Позив за подношење понуде за добра за потребе службе заштите