Број:3746

Датум: 23.10.2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

Број јавне набавке: ВНД 1/2019

 

Рок за достављање понуда: закључно са 25.11.2019. године, до 10:00 часова.

Датум отварања понуда: 25.11.2019. године, у 11:00 часова.

 

октобар 2019. године

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат, Одлука бр. 3685 од 18.10.2019. Решења о образовању комисије за јавну набавку  3685/1 од  18.10.2019, припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у отвореном поступку за јавну набавку Алуминијум сулфат

ВНД 1/2019

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 5-8
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9-17
VI Образац понуде 18-21
VII Модел уговора 22-24
VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 25
IX Образац трошкова припреме понуде 26
X Образац изјаве о независној понуди 27
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 28

 

Укупан број страна: 28

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом          и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара у отвореном поступку  ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат

Ознака из општег речника набавке: 24313123

 

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

 1. 5. Контакт

Лице за контакт Марија Вукојичић Илић

е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs;

Број факса: 017/404-666

 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара у отвореном поступку  ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат

Ознака из општег речника набавке: 24313123

 

 1. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

 

 

Ред.бр. ВРСТА ДОБРА Јед. мере КОЛИЧИНА
1. Алуминијум сулфат тона 250

 

Алуминијум сулфат “А“ квалитета (хидратисан, кристал ) Al2(SO4)3 x 13,5-15 H2O

 

Гранулација ( орах )                                                                 40-60m

Садржај алуминијум оксида ( (Al2O3)                         најмање 17%

Садржај Аl                                                                                           72-91g/kg

Садржај нераствореног остатка                                               највише 0,1%

Садржај нерастворљиве материје                                            <23g/kg Аl

Садржај слободне сумпорне киселине ( H2SO4)                     највише 0,1 %

Sadržaj bazičnog aluminijum oksida ( Al2O3)                            највише 0,5 %

Jonski karakter                                                                          кисела со

Karakter vodenog rastvora                                                         pufer, ph 3,5-4,2

Време растварања, 5% раствор, 20ºC                                                   180минута

Стабилност раствора                                                                           3 дана

Темпратура складиштења                                                        од -20 до + 50ºC

ПАКОВАЊЕ

Полиетиленска врећа                                                               25-50kg

 

 • Понуђени Алуминијум сулфат мора бити здравствено исправан и испуњавати захтеве стандарда SRPS EN 878:2009 за „тип 1“ што се доказује достављањем уз понуду одговарајућег извештаја о испитивању и стручног мишљења од стране акредитоване лабораторије из земље наручиоца.
 • Гранулaција: орах.

 

 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 

1) Финансијски капацитет

а) да  у 2016-ој, 2017-ој и 2018-ој години, има позитиван финансијски резултат;

б) да није био неликвидан шест месеци пре објављивања Позива за јавну набавку.

 

2) Пословни капацитет

а) Да је у 2017. и 2018. години испоручио Алуминијум сулфат захтеване гранулације за третман воде за пиће у укупној количини од минимум 650 тона.

 

3) Технички капацитет

а) Безбедносни лист за Алуминијум сулфат.

 

 

1.3     Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.4     Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.

 

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

                    Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

1) Финансијски капацитет

 

Докази:

а) Извештај БОН-ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре.

б) Потврда НБС да понуђач није био неликвидан шест месеци пре објављивања Позива за подношење понуда који мора да покрије и дан објављивања позива.

 

 

2) Пословни капацитет

 

Докази:

а) Потврде за референце о испорученом Алуминијум сулфату које издају купци.

 

 

3) Технички капацитет

 

Докази:

а) Безбедносни лист.

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

 

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач припрема и подноси понуду у складу са захтевима из конкурсне документације. Конкурсна документација је припремљена на основу одредби ЗЈН, пратећих Правилника и осталих прописа који прате предмет ове набавке.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод“ – Врање ул. Београдска бр. 63, 17500 Врање, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добра) –Алуминијум сулфат, ВНД 1/2019 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.11.2019 године најкасније до 10:00 часова.

   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

 • Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) образац бр. VI
 • Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН.
 • Доказе на основу техничког описа из дела III конкурсне документације (сертификате  о квалитету  и стандарде)
 • Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора – образац бр. VII
 • Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене цене – образац бр. VIII
 • Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде – образац бр. IX (достављање овог обрасца није обавезно)
 • Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текста изјаве о независној понуди – образац бр. X
 • Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 Закона о јавним набавкама  – образац бр. XI

 

 

 1. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Водовод“- Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку (добра) – Алуминијум сулфат, ВНД 1/2019  НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку (добра) – Алуминијум сулфат, ВНД 1/2019 НЕ ОТВАРАТИ ” или

Опозив понуде за јавну набавку (добра) – Алуминијум сулфат, ВНД 1/2019 НЕ ОТВАРАТИ ”   или

Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – Алуминијум сулфат, ВНД 1/2019

 НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1.  Рок плаћања је  45 дана од дана испостављања исправне фактуре.

9.2. Захтев у погледу рока :

Испорука: сукцесивно, по захтеву наручиоца

Паритет Ф-цо магацин купца.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда важи минимално 60  дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена у понуди исказује се искључиво у динарима.

Цена је фиксна и не може се мењати, током важења уговора.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Фактурисање ће се вршити искључиво у динарима након сваке појединачне испоруке.

Плаћање уговорене цене је 45 дана од дана испостављања фактуре.

У цену из става 1. овог члана урачунати су сви зависни трошкови набавке –  ФЦО магацин наручиоца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

Понуђач коме Одлуком о додели уговора буде додељен уговор, дужан је да пре потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења, достави меницу, менично писмо (овлашћење), потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа као гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВа.

Гаранција траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је

предмет обезбеђења. Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока важења уговора, осим уколико се средства предвиђена уговором реализују пре истека рока важења уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив.

 

 1. 12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

 

 1. 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП “Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ВНД 1/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. 1 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Најнижа понуђена цена“.

 

 

 1. 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

У случају када два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити уговор понуђачу који има краћи рок испоруке. У случају када два или више понуђача понуде исту цену и исти рок испоруке, наручилац ће доделити уговор понуђачу чија је понуда прва стигла у писарници наручиоца.

 

 1. 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

 

 1. 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. 20. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА.

 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 25.11.2019. године у 11:00 часова у пословним просторијама ЈП “Водовод“ – Врање, ул. Београдска бр. 63. 17500 Врање

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда.

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

 

 

 1. 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 25 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

Образац бр. 1

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Алуминијум сулфат

 

5.1 Укупна цена

(без ПДВ-а)

 
5.2 ПДВ  
5.3 Укупна цена

(са ПДВ-ом)

 
5.4 Рок и начин плаћања

(не може бити краћи од 45 дана)

 

_____ дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.5 Рок испоруке ______ дана
5.6 Рок важења понуде ( не може бити краћи од 60 дана )

 

_____ (________________________) дана од дана отварања понуда.

 

 

 

                                                М.П.                            Потпис овлашћеног лица понуђача:

 

 

__________________________________

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ – ВНД 1/2019

 

 

закључен између:

 

НАРУЧИЛАЦ:       ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

које заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић

(у даљем тексту: Наручилац)

 

и

 

 ПОНУЂАЧ:           _________________________________________________________

са седиштем у _________________, улица _____________________,

ПИБ:___________________ Матични број: _____________________

Телефон:____________________Телефакс:_____________________

кога заступа_______________________________________________

(у даљем тексту: продавац).

 

Уговорне стране констатују:

– да је наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, спровео поступак јавне набавке , за закључење уговора, чији је предмет набавка добара ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат.

– да је понуђач доставио понуду бр. __________  дана  ___________ 2019. године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

– да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведено добро.

 

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка Алуминијум сулфата (250 тоне), за потребе ЈП “Водовод“ Врање, према понуди понуђача која је заведена у ЈП “Водовод“ Врање под бројем ___________. од  ___________ 2019. године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _________________ динара, увећану за износ ПДВ-а од _________________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јаве набавке ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

 

Члан 3.

Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора иврши испоруку предмета набавке, сукцесивно, према захтевима купца.  Испорука се врши у року од _______ дана, на адресу: Ф-ко магацин наручиоца.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

 

Члан 4.

Купац и Продавац су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Купца је да приликом примопредаје добара од Продавца на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

 

У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Купац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писаним путем обавести Продавца.

Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Продавац се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Купца.

 

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у складу са понудом.

 

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

 

Члан 7.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла, тј. до испоруке уговорене количине.

 

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

 

 

ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

Директор

 

_________________________                                                _________________________

дипл.екон. Горан Ђорђевић

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

Ред бр. ВРСТА ГОРИВА јед.мере оквирна количина Јединична цена

без ПДВ

Јединична цена

са ПДВ

Укупно (дин)

без ПДВ-а

Укупно (дин)

са ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Алуминијум сулфат тона 250        
УКУПНО:    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колони 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО;
 • У колони 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО.

 

датум: МП Одговорно лице:
   
   

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

 

Понуђач______________________________________________________ у поступку јавне набавке ВНД 1/2019 – Алуминијум сулфат, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дa нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

Датум                                                                                                 Понуђач

 

________________                             М.П.                                    __________________

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.