ПРОГРАМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КAНАЛИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНАМА СРЕДЊЕ ВЕЛИЧИНЕ У СРБИЈИ, ПРОГРАМ II, ФАЗА 2

7 марта, 2016

ЈП „Водовод“-Врање је 26.4.2012. године потписник „Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW банке намењених реализацији „Програм водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији“. Ово је други програм водоснабдевања за општине средње величине који финансира Влада Немачке преко КFW банке. Имплементација Програма II почела је јуна 2010. године, а планирано је да се заврши 2016. године.

Циљ Програма је да се обезбеди одрживо, континуирано и исправно снабдевање пијаћом водом, а у посебним случајевима и побољшање одвођења отпадних вода, за изабране општине по социјално прихватљивој цени.

Вредност пројеката је 5.000.000,00 евра, од чега се износ у висини до 1.500.000,00 евра, усмерава у виду бесповратних средстава („Грант“), а износ у висини до 3.500.000,00 евра се усмерава у виду дела зајма дефинисаног у Уговору о зајму и финансирању („Део зајма“), који се отплаћује у складу са условима наведеним у овом уговору, у 25 узастопних шестомесечних рата(по једна рата се исплаћује сваких шест месеци у просечном износу око 20.000.000,00 динарапочев од децембра 2014. год.. ). Планирано је да се кредит враћа из прихода остварених повећањем цене воде.

ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ВОДОВОДА ГРАДА ВРАЊА

Водоводна мрежа у граду је грађена сукцесивно, од почетка изградње водовода. Највећи део те мреже у ширем центру града је од азбестцементних цеви. Кроз годишње комуналне програме и редовна одржавањаизвршена је делимична реконструкција. Почев од 1994 године кренуло се са уградњом пвц и полиетиленских цеви. За потпуну реконструкцију мреже је потребно много новца и времена, а најбитније је да смо ми тај процес започели.

Профили уличне мреже за обе постојеће висинске зоне водоснабдевања су димензионисани још крајем 50-тих година прошлог века за пројектни период 25 – 30 година унапред. Тај период је одавно прошао, а демографска ситуација у граду се у међувремену драстично променила. Реализацијом овог проекта требало би надоместити потребе за већим капацитетима водоводне мреже чиме ће бити створене могућности за бољу дистрибуцију воде до крајњих потрошача.

ПРВА ФАЗА ЗАМЕНА ЦЕМЕТНО АЗБЕСНИХ ЦЕВИ ПРЕДВИЂА ЗАМЕНУ ЦЕВИ У СЛЕДЕЋИМ УЛИЦАМА:

Симе Погачаревића, Трајка Стошића, Змај Јове, Охридкска, Кајмакчланска, Радоје Дакића, Париске Комуне, Насеље Штипљани, Грамађе, Огоши Гуштери.

У ОКВИРУ ДРУГЕ ФАЗЕ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА СЕ ЗАМЕНЕ ЦЕВИ У СЛЕДЕЋИМ УЛИЦАМА:

Ћипре Станковић, Партизански пут, Филипа Кљајића, Ђуре Ђаковића, Христијана Карпоша Александра Младеновића , Хиландарска, 10. Ударне Бригаде, Призренска, Париске комуне. Укупне дужине 4900 метара. Почетак радова средином 2016. године

У ОКВИРУ ТРЕЋЕ ФАЗЕ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА СЕ ЗАМЕНЕ ЦЕВИ У СЛЕДЕЋИМ УЛИЦАМА:

База Бресница, Пут корбевац, Јужноморавских бригада, Змај Јове(доњи део улице), Штипљански пут укупне дужине 4700 метара. Плни почетак радова средином 2016. године. Такође је у плану да се раде и следеће улице, уз услов остстка срестава из пројекта, Војводе Мишића, Владимира Вујовића, Ивана Горана ковачића. Планирани почетак радова у другој половини 2016. године.

Одабир улица у којима ће се вршити реконструкција водоводне мреже извршена је на основу анализе старости и дотрајалости мреже, честих кварова, а веома битна сугестија је анализа хидрауличког модела који је урадила консултанска кућа KFW банке“SETEC“. Реконструкција водоводне мреже, постигнута овим мерама, донеће значајна унапређења и хидрауличка побољшања уснабдевању водом града Врања и Врањске Бање.

Неке критичне тачке које су представљале велики проблем у нормалном водоснабдевању, биће превазиђене и трајно решене. Заменом дотрајалих и преко 50 година старих цеви у одређеним улицама у граду, смањиће се трошкови на одржавању тог дела мреже. Истовремено, повећањем профила цеви добићемо редовно снабдевање, повећан проток и уједначени притисак. Наравно, са овим трендом замене и реконструкције цеви у мрежи треба наставити у будућности, јер је овим мерама тек започет процес осавремењавања и унапређења система водоснабдевања.

ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ ОД БРАНЕ ПРВОНЕК ДО ФАБРИКЕ ВОДЕ

Главни магистрални цевовод сирове воде има пречник 600мм и дужину од приближно 12км. Служи за дистрибуцију воду од бране „Првонек“ до фабрике воде на Кумаревској чуки. Изграђен је крајем осамдесетих година и у експлоатацији је пуних 25 година. Ово указује на његову дотрајалост, с обзиром да до сада нису вршене никакве значајне интервенције на његовом побољшавању и одржавању, осим у хаваријским ситуацијама.

Како се ради о цевоводу од примарног значаја за нормално водоснабдевање града Врања, његова реконструкција је уједно и приоритет ових мера и програма. У оквиру ове фазе предвиђено је и реконструкција цевовода сирове воду профила ф800 у дужини од 3718м. Процењена вредност овог пројекта је око 2, 2 милиона евра. Реконструкцијом цевоводаи то дела који има цеметно азбесне цеви, добијамо сигурност уредног снабдевања сирове воде од кумулације Првонек до фабрике воде. Планирано је да почетак радова почне средином 2016. године.

Црпна станица „Сараина“ представља главну препумпну јединицу којом се вода из прве зоне упумпава у другу зону. То је „срце“ целог система и функционисање градске мреже је потпуно незамисливо без ње. У црпној станици постоји 5 пумпи које наизменично и паралелно раде, тако да у целој другој висинској зони постоји континуитет у протоку и притиску. Сами препумпни уређаји су стари преко 30 година и често су били ремонтовани. Њихова ефикасност у раду је значајно смањена у односу на почетну, чиме су и трошкови одржавања су значајно повећани. Реконструкцијом станице предвиђена је замена пумпних уређаја као и комплетна аутоматика и електрика, којом ће бити повезан систем мреже са резервоарима и фабриком воде. То ће омогућити бољу контролу и јаснији увид у целокупан систем. Након тога, могу се очекивати озбиљније анализе система и креирање нових планова за даље унапређење. Процењена вредност радова око 130.000,00 евра, а планирано је да радови крену средином 2016. године.

ЗАКЉУЧАК

Све ове активности на замени цементно азбесних цеви, реконструкције цевовода и црпних станица, требало би да допринесу уредном снабдевању водом становништва на територији града Врања, где се са Акумулацијом Првонек ствара једна целинa иобезбеђује се нормално и уредно снабдевање водом у будућем периоду.

ЈП „Водовод“ Врање