ВНД 2/2019 – Гориво – измена конкурсне докуметације

 

Број: 3988

Датум: 15.11.2019

Одлука о додели оквир. споразума – гориво

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Број јавне набавке:  ВНД 2/2019

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

– ОКВИРНИ СПОРАЗУМ –

ГОРИВО

Ознака из општег речника набавке:

09130000 – нафта и нафтни дестилати

09132000 – безоловни бензин

09133000 – тнг

 

 

Рок за достављање понуда: закључно са 16.12.2019. године, до 10:00 часова.

Датум отварања понуда: 16.12.2019. године, у 11:00 часова.

 

новембар 2019. године

 

На основу члана 32, 40, 40а став 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНД 2/2019 број 3978 од 14.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ВНД 2/2019 број 3978/1 од 14.11.2019. године, припремељена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у отвореном поступку за јавну набавку Гориво

ВНД 2/2019

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 4
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 5-9
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 – 18
VI Образац понуде 19 – 22
VII Модел оквирног споразума 23 – 29
VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 30
IX Образац трошкова припреме понуде 31
X Образац изјаве о независној понуди 32
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 33

 

Укупан број страна: 33

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и      подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ВНД 2/2019 су добра – Гориво

 

Ознака из општег речника набавке:     09130000 – нафта и нафтни дестилати

09132000 – безоловни бензин

09133000 – тнг

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразуми ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

 

 1. Контакт лице и служба

Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић

Е – mail адреса:  marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs

Број факса: 017/404-666

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара у отвореном поступку  ВНД 2/2019 – Гориво

 

Ознака из општег речника набавке:           09130000 – нафта и нафтни дестилати

09132000 – безоловни бензин

09133000 – тнг

 

 1. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

 

 

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

Р.бр. Назив Јед. мере Количина
1. ЕВРО ДИЗЕЛ литар 80.000,00
2. ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 литар 12.000,00
3. ТНГ литар 6.000,00
4. АД БЛУ (ad blue) литар 250,00

 

Количине добара су дате оквирно за период од 12 месеци. Стварна количина преузетих добара која се уговара у овој јавној набавци, може бити мања или већа од предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца.

Сва добра која су предмет набавке морају имати квалитет и остале карактеристике у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ((’’Сл. Гласник РС’’, број 111/15, 106/16, 60/17,117/2017,120/2017,50/2018,101/2018), важећим законским и подзаконским актима за ову врсту добара. Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара. Испорука добара је сукцесивна према потребама наручиоца. Сва добра, горе наведена, која су предмет набавке преузимају се на продајним местима понуђача односно бензинским станицама танковањем у возила наручиоца. Понуђач се обавезује да за сва возила наручиоца изда евиденционе картице са регистарским бројем возила, а према списку који ће доставити наручилац .

          Точење горива и финансијске трансакције на понуђеним пумпама мора се пратити преко једног портала.

 

          Оквирни споразум се закључује на укупну вредност од 18.000.000,00 динара (без ПДВ-а), фактурисање и наплата врши се по јединичним ценама .

 

 

 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН), односно да поседује важећу лиценцу за обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила) издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 

 • Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу, што подразумева:

 1. a) Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста морају задовољавати техничке стандарде прописане за ту врсту добара у свему у складу са важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 123/12 и 63/13).

б) Поседовање минимум 1 пумпнe станицe на територији града Врања не даље од 3 км од седишта наручиоца и распрострањеност пумпи на територији Републике Србије.

в) куповина путем корпоративних картица са следећим карактеристикама:

– са ПИН кодом (обавезно)

– на регистарски број

– евидентирање километраже

– одређивања лимита потрошње горива по картици, а на основу захтева наручиоца;

г) ON LINE – детаљан преглед свих трансакција и то: увид у трансакције, електронска контрола трошкова, које може да види само клијент (заштита са шифром улазака у електронске ON LINE услуге), блокада, деблокада и наручивање картица. Блокада,деблокада  и наручивање картица вршиће се искључиво на писмени захтев Наручиоца;

– точење горива и финансијске трансакције на понуђеним пумпама морају се пратити преко једног портала.

 

 • Финансијски капацитет:

а) да понуђач у задње три обрачунске године (2016,2017 и 2018. год), није исказао губитак у пословању и

б) да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању јавног позива исказао ликвидност у пословању. (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања  позива).

 

1.3     Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.4     Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Инфо сервис

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

ВРАЊЕ
25. фебруара 2021., 22:42
Bez padavina.
Bez padavina.
7°C
Prognoza - 25. фебруара 2021.
Dan
Bez padavina.
Bez padavina.
19°C
Noć
Bez padavina.
Bez padavina.
2°C
Više prognoze...