ЈП“Водовод“ Врање

Београдска бр. 63

Дел.бр.3300/3

Датум:15.11.2016.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60.ст. 1. тач. 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 68/2015 ) Наручилац ЈП“Водовод“ Врање

доставља позив

свим заинтересованим понуђачима да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.

1. Наручилац

ЈП“Водовод“ Врање

ул. Београдска бр. 63

Mail :vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Тел. 017/421-601

Врста наручиоца: Јавно предузеће

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у редовном поступку јавне набавке мале вредности обликован у две партије, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 )

3. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке обликован у две партијеВНУ 1/2016- партија 1анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе , партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода,

Ознака из општег речника : 85100000

  1. Предмет јавне набавке je обликован у две партије. Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом наручиоца. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем доказа , дефинисане овом конкурсном документацијом.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем тражених доказа.

5. Подношење понуде са подизвођачем

У случају подношење понуде са подизвођачем, проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача не може бити већи од 50% извршења јавне набавке.

6. Критеријум за доделу уговора

На основу Закона о јавним набавкама чл. 85 ст. 1 тач.2: најнижа понуђена цена

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена ………………………………………………………..100 пондера

Додела пондера по елементима критеријума врши се по следећој методологији:

1. Број бодова за цену се израчунава на следећи начин:

                                  А

број пондера = —-——-X 100

                                   Б

где је:А= најнижа понуђена цена

           Б= цена која се разматра                                    

7. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација објављена је и може се преузети са Портала јавних набавкии сајта наручиоца www.vodovodvranje.rs

8. Рок и начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници наручиоца најкасније до 25.11.2016. године до 12.00 часова.

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр.63, писараница, канцеларија бр. 4, са назнаком:

„Понуда за јавну набавку услугаВНУ 1/2016 (са назнаком партије за коју се понуда даје )

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целини тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуде, односно

која је примљена по истеку дана и сата одређеног за подношење понуда, сматраће се

нeблаговременом.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета наблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач може поднети само једну понуду.

           Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничкох понуда.

8. Време и место отварања понуде

Јавно отварање понуда ће се обавити 25.11.2016.године, са почетком у 12.30 часова, на адреси наручиоца, у просторијама ЈП“Водовод“ Врање.

           Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкаманаручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача.

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у

поступку јавног отварања понуда. Овлашћење треба да буде оверено печатом и да садржи број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује.

У случају да представник понуђача, не достави Комисији за јавне набавке писмено овлашћење, присуствује отварању као обична јавност.

10. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија – Пореска управа, ул.Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр.27а, 11160 Београд, www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs

10. Рок у којем ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 5 дан од дана јавног отварања понуда.

11. Лице за контакт

Лице које је овлашћено за контакт за наведену јавну набавку је Братислав Стојковић, моб. 064/819-86-62.

                                                                              

                                                                                                                        НАРУЧИЛАЦ ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ