23.09.2021. Јавна набавка 1-Д Водоводни и канализациони материјал

23 септембра, 2021

Општи део-подаци о предмету набавке

Јавни позив

Образац трошкова припреме понуде

Јавни позив (2)

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима (2)

Општи део-подаци о предмету набавке (2)

Упутство понуђачима како да сачине понуду (2)

 

ПАРТИЈА 1 Спојни елементи за водовод од LG и дуктилног лива

Kритеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 2 Полиетиленски материјал

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 3 Вентили за водовод, хидранти и арматуре

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 4 Уличне капе и телескопске гарнитуре

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 5 Цеви и фазонски елементи за канализацију

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 6 Поклопци и пењалице

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 7 Поцинковани, месингани фитинг и PPR фитинг за воду

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА 8 Бетонски елементи и цеви

Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума