08.06.2022. Јавна набавка 1-Д/2022 Водоводни и канализациони материјал

8 јуна, 2022

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

ПАРТИЈА  1 – Спојни елементи за водовод од ЛГ и дуктилног лива

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА  2 – Полиетиленске цеви

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 3 – Вентили за водовод, хидранти и арматуре

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 4 – Уличне капе и телескопске гарнитуре

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 5 – Цеви и фазонски елементи за канализацију

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 6 – Поклопци и пењалице

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 7 – Поцинковани, месингани фитинг, ППР и ПЕ фитинг за воду

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 8 – Бетонски елементи и цеви

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 9 – Полиетиленски елементи и спојни комади

Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Техничка спецификација