Образац трошкова припреме понуде

Образац структуре цена

Општи део – подаци о предмету набавке

Модел уговора

Техничка спецификација

Изјава о одсуству сукоба интереса

Критеријуми за доделу уговора

Одлука о спровођењу поступка

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта са упутствима

Јавни позив

Упутство понуђачима како да сачине понуду