MNU 3/2019- Геодетско и геотехничко снимање бране Првонек

јануар 16, 2020

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ГЕОДЕТСКО И ГЕОТЕХНИЧКО СНИМАЊЕ

БРАНЕ “ПРВОНЕК“

Обавештење о закљученом уговору

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA MNU 3-2019Дел.број: 4223

Број јавне набавке: МНУ  3/2019

Крајњи рок за достављање понуда: 12.12.2019. до 10:00 часова

Отварање понуда: 12.12.2019 у 11:00 часова

 

децембар, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и  Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4188 од 02.12.2019 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку МНУ 3/2019, број Решења 4188/1 од 02.12.2019. припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“ МНУ 3/2019

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  евентуалне додатне услуге и сл. 4-8
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 8-13
V Образац изјаве о испуњењу услова из чл.76 и 76. Закона 14
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16-22
VII Образац понуде 23-26
XIII Модел уговора 27-29
IX Образац трошкова припреме понуде 30
X Образац структуре  цена 31
XI Образац изјаве о независној понуди 32
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона 33

Укупан број страна: 33

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,             у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара  у поступку јавне набавке мале вредности

МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“

Ознака из општег речника набавке: 71332000 –  Геотехничке инжењерске услуге

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

 1. 5. Контакт

Лице за контакт Марија Вукојичић Илић

е-mail: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs

vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Број факса: 017/404-666

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. МНУ 3/2019 су услуге, Геодетско и геотехничко             снимање бране “Првонек“

Ознака из општег речника: 71332000 – Геотехничке инжењерске услуге

                                                                                                                                                                                                                 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГЕ И СЛ.

 1. Геодетска мерења у 2Д контролној мрежи

1.1. Геодетска мрежа и стабилизација тачака

Пројектом геодетског осматрања је дефинисана микротригонометријска мрежа за одређивање хоризонталних компонената померања, као и стабилизација тачака основне мреже и осматраних тачака.

Међусобна веза тачака геодетске мреже са тачкама на објекту постиже се угловним и линеарним мерењима која су дата у плану опажања.

1.2. Извод из упутства за извођење мерења у 2Д мрежи

Мерења у свакој серији извршити по следећим упутствима:

 • мерење праваца извести гирусном методом у три гируса;
 • микротригонометријску мрежу опажати као посебну групу тачака;
 • хоризонтирање инструмента извршити после сваког гируса;
 • између гируса лимб померати за 60°;
 • мерења изводити у смеру казаљке на сату и обрнуто из оба положаја дурбина;
 • читање праваца вршити до на 0“,2, а средине и редуковане правце рачунати на 0“,1;
 • сунцобраном штитити инструмент и стуб за време опажања,
 • допуштено одступање између завршне и почетне визуре 5“;
 • допуштено затварање троуглова 5“;
 • инструмент и прибор изложити спољним утицајима најмање пола сата пре мерења;
 • дужине мерити електрооптичким инструментима следећих карактеристика: σd ≤ 2mm + 2ppm;
 • дужине мерити обострано;
 • читање дужина вршити до на милиметар;
 • даљиномер конфигурисати за мерење хоризонталне дужине, поправљене за атмосферски утицај.

За мерење углова и праваца користити инструменте са којима се може постићи највећа тачност, а то су теодолити који морају задовољити следеће опште услове:

 • податак читања на хоризонталном лимбу мора бити испод 1“;
 • увећање дурбина 35 – 40 пута;
 • конструкција теодолита треба да омогућава брзо мерење.

Мерења се морају вршити у стабилним атмосферским условима, у првим јутарњим часовима, пре изласка сунца или у сутон. Сва читања треба да врши по могућству један оператор.

У зависности од расположиве опреме и обима радова, мерења се могу обављати са једном или више теренских екипа.

Једну теренску екипу чине: два стручњака,  три фигуранта.

1.3.  Поступак обраде података мерења и одређивања апсолутних хоризонталних померања

Контроле мерења (разлике дужина мерених напред–назад, разлике редукованих праваца по гирусима), као и остале обраде података, извршити у канцеларији.

Хоризонтални положај тачака за осматрање одређивати са тачака геодетске (микротригонометријске) мреже аналитичком методом посредног групног изравнања (методом најмањих квадрата).

Проблем померања тачака геодетске (микротригонометријске) мреже у односу на нулто мерење, решавати у свакој серији опажања неком од признатих метода савремене деформационе анализе.

Прираштаје померања дати у локалном систему Δy и Δx – узводно, односно управно на осовину бране (±Δx), и померање ка левој и десној обали (±Δy)

1.4.  Анализа и оцена тачности резултата мерења и приказ резултата осматрања

За извршено контролно мерење неопходно је дати елаборат који ће садржати:

 • технички извештај са освртом на извршена мерења, извршена рачунања, оцену тачности и анализу резултата мерења;
 • скицу геодетске мреже, распоред тачака и план опажања;
 • табеларни приказ хоризонталних (Δy и Δx) померања са средњим грешкама померања.

У табелу је неопходно унети и податке кад је извршено мерење и услове под којима је извршено (водостај, температура ваздуха, воде и сл.):

 • дијаграм хоризонталног померања за сваку тачку која се осматра у функцији времена;
 • упоредни дијаграм хоризонталних померања тачака на целој брани;
 • аксонометријски приказ хоризонталног (Δx) померања тачака на лицу бране.
 1. Геодетска мерења у 1Д контролној мрежи

2.1. Нивелманска мрежа и стабилизација тачака мреже

Пројектом геодетског осматрања су дефинисана мерења у нивелманској мрежи за одређивање вертикалних компонената померања, као и стабилизација тачака основне мреже и осматраних тачака.

2.2. Извод из упутства за извођење мерења у 1Д мрежи

За мерење висинских разлика користити прецизни нивелман, при чему се висинске разлике између тачака одређују методом нивелања из средине са променом висине инструмента, у оба смера (напред – назад).

За одређивање висинског померања (слегања) бране користити нивелмански инструмент (нивелир) високе тачности, и двоструко градуисане летве са инварском пантљиком са интервалима поделе од 1,0 цм или 0,5 цм, одговарајућег произвођача. У новије време све више се користе дигитални – електронски нивелири са кодираним летвама.

За мерење користити и следећа упутства:

 • визуре не смеју бити дуже од 40 м;
 • дужине визура морају бити приближно једнаке. У случају апсолутне немогућности поштовања овог услова због неповољности стрмог терена, обратити пажњу на разлике двоструког нивелања и обавезно унети корекцију за нивелање са краја;
 • летва се не сме читати на висини мањој од 40 cm од терена;
 • мерења изводити по стабилном терену (када нема вибрација тла изазваних машинама и сл.);
 • инструмент и прибор изложити спољним условима најмање пола сата пре мерења;
 • Мерење вршити при стабилним условима у атмосфери, када је утицај рефракције и треперења ваздуха што мањи;
 • Инструмент сунцобраном заштитити од директног утицаја сунчевих зрака.

Пре почетка мерења неопходно је:

 • да сви правци нивелања буду прокрчени и обезбеђени за рад;
 • да инструмент и прибор буду испитани и ректификовани;
 • пре мерења испитати да нивелир испуњава стандардне услове за прецизна нивелманска мерења, нарочито испитати нехоризонталност визуре нивелањем из средине и с краја;
 • испитивање појединих услова и ректификације вршити према оригиналном упутству.
 • контроле мерења (разлике висинских разлика мерених двоструко и напред – назад), извршити директно на терену. У случају регистровања грешке, мерења понавити истог тренутка.

2.3. Поступак обраде података мерења и одређивања вертикалних померања репера

Изравнање мреже извршити групном методом посредног изравнања.

По извршеном контролном мерењу потребно је извршити тестирање стабилности репера у мрежи прецизног нивелмана. Тестирање извршити неком од  признатих метода савремене деформационе анализе.

2.4. Анализа и оцена тачности резултата мерења и приказ резултата осматрања

За свако извршено контролно мерење неопходно је дати елаборат који ће саджати:

 • технички извештај са освртом на извршена мерења, извршена рачунања, оцену тачности и анализу резултата мерења;
 • скицу нивелманске мреже, распоред тачака и план нивелања;
 • табеларни приказ вертикалних (Δh) померања са средњим грешкама померања.

у табелу је неопходно унети и податке кад је извршено мерење и услове под којима је извршено (водостај, температура ваздуха , воде и сл.):

 • дијаграм вертикалног померања за сваку тачку која се осматра у функцији времена;
 • упоредни дијаграм вертикалних померања тачака на целој брани.
 1. Геотехничка мерења

У оквиру геотехничких мерења на брани, потребно је извршити следеће:

 • Контролно мерење релативних слегања у телу бране у седам бушотина изведених на круни бране и низводној косини помоћу инструмента за мерење слегања у бушотинама са металним референтним прстеновима. Бушотине су дубине од   до 20 до 62 m.
 • Контролно мерење нивоа горње и доње воде помоћу мерне пантљике са индикатором нивоа воде.
 • Контролно мерење пијезометарског нивоа помоћу мерне пантљике са индикатором нивоа воде. Мерење се врши на 13 пијезометарских бушотина у околини бране.
 • Контролно мерење порног и тоталног притиска у брани помоћу преносне мерне станице за очитавање инструмената са вибрирајућом жицом. Мерење се врши на сабирној кутији на 45 порних и 30 тоталних ћелија.

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – дозвола надлежног органа – Лиценце:

– да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење издаје надлежно министарство ПО10Г1 (пројекти грађевинских конструкција за бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање) – важећа лиценца

– да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство ПО1ГО3 (хидротехнички пројекти за бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање) – важећа лиценца

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
 1. a) Да поседује неопходан финансијски капацитет, односно:

– да није пословао са губитком у последње три обрачунске године

б) Да поседује неопходан  пословни капацитет, односно:

 1. да је понуђач у временском периоду од последње три године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дана објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, извршио геодетско осматрање најмање 5 високих брана,
 2. да је понуђач у временском периоду од последње 3 године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дана објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке извршио геотехничко осматрање на најмање 5 високих брана. Под геотехничким осматрањем подразумева се  мерење релативних величина на инструментима уграђеним у тело бране (слегање, инклинација, пијезометарски нивои…)
 3. да је понуђача у временском периоду од последње три године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дан објављиваа позива за подношење понуда у поступку јавне набавке  био ангажован на најмање 3 посла осматрања високих брана, укључујући израду одговарајуће техничке документације (елаборат, извештај…) у којој је извршена анализа и интерпретација резултата осматрања високе бране.
 4. даје понуђач у временском периоду од последње три године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дан објављиваа позива за подношење понуда у поступку јавне набавке био ангажован на најмање три посла израде наменских софтвера или пројеката наменских софтвера за прикупљање, обраду, пренос и архивирање података на високим бранама који се користе у циљу одржавања или осматрања високе бране.

в) Да поседује неопходан  кадровски капацитет, односно:

– да понуђач има најмање два експерта за техничко осматрање брана који су у сталном радном односу (сваки експерт мора да има бар 5 година радног стажа у струци и учешће у изради или реализацији најмање 2 пројекта система техничког осматрања високих брана.

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу V), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

            Напомена:

Приликом доношења одлуке о додели уговора наручилац може захтевати од понуђача да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказе је потребно доставити у законском року који не може бити краћи од 5 дана. Ако понуђач не достави тражене доказе у примереном року, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико се понуђач определи да се испуњеност услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

 

            2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

 1. Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 1. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

 1. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – дозвола надлежног органа – Лиценце:
 • да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење издаје надлежно министарство ПО10Г1 (пројекти грађевинских конструкција за бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање) – важећа лиценца
 • да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство ПО1ГО3 (хидротехнички пројекти за бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање) – важећа лиценц
 1. Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

Испуњеност додатних услова за  учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем:

 

              а) Финансијски капацитет

Биланс стања и биланс успеха за претходнее три обрачунске  године ( 2016, 2017 и 2018 годину) са мишљењем овлашћеног ревизора или Извештај о бонитету за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017 и 2018 годину) издат од старне Агенције за привредне регистре са ишљењем овлашћеног ревизора.

 

              б) Пословни капацитет

 1. Потврде ранијег Наручиоца. Свака потврда треба да садржи следеће податке:назив и седиште Наручиоца, предмет и датум склопљеног уговора, назив извршене услуге (врста и кратак опис) , изјаву да је услуга извршена стручно и квалитетно, податак о времену извршења услуге. Потврда мора бити потписана од старне овлашћеног лица ранијег наручиоца и оверена печатом.
 2. Потврде ранијег Наручиоца. Свака потврда треба да садржи следеће податке:назив и седиште Наручиоца, предмет и датум склопљеног уговора, назив извршене услуге (врста и кратак опис), изјаву да је услуга извршена стручно и квалитетно, податак о времену извршења услуге. Потврда мора бити потписана од старне овлашћеног лица ранијег наручиоца и оверена печатом.
 3. Потврде ранијег Наручиоца. Свака потврда треба да садржи следеће податке:назив и седиште Наручиоца, предмет и датум склопљеног уговора, назив израђене техничке документације (врста и кратак опис) , изјаву да је техничка документација израђена стручно и квалитетно, податак о времену израде документације. Потврда мора бити потписана од старне овлашћеног лица ранијег наручиоца и оверена печатом.
 4. Потврде ранијег Наручиоца. Свака потврда треба да садржи следеће податке:назив и седиште Наручиоца, предмет и датум склопљеног уговора, назив извршене услуге (врста и кратак опис), изјаву да је услуга извршена стручно и квалитетно, податак о времену извршења услуге. Потврда мора бити потписана од старне овлашћеног лица ранијег наручиоца и оверена печатом.

 

              в) Кадровски капацитет

За све експерте: фотокопија радне књижице или уговор о раду или доказ о пријави на осигурање, као доказ да је лице запослено са пуним радним временом. Поред тога, фотокопија важеће лиценце .

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. тач. 1 – 4 Закона, већ исте замењују достављањем фотокопијe Решења о упису у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач наведе у понуди и интернет страницу на којој су подаци који су тражени налазе.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре – www.apr.gov.rs

За доказе из члана 75. став 1. тачке 2. и 3. ЗЈН понуђачи наводе интернет страницу

Надлежног органа на којој се налазе тражени документи из наведеног члана уколико су уписани у Регистар понуђача. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђа може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

            Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач је у обавези да доставља и копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити у оригиналу своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _________________________________________________________________________

                                                               [навести назив понуђача]

 

Да у поступку јавне набавке добара МНУ 3/2019 – Геодетско и             геотехничко снимање бране “Првонек“, испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да:

 1. Је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
 5. Је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности.

 

 

 

 

Место:_____________                                                                               Понуђач:

Датум:_____________                                 М.П.                         _____________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________________________

[навести назив подизвођача]

 

 у поступку јавне набавке __________________________________________________

[навести предмет јавне набавке]

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                Подизвођач:

Датум:_____________                                 М.П.                             _____________________

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод“ Врање, број МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“  ‘‘НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  12.12.2019. године  до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  Понуда садржи (читко попуњене, потписане и печатиране):

 • Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона
 • Образац понуде
 • Модел уговора
 • Образац трошкова припреме понуде (није обавезан)
 • Образац структуре цена
 • Образац изјаве о независној понуди

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку  МНУ 3/2019  – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку  МНУ 3/2019  НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку  МНУ 3/2019 –  НЕ ОТВАРАТИ”  или

Измена и допуна понуде за јавну набавку  МНУ 3/2019  – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања пројектне документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

8.3. Захтеви у погледу рока извршења услуге

Услуга мора бити извршена у року не дужем од 60 дана.

Рок за испоруку се изражава целим бројевима (1 дан, 2 дана и сл.) Наручилац неће прихватати рок за испоруку изражен речима типа: одмах, од – до,  и све такве понуде биће одбијене као неприхватљиве.

 

 1. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

 

9.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку.

 

9.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу (након потписивања уговора)  у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука ( цена са превозом).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП “Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на e-mail: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs и vodovodvranje@vodovodvranje.rs и  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  МНУ 3/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  и рок извршења као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

 

 1. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 19. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 03.12.2018 године у пословним просторијама ЈП “Водовод“ – Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање у 11:00 часова.

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда.

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев

за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  МНУ 4/2018, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“

 

 

 

Понуда бр __________________ од __________________  за јавну набавку МНУ 3/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:

 

 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 
Телефакс:

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

           

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕГеодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“

Вредност без ПДВ-а
ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

Рок извршења услуге (најдуже 60 дана од дана закључења уговора)

Датум                                                                                              Понуђач

М. П.

            ___________________                                                  _________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

У Г О В О Р

 

закључен између:

НАРУЧИЛАЦ:         ЈП “ВОДОВОД“ Врање, ул. Београдска бр. 63, Врање,

ПИБ: 100403773, Матични број: 07226560,

текући рачун: 160-7383-43 BANKA INTESA AD

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић

(у даљем тексту Наручилац),

и

ПОНУЂАЧ:              ________________________, ул. ___________________________

ПИБ: __________________  Матични број: __________________

текући рачун: __________________ код банке: ________________

кога заступа:____________________________________

(у даљем тексту Извршилац)

 

Уговорне стране констатују:

– да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности, спровео поступак јавне набавке мале вредности, за закључење уговора, чији је предмет набавка услуге МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“

– да је понуђач доставио понуду бр. ___________ дана ____________ године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

– да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведену услугу.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуге Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“, за потребе ЈП “Водовод“ Врање, према понуди понуђача која је заведена у ЈП “Водовод“ Врање под бројем ____________ од  ______________године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од  ________________ динара, увећану за износ ПДВ-а од _______________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

Цена из понуде бр. ______________  од ________________ која је у поступку јавне набавке МНУ 3/2019 изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

 

Члан 3.

Извршилац се обавезује да по потписивању овог уговора по позиву наручиоца приступи Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“  у року не дужем од 60 дана.

Одлагање рока извршења толерише се само у случају више силе. 

 

Члан 4.

Квалитет услуге које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у складу са понудом.

Члан 5.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 6.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 8.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

 

Члан 9.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

ИЗВРШИЛАЦ                                                          НАРУЧИЛАЦ

ЈП “ВОДОВОД” ВРАЊЕ

________________________                               ______________________________

Директор  Горан Ђорђевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача

 

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упуством како да се попуни

 

 

р.бр НАЗИВ Јед.

мере

кол. јед. цена без ПДВ

дин./евра

јед. цена са ПДВ

дин./евра

Укупно                    (без ПДВ)

дин./евра

Укупно                    (са ПДВ)

дин./евра

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“ ком. 1
Укупно:

 

 

 

 

 

Датум Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________ МП ________________________

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

Обрасцу структуре цене попуњава испоручилац предмета јавне набавке

– у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,

– у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

– у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а

– у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-а

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________   

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 • XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ. 2 ЗАКОНА
 • На основу члана 75, ст. 2 Закон о јавним набавкама, понуђач_______________________
 • ___________________________________________________________________________
 • даје следећу
 • И З Ј А В У
 • да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“ поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
 • У _____________________ М.П     Потпис одговорног лица
 • Датум: ________________ _____________________