На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016),члана 1. Одлуке о измени Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Скупштине града Врања, од 20.12.2016. године, члана 3. до члана8. Уредбе Владе Републике Србије о интерном конкурсу (Сл. Гласник РС, број 17/2016), ичлана 1. и члана 4. Правилника о организацији и систематизацији послова у Ј.П. “Водовод“ Врање (бр. 3765. од 19.12.2016. године), дана 23.12.2016. године, Ј.П. “Водовод“ Врање, оглашава и објављује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У Ј.П. “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

I ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА:

            Ј.П. “Водовод“ Врање, Врање, ул. Београдска бр. 63.

II РАДНА МЕСТА КОЈА СЕ ПОПУЊАВАЈУ:


           
1. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевима, ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечено високо образовање из техничке научне области (саобраћајни факултет, грађевински факултет, машински факултет) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; одговарајућа лиценца у складу са законом; три године у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 1.


            У изборном поступку проверавају се:
испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            2. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за управљање и заштиту јавних и некатегорисаних путева, РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБE УПРАВЉАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА“.

           

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечено високо образовање из грађевинске научне области на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручним испит; одговарајуће лиценце у складу са законом; три године у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            3. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за управљање и заштиту јавних и некатегорисаних путева, САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ У СЛУЖБИУПРАВЉАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечено високо образовање из грађевинске, економско-финансијске научне области или војна академија (смер инжењерија) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; једна година у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 2.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            4. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за управљање и заштиту јавних и некатегорисаних путева, РЕФЕРЕНТ У СЛУЖБИУПРАВЉАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечена средња стручна спрема (четврти степен стручне спреме), или виша стручна спрема (шести степен стручне спреме) правног или економског смера; познавање рада на рачунару.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

           

            5. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за одржавање јавних и некатегорисаних путева и сигнализације путева, РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБE ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечено високо образовање из техничке научне области (грађевинско-архитектонски факултет) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен стручним испит; одговарајуће лиценце у складу са законом; три године у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            6. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за одржавање јавних и некатегорисаних путева и сигнализације путева, РЕФЕРЕНТ У СЛУЖБИОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечена средња стручна спрема (четврти степен стручне спреме), или виша стручна спрема (шести степен стручне спреме) правног или економског смера; познавање рада на рачунару; једна година у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            7. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за одржавање јавних и некатегорисаних путева и сигнализације путева, РЕФЕРЕНТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечена средња стручна спрема (четврти степен стручне спреме), или виша стручна спрема (шести степен стручне спреме) техничког смера; познавање рада на рачунару; једна година у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            8. У Сектору за управљање јавним и некатегорисаним путевимаСлужби за одржавање јавних и некатегорисаних путева и сигнализације путева, “ТЕХНИЧАР ЗА ПРИЈЕМ И ОТПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: сстечена средња стручна спрема (четврти степен стручне спреме), или виша стручна спрема (шести степен стручне спреме) економске или правне научне области; познавање рада на рачунару; једна година у струци после дипломирања.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

            9. У Сектору за опште, правне и кадровске послове и послове безбедности и здравља на радуСлужби за опште, правне и кадровске послове, “САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ, И РАДНЕ ОДНОСЕ“.

            Потребна знања-услови за обављање послова: стечено високо образовање из правне научне области на студијама другог степена (дипломске академске-мастер, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; познавање рада на рачунару; једна година у струци након дипломирања.

            Број извршилаца: 1.

            У изборном поступку проверавају се: испуњеност услова прописаним мерилима за избор, познавање рада на рачунару-провера практичним радом на рачунару; стручна знања-усменo и вештина комуникације-усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III ТРАЈАЊЕ РАДА И МЕСТО РАДА:


            Рад на свим радним местима заснива се на неодређено време и место рада за сва радна места је
Врање, ул. Београдска бр. 63, тј. на адресама организационих делова предузећа.


IV УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ:


           
Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас достављају доказе о испуњењу општих услова прописаних Законом о раду: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има општу здравствену способност.


V ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА
ИНТЕРНИ КОНКУРС:

            – потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити радно место на које се конкурише);
            – уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
            – извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
            – оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
            – оверена фотокопија радне књижице;
            – доказ о положеном стручном испиту,
за радна места где се исти захтева, у оригиналу или овереној фотокопији;

            – доказ о поседовању одговарајућих лиценци у складу са законом, за радна места где се иста захтева, у оригиналу или овереној фотокопији;

            – потврду организационог облика система локалне самоуправе Града Врања код ког је кандидат запослен на неодређено време;
            – доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) у оригиналу или овереној фотокопији;
            –
уколико поседује сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару у оригиналу или овереној фотокопији.

            Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

            Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији, као и доказ о посебно квалификованим компетенцијама за наведени посао. Са свим кандидатима предвиђен је непосредни разговор након пријема документације, као и провера стручних способности у складу са прописаним мерилима за избор, усменим путем.


VI РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА
ИНТЕРНИ КОНУРС:


            Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од
15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа на огласној табли и сајту Ј.П. “Водовод“ Врање, и огласној табли Града Врања.


VII АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА
ИНТЕРНИ КОНКУРС:


           
Ј.П. “Водовод“ Врање, Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком Пријава на интерни конкур.


VIII ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ:


           
Наталија Јовић, контакт телефон 017/ 421601.


IX ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:


            Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку
у складу са законом, подзаконским актима и прописаним мерилима за избор, обавиће се у просторијама Ј.П. “Водовод“ Врање, Врање, дана 17.01.2016. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у пријави.


НАПОМЕНЕ: 

            Овај оглас објављује се на огласној табли и сајту Ј.П. “Водовод“ Врање, и огласној табли Града Врања.