документа Издат од стране Број страна у прилогу

ДОДАТНИ УСЛОВИ

 1. 1.Финансијски и пословни капацитет

 1. Услов: Да је у последњих годину дана пре објављивања јавног позива закључио минимум три уговора за пружање услуге физичко–техничког обезбеђења

Доказ: Списак референтних наручиоца са којима понуђач у последњих годину дана пре објављивања јавног позива закључио минимум три услуге физичко – техничког обезбеђења (пружене услуге се доказују потврдом која је оверена печатом и потписана од стране референтног наручиоца)

 1. 3)
       
 1. Технички капацитет
 1. да поседује минимум један контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365 дана годишње на територијиРепублике Србије

Доказ:

За тачку 2.1 под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да понуђач поседује минимум један контролно-оперативни центар који ради 24 часа, 365 дана годишње na територији Републике Србије,али је неопходан интервентни тим са најмање два радника обезбеђења,који ће у што краћем року по дојавном сигналу,предузети све законске мере.3.Понуђач је потребно да у изјави наведе локацију на којој се центар налази и достави копију уговора или власнички лист као доказ да се центар налази на наведеној локацији ( изјаву саставити у слободној форми са траженим подацима).

За тачку 2.2 копије важећих саобраћајних дозвола, за влаништво и лизинг. У случају постојања лизинга доставити и копије уговора о лизингу.за остале основе коришћења или поседовања возила, поред важећих саобраћајних дозвола, доставити и доказ о правном основу коришћења – поседовања возила.

       
 1. Кадровски капацитет
 1. Услов: да понуђач има минимум 10 ангажованих лица (која су у радном односу или ангажовани сходно чл. 197 до 199 Закона о раду) на пословима физичко – техничког обезбеђења са одговарајућом лиценцом за рад са ватреним оружјем.
 2. да понуђач испуњава захтеве стандарда СРПС А.Л.2.002:2015

Доказ:За тачку 3.1 понуђач доставља копије уговора о радном ангажовању и копију лиценце за рад са ватреним оружјем.

За тачку 3.2 понуђач доставља копију Сертификата СРПС А.Л.2.002:2015

       

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ и то:

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена……………………………………………………….100 пондера

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВНУ 1/2017 – Физичко обезбеђење

ПАРТИЈА 1-Физичко обезбеђење –Фабрика воде ЈП „Водовод“ Врање,

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку ВНУ 1/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Поз

Опис

J/м Јединична цена без ПДВ-а

Укупна цена

без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760 радних сати        

Укупна цена дата је на основу 8.760 радних сати.

Рок и услови плаћања:______________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:______________________

(Минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Датум                                                                                  Понуђач

             М. П.

_____________________________                                         ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВНУ 1/2017 – Физичко обезбеђење

ПАРТИЈА 2-Физичко обезбеђење-Црпна станица-Механизација и магацин-у улици Радничкој бб

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку ВНУ 1/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Поз

Опис

J/м Јединична цена без ПДВ-а

Укупна цена

без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760 радних сати        

Укупна цена дата је на основу 8.760 радних сати.

Рок и услови плаћања:______________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:______________________

(Минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Датум                                                                                 Понуђач

             М. П.

_____________________________                                         ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВНУ 1/2017 – Физичко обезбеђење

ПАРТИЈА 3-Физичко обезбеђење-Управна зграда ЈП “Водовод“ Врање у улици Београдској 63, Врање,

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку ВНУ 1/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Поз

Опис

J/м Јединична цена без ПДВ-а

Укупна цена

без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760 радних сати        

Укупна цена дата је на основу 8.760 радних сати.

Рок и услови плаћања:______________________ ( не може бити краћи од 45 дана )

Време важења понуде:______________________

(Минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Датум                                                                                 Понуђач

             М. П.

_____________________________                                         ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ     

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 1. 4)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________

                                                                                                 [навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)5.1ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕПАРТИЈА 1-Физичко обезбеђење –Фабрика воде ЈП „Водовод“ Врање,

са упуством како да се попуни

Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.

У Образацу структуре цене, у колони –количине- наведена је количина за једно добро које се тражи.

Образац садржи следеће колоне

 1. Проценат ПДВ-а
 2. Износ ПДВ-а на јединичну цену
 3. Укупна цена са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

           Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР.Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац струкуте цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

Р.бр. Назив ј/м цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а

Износ ПДВ-а на

цену

Укупна цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760,00 сати        

  

                  

                                      

У _________________

Дана ______________                                                 М.П.                       Потпис овлашћеног лица

____________________

5)5.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕПАРТИЈА 2-Физичко обезбеђење-Црпна станица-Механизација и магацин-у улици Радничкој бб

са упуством како да се попуни

Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.

У Образацу структуре цене, у колони –количине- наведена је количина за једно добро које се тражи.

Образац садржи следеће колоне

 1. Проценат ПДВ-а
 2. Износ ПДВ-а на јединичну цену
 3. Укупна цена са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

           Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР.Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац струкуте цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

Р.бр. Назив ј/м цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а

Износ ПДВ-а на

цену

Укупна цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760,00 сати        

  

                  

                                      

У _________________

Дана ______________                                                 М.П.                       Потпис овлашћеног лица

____________________

5)5.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕПАРТИЈА 3-Физичко обезбеђење-Управна зграда ЈП “Водовод“ Врање у улици Београдској 63, Врање,

са упуством како да се попуни

Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.

У Образацу структуре цене, у колони –количине- наведена је количина за једно добро које се тражи.

Образац садржи следеће колоне

 1. Проценат ПДВ-а
 2. Износ ПДВ-а на јединичну цену
 3. цена са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

           Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР.Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац струкуте цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

Р.бр. Назив ј/м цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а

Износ ПДВ-а на

цену

Укупна цена са ПДВ-ом

1 Физичко обезбеђење имовине и радника предузећа у непрекидном трајању од 0 до 24 часа, у свему према Опису предмета јавне набавке која чини део конкурсне документације 8.760,00 сати        

  

                  

                                      

У _________________

Дана ______________                                                 М.П.                       Потпис овлашћеног лица

                                                                                                                              _____________________

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________  

                                                                        [навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ВНУ 1/2017 – Физичко обезбеђењеподнео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ. 2 ЗАКОНА

На основу члана 75, ст.Закон о јавним набавкама , понуђач__________________________________________________из _________________________

                                       [навести назив понуђача]

даје следећу

И З Ј А В У

да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. ВНУ 1/2017 –Физичко обезбеђење поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ______________________                  М.П                                                 Потпис одговорног лица

Датум__________________                                                                      ______________________

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАРУЧИЛАЦ:

Јавно предузеће”Водовод”Врање,ул.Београдска 63,уВрању, кога заступа директор Горан Ђорђевић

Матични број: 07226560

ПИБ:100403773

Број рачуна: 160-7383-43 који се води код Интеса банка

ДОБАВЉАЧ:

____________, адреса бр. __, из ______, кога заступа директор __________

Матични број: XXXXXXX

ПИБ: XXXXXX

Број рачуна: XXXXXXXXXXX који се води код XXXXXXXXXXXXXX

(у даљем тексту: Добављач)

Дана __.__.201__. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. ХХ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ЗА ПАРТИЈУ/Е________

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Наручилац и Добављачу уводу констатују:

 1. да наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у своје име и за свој рачун
 2. да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. ВНУ1/2017
 1. 2.ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци услуга који су предмет јавне набавке бр.ВНУ 1/2017 између Наручиоца и Добављача.

2.2. Услуга која је предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији са ценама, који се налазе у прилогу овог споразума и представљају његов саставни део.

2.3. Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања.

2.4. Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

 1. 3.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА

3.1. Наручилац је дужан да:

1) од Добављача набавља услугу која је предмет овог споразума искључиво у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

2) правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Наручилаца када оне прелазе уговорене обавезе.

3.2. Добављач је дужан да:

1) на писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2) извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;

3) одмах по сазнању, писменим путем, обавести о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца;

4) обезбеди да услугу коју испоручује нема правне или материјалне недостатке;

5) сноси све трошкове који настану као последица уклањања услед грешке Добављача.

4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2. На основу овог споразума, Наручилац закључује уговор са Добављачем након пријема позива Наручилаца . Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.

4.3. Количине радних сати вршења услуге у појединачним уговорима одређује Наручилац

4.4. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених радних сати вршења услуге.

4.5. Наручилац не гарантује Добављачу да ће Наручилац уговорити количине радних сати услуге наведене у спецификацији, не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања мањих радних сати вршења услуге од предвиђених..

5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Цена из споразума је јединична цена која је предмет овог споразума и која је наведена у Спецификацији (Прилог ).

5.2. Наручилац плаћа испоручену услугу по јединичним ценама из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Понуђачу а најкасније у року од____дана од дана пријема фактуре.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1. Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за предметну услугу.

6.2.Добављач је у обавези да обавља редовну контролу рада службеника обезбеђења, обиласком од стране овлашћених лица понуђача

6.3.Добављач одређује лице које врши координацију службеника обезбеђења и које сарађује са овлашћеним лицем наручиоца и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица у погледу начина обављања посла. На захтев наручиоца, Добављач је дужан да у ванредним околнистима, без одлагања обезбеди додатни број службеника обезбеђења. Додатно ангажовани службеници обезбеђења морају да испуњавају све услове које испуњавају радници обезбеђења у складу са овом конкурсном документацијом. Добављач има право на накнаду за ванредно ангажоване службенике обезбеђења, у висини цене једног радног часа услуге физичког обезбеђења која је утврђена у уговору.

.

7. ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ

7.1.Рад се обавља свакодневно и континуирано, 24 сата дневно, 7 дана у недељи, у количини радних сати у складу са закљученим појединачним уговором

7.2. Број службеника обезбеђења и распред рада по сменама, утврђује понуђач и наручилац сагласно

7.3. Добављач је у обавези да по закључењу уговора достави наручиоцу распоред рада са именима и презименима службеника обезбеђења као и њиховим бројевима мобилних телефона

7.4. Место вршења услуге утврђује се поједничаним уговором.

8. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

8.1. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити доставити попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а). Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке.

8.2. Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. овог члана, остаће на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног споразума.

8.3. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. овог члана, уколико обавезе по оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.

8.4. Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. овог члана, важи за испуњење обавеза за све Купце по овом споразуму.

9. ВИША СИЛА

9.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1. Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Лесковцу.

11. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

11.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

11.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора

између Добављача и Купаца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу овог споразума, и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

12. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. Овај споразум се закључује даном потписивања од стране Наручиоца и Добављач, с тим што се исти примењује од дана доношења средства обезбеђења за добро извршења посла, наведеног у члану 8 овог Споразума, од стране Добављача,

12.2 Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.

13. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.1 Добављач је дужан да сваког 25-ог у месецу, за наредни месец, Наручиоцу доставља извештај о сменама радника и именима на основу овог оквирног споразума.

15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

15.2 Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

– Техничка спецификација са копијом понуде

– Модел уговора

                         НАРУЧИЛАЦ                                                            Овлашћено лице понуђача

                   ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ                                                                                             

                         директор

                                                                                   м.п

                                                                                                           _________________________                  __________________________                                    

                 дипл.ек. Горан Ђорђевић

VIII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР

закључен између:

НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                                кога заступа директордипл.ек. Горан Ђорђевић

                                 (у даљем тексту Наручилац),

ПОНУЂАЧ :           ________________________________, ул. _____________________

                                  кога заступа ___________________________________________

                                 (у даљем тексту Понуђач)  и   

Дана__.__.2017.године

                                                                    

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ:

        – да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке Директора о покретању поступка јавне набавке велике вредности, спровео поступак јавне набавке велике вредности, чији су предмет набавкеуслугеВНУ 1/2017 Физичко обезбеђење.

          да је Наручилац закључио Оквирни споразум са понуђачем_______________ на основу Одлуке бр.__________________________ од________________________

      – да овај Уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом бр.__________ од ________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуге, Физичко обезбеђење, за потребе ЈП“Водовод“ Врање, према понуди продавца која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем ___________ од  ______________ године, која чини саставни део овог уговора.

ЦЕНА, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

            Наручилац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од ____________________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ________________ динара, плати по условима из понуде (_______ дана од дана испостављања фактуре ).

            Цена из понуде бр. _____________ од ___________која је у поступку јаве набавке ВНУ1/2017 Физичко обезбеђење изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Понуђач има право на накнаду за ванредно ангажоване службенике обезбеђења, у висини цене једног радног часа услуге обезбеђења која је утврђена у уговору, а за број сати додатног ангажовања.

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

Члан 3.

Рад се обавља свакодневно и континуирано, 24 сата дневно, 7 дана у недељи, 365 дана годишње односно свим данима у години укључујући и државне празнике

Број службеника обезбеђења и распред рада по сменама, утврђује понуђач и наручилац сагласно.

Понуђач је у обавези да по закључењу уговора достави наручиоцу распоред рада са именима и презименима службеника обезбеђења као и њиховим бројевима мобилних телефона

Понуђач је у обавези да о свим изменама распореда рада благовремено писмено обавести наручиоца.

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 4.

Понуђач услуге физичког обезбеђења је у обавези да:

1. Обезбеђује и пружи физичку заштиту запослених у току процеса рада, објеката и имовине установе са ватреним оружјем калибра прописаног Законом о приватном обезбеђењу

 1. Спречава и открива појаве које могу нанети штету имовини предузећа
 2. Онемогући приступ непозваним лицима у предузеће
 3. Предузима друге Законом допуштене мере које су потребне за немсетан процес рада и заштиту запослених који врше тај рад
 4. Спроводи прописане мере унутрашњег реда
 5. Води прописане евиденције по захтеву Наручиоца

ОДГОВОРНОСТ ВРШИОЦА УСЛУГЕ

Члан 5

Понуђач физичког обезбеђења је у обавези да ангажованим лицима – службеницима обезбеђења обезбеди следеће:

 1. Службеници обезбеђења морају бити одевени у једнообрзна службена одела
 2. Службеници обезбеђења морају имати мобилни телефон
 3. Службеник обезбеђења мора изгледати уредно и мора одржавати хигијену на радном месту и непосредно око радног места – портирница
 4. Службеници обезбеђења морају да носе идентификациону картицу са именом и презименом и назнаком „обезбеђење“.
 5. Службено одело, мобилни телефон и сл. обезбеђује пружалац услуге

Члан 6

Службеници обезбеђења код којих се уочи неправилности у раду од стране интерне контроле наручиоца (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, непридржавање предвиђених упутстава, итд) више не могу бити ангажовани на обезбеђењу објекта наручиоца. Одговорно лице наручиоца о наведеним неправилностима сачињава записник који потписује и доставља Понуђачу. Понуђач је дужан да одмах, у току смене, замени службеника обезбеђења на чије поступање наручилац има примедбе.

Члан 7

Службеници морају поседовати Лиценцу за рад са ватреним оружјем.

Члан 8

Понуђач је у обавези да обавља редовну контролу рада службеника обезбеђења, обиласком од стране овлашћених лица понуђача

Наручилац задржава право своје контроле службеника обезбеђења, без претходне најаве добављачу.

Понуђач доставља редовне и ванредне писане и усмене извештаје о извршеној контроли и стању на објектима овлашћеном лицу наручиоца. Динамика достављања извештаја утврђује наручилац

Понуђач одређује лице које врши координацију службеника обезбеђења и које сарађује са овлашћеним лицем наручиоца и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица у погледу начина обављања посла. На захтев наручиоца, понуђач је дужан да у ванредним околнистима, без одлагања обезбеди додатни број службеника обезбеђења. Додатно ангажовани службеници обезбеђења морају да испуњавају све услове које испуњавају радници обезбеђења у складу са овом конкурсном документацијом. Понуђач има право на накнаду за ванредно ангажоване службенике обезбеђења, у висини цене једног радног часа услуге физичког обезбеђења која је утврђена у уговору.

Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за предметну услугу. У цену једног радног ста физичког обезбеђења објеката понуђача, треба да буду урачунати сви припадајући трошкови.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 9

У складу са чланом 115. став 1 Закона, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора неможе да буде већа од вредности из члана 124 а Закона о јавним набавкама.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговрних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путемпод условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Уговорна страна која жели да раскине уговор, обавезује се да предходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 30 (тридесет) дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – уговор ће бити раскинут.

ВИША СИЛА

Члан 11.

         Наступање више силе ослобађа од договорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне , да једна другу обавесте присменим путем у року од 24 ( двадесетчетири) часа.

       Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви , који су законом утврђени као вишта сила.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје ________________.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране

Члан 14.

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна. Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

                         НАРУЧИЛАЦ                                                           Овлашћено лице понуђача

                   ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ                                                                                             

                         директор

                                                                                  м.п

                                                                                                          _________________________                  __________________________                                    

                 дипл.ек. Горан Ђорђевић

IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, бројВНУ 1/2017 су услуге, Физичко обезбеђење ‘НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.08.2017. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи(читко попуњене, потписане и печатиране):

 1. 1.Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
 2. 2.Образац понуде који чине следећи обрасци:

-Општи подаци о понуђачу – образац 1 (за све три партије посебно)

– Подаци о подизвођачу – образац 2

Подаци о учеснику у заједничкој понуди – образац 3

Образац трошкова припреме понуде – образац 4( није обавезан)

Образац структуре цене – образац 5

Образац изјаве о независној понуди – образац 6

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст.2 закона – образац 7

 1. 3.Модел оквирног споразуме
 2. 4.Модел уговора о јавној набавци

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из

групе који ће потписивати и печатом   оверавати обрасце дате у конкурсној

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању

услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ВНУ 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавкуВНУ 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавкуВНУ 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавкуВНУ 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI – образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Оквирном споразуму и у Уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од испостављања фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.3. Захтеви у погледу рока извршења услуге

Непрекидно у току годину дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

9.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

9.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку.

9.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу ( након потписивања уговора ) у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив,потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У укупну цену предмета јавне набавке морају бити урачунати сви трошкови понуђача. Додатни трошкови неће бити признати.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email vodovodvranje@vodovodvranje.rs, aleksandar.stankovic@vodovodvranje.rsитражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНУ 1/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,од

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ и то:

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена……………………………………………………….100 пондера

                              

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке,уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као и рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља VIобразац 7.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев

за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Одлука о закључењу оквирног споразума

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.