ПРОГРАМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ОПШТИНАМА СРЕДЊЕ ВЕЛИЧИНЕ У СРБИЈИ, ПРОГРАМ III, ФАЗА 2 – ОТПАДНЕ ВОДЕ

фебруар 24, 2016

УВОД

У оквиру отвореног програма немачке финансијске сарадње са Србијом, КфW Развојна Банка финансира инвестиције за рехабилитацију градског водоснадбевања и канализационих система у одабраним општинама средње величине у Србији. Циљ инвестиционог програма је да осигура одрживо водоснабдевање и унапређење одвођења отпадних вода за становништво по социјално прихватљивим ценама и отворен је за све општине средње величине у Србији (50,000 – 200,000 становника). Имплементација програма ИИИ који усмерен је ка побољшању квалитета водотокова у које се изливају отпадне воде и услове живота становника општина средње величине у Србији, средствима рехабилитације и нове изградње постројења за управљање и третман отпадних вода.

Неопходне инвестиције процењене су на око 15 милиона ЕУР. Финансирање инвестиција осигурано је од стране немачке владе кроз зајам КфW фондова за финансијску сарадњу, фондова Европске Уније (ИПА 2011) додељених КфW, као и доприносом од стране Републике Србије.

 1. ЛОКАЦИЈА ППОВ

Локација  постројења за прећишћавање  отпадних  вода  се налази на КО Врање 1 на левој обали Јужне Мораве на површини од око 6,00 ха. Ова локација  је  у  локалном  плану  развоја  као  и  Просторном  плану  града  Врања означена као локација за будуће постројење  за пречишћавање  отпадних вода- ППОВ.

Локацију комплекса система за пречишћавање отпадних вода тангира са западне стране саобраћајница-општински пут 14 (катастарска парцела 10296 КО Врање  1).  Комплекс  се  наслања  и  на  насип.  Комплекс ППОВ  ће  се  повезати  на општински  пут  14  преко  приступног  прилаза, као што је приказано на ситуационом плану.

Планирана  траса  брзе  пруге  протеже  се  у  правцу  север-југ  у  близини локације  постројења.  Јужна Морава се налази 50м источно од локације.  Локација  је  заштићена  од  поплава  постојећим  насипом  (одбрана  од стогодишњих великих вода).

2. КОНЦЕПЦИЈА ППОВ

Главни довод употребљених отпадних вода из града на постројење предвиђен је новопројектованим  гравитационим колектором из правца Солунске пречника ДН600. Осим овога, до локације постројења се доводе и отпадне воде колектором ДН400 из правца Маричке и Сувог Дола, и потисним колектором ДН250 из Врањске Бање. Сва четри колектора се спајају у заједничком улазном окну одакле се отпадна вода уводи на ППОВ. Након пречишћавања на ППОВ, пречишћена отпадна вода се испушта у реципијент кроз изливни колектор ДН700.

За пречишћавање отпадне воде усвојен је комбиновани механичко-биолошки поступак са активним муљем и анаеробном дигестијом.

Уклањање азота и фосфора се врши у оквиру биолошког пречишћавања у биоаерационим базенима, док се стабилизација муља одвија у анаеробним дигесторима. Као резултат анаеробне разградње муља добија се биогас који се користи за добијање електричне и топлотне енергије за потребе постројења.

Постројење се састоји од механичке фазе пречишћавања која обухвата филтрацију кроз грубу и фину ререшетку, улазну црпну станицу, уклањање песка и масноћа, као и примарно таложење.

Биолошко пречишћавање врши се применом система са активним муљем, са нитрификацијом и денитрификацијом као и таложењем у финалним таложницима. Кисеоник потребан за одвијање аеробне биолошке разградње угљеничног органског загађења и нитрификацију, обезбеђује се дубинском аерацијом, ваздухом под притиском. Фосфор се уклања биолошко – хемијским процесом. Биолошки процес уклањања фосфора се одвија у анаеробном делу базена, док се у зимском периоду предвиђа додавање хемијског преципитанта у истом делу базена како би се обезбедило додатно уклањење фосфора.

На линији муља предвиђено је одвојено одвођење примарног и секундарног муља. Примарни муљ се угшћује у гравитационом угушћивачу, а секундарни муљ машинским путем на гравитационом тракастом угушћивачу. Након тога њихова даља обрада одвија се заједно, прво се врши анаеробна стабилизација, а затим машинско обезводњавање.

Дехидратисани муљ одлаже се у контејнере и одвози на депонију или простор за привремено одлагање муља на постројењу.

Планирано постројење за пречишћавање отпадних вода се састоји од следећих јединица и објеката:

Механички третман / примармо пречишћавање – линија воде:

 • Грубе решетке,
 • Улазна црпна станица,
 • Фине решетке са транспортером материјала и компактором
 • Аерисани песколов са уклањањем масти и уређај за испирање песка
 • Мерач протока и опрема за узорковање отпадне воде.
 • Примарни таложник

Биолошки третман / секундарно пречишћавање – линија воде:

 • Биоаерациони базени са активним муљем и биолошким уклањањем фосфора, БПК5, денитрификацијом и нитрификацијом
 • Дуваљке за аерацију биоаерационих базена
 • Јединица за хемијску преципитацију фосфора
 • Финални таложници
 • Црпна станица за рециркулацију муља

Третман муља – линија муља:

 • Црпна станица за примарни муљ
 • Црпна станица за вишак активног муља
 • Гравитациони угушћивач са црпном станицом примарно угушћеног муља
 • Тракасти угушћивач
 • Анаеробни дигестор
 • Накнадни гравитациони угушћивач / силос за муљ са црпном станицом
 • Коморна филтер преса
 • Црпна станица за оцедне воде и филтрат
 • Простор за привремено одлагање муља
 • Коришћење биогаса

У наставку се наводе основне технолошке, машинске и грађевинске карактеристике објеката који су саставни део постројења за пречишћавање отпадних вода.