УГОВОР

о продаји електричне енергије са потпуним снадбевањем

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ЈП “Водовод“ Врање, кога заступа Генерални директор дипл.ецц. Горан Ђорђевић у Врању, ул. Београдска 63, ПИБ  100403773 (у даљем тексту Купац) с једне стране и

 JП “Електропривреда Србије“ Београд које заступа директор Милорад Грчић са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 2 ПИБ 103920327 у даљем тексту Снадбевач) с друге стране

 Уговорне стране сагласно констатују:

– да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и

подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке, број ВНД 5/2017, чији су предмет добра – електрична енергија;

 – да је Снадбевач доставио понуду, број 18.01-237310/1-17 од 15.05.2017. године и

– да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 1639/2 од 06.06.2017. године

Члан 1.

   Предмет овог уговора је продаја електричне енергије са потпуним снадбевањем  за потребе ЈП “Водовод“ Врање у свему према понуди Снадбевача бр. 18.01-237310/1-17 од 15.05.2017. године, која чине саставни део овог уговора, и то:

Табела 1.

Предмет набавке Јединица мере

Планирана потрошња

Јединична цена без ПДВ-адин./кWh

Јединична цена са ПДВ-ом

дин./кWh

Укупна

цена   без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6(3х4) 7 (3х5)
Електрична енергија ВТ kWh 92885 х 12 5.94 7.13 6.620.842,80 7.945.011,36
Електрична енергија НТ kWh 62835 х 12 3.76 4.51 2.835.115,20 3.402.138,24
УКУПНО: Укупна цена за планирану потрошњу електричне енергије у високој и ниској тарифи збирно

9.455.958,00

11.347.149,60

 Напомена: У табели је приказана процењена месечна потрошња по мерним местима.

 Члан 2.

     Наручилац се обавезује да плати Снадбевачу за један кWh електричне енергије цену, без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.

     Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и не може се мењати.

    У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкове из става 3. овог члана Снадбевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 84/13), односно у складу са Одлуком о утаврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 105/12).

Члан 3.

Снадбевач се обавезује да ће Наручиоцу непрекидно (од 00,00 до 24,00 сати) испоручивати електричну енергију, за све време важења овог уговора, на начин и под условима утврђеним уговором.

Члан 4.

Снадбевач се обавезује да електричну енергију испоручује у свему према спецификацији Наручиоца, у складу са важећим прописима, професионалним стандардима, нормативима струке и добрим пословним обичајима.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије изврше према следећем:

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100 %  балансном одговорношћу.

Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часа.

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.

Место испоруке: Обрачунско мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у складу са постојећим ознакама ЕД из табела које су саставни део конкурсне документације Купца (прилог 1. конкурсне документације Купца).

Снадбевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема („Службени гласник РС“, број 55/8 и 3/12).

Снадбевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“ број 120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Наручилац се обавезује да Снадбевачу изврши плаћање у року од 15 дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снадбевача, на рачун број     845-484849-65 код банке Управа за трезор.

Члан 6.

Снадбевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Купца.

Снадбевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу достави:

Уговор о приступу систему са оператором система на који су прикључени објекти Купца, наведени у конкурсној документацији и Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца .

Члан 7.

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца , на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.                

На основу документа о очитавању утрошка, Снадбевач издаје Купцу за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о енергетици

Члан 8.

Снадбевач се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа ,,по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок.

Истовремено, Снадбевач се обавезује да Купцу преда копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица Снадбевача, овлашћење за Купца да меницу може попунити у складу са овим уговором, и копију захтева Снадбевача за регистрацију менице у Регистру меница Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Снадбевача.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.

Купац се обавезује да меницу врати Снадбевачу по истеку наведеног рока, на писани захтев Снадбевача.

У случају да снадбевач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, Купац ће активирати меницу.

У случају реализације менице, Снадбевач је дужан да, без одлагања, достави Купцу нову бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима.

Члан 9.

Овај уговор се закључује за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна има право да затражи раскид уговора, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима.

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.

Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Врању.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА СНАДБЕВАЧА                                                                              ЗА КУПЦА

                                                                                                            Генерални директор

______________________                                                            дипл.ецц.Горан Ђорђевић