Број:553

Датум: 21.02.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКАПЕСАК

 

ОТВОРЕН ПОСТУПАК

 

ЈАВНА НАБАВКА ВНД 4/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ВНД 4/2017 – Песак, Одлука бр. 337 од 01.02.2017. Решења о образовању комисије за јавну набавку 337/1 од 01.02.2017., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у отвореном поступку за јавну набавку Песак

ВНД 4/2017

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 4-8
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9-15
VI Образац понуде 16-19
VII Модел уговора 20-21

VIII

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 22
IX Образац трошкова припреме понуде 23
X Образац изјаве о независној понуди 24

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 25

Укупан број страна: 25

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ – Врање

Адреса: Београдска бр. 63

Интернет страница www.vodovodvranje.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара у отвореном поступку ВНД 4/2017 – Песак

Ознака из општег речника набавке: 14210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегати.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

5. Контакт

Лице за контактГабријела Стаменковић

ТелеФон: 064/819-86-09

e-mail:gabivodovod@gmail.com

Број факса: 017/404-666

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара у отвореном поступку ВНД 4/2017 – Песак

Ознака из општег речника набавке: 14210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегати.

2. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

 

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Поз

Опис позиције

J/м Количина Фракције
1 Песак m3 3.000,00 0-4 mm    
2 Природни шљунак m3 10.000,00 4-31,5 mm    
3 Дробљени агрегат m3 1.500,00 0-63 mm

Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да након закључња уговора достави атесте надлежне институције о квалитету материјала који је предмет јавне набавке , а који задовољавају важеће стандарде за ову врсту материјала.

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ст1. (тач. 1-4.) и став 2. Закона, наведене овом конурсном докумнтацијом, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
 1. 3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.


 1. 1)УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезнихуслова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

УСЛОВИ   ЗА УЧЕШЋЕ

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР-а), односно извод из регистра надлежног привредног суда (за правна лица)

-Извод из регистра надлежног привредног суда (За установе)

-Извод из регистра АПР-а или извод из одговарајућег регистра (За предузетника)

Напомена:

-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, без обзира на датум издавања.

 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

 

 

 

За правна лица:

1) За кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

3) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

За предузетнике и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-А, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) .

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих);

Ови докази не могу бити старији од два месеца рачунајући од датума отварања понуда.

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

 

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.(За правно или физичко лице или предузетника)

-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих)

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из чл. 75. ст. 2.

Услов: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да јепоштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању иусловима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је наснази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Потписан о оверен Образац изјаве, који је дат у поглављу XIконкурсне документације.

Изјава мора да буде потписана од странеовлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенапечатом.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 ) и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) -Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција запривредне регистре не морају да доставе доказе од 1) до 3)сходно чл. 78. ЗЈН-а, довољно је да понуђач достави фотокопију решења о упису у регистар понуђача који води АПР или да наведе интернет странуцу на којој ће наручилац то проверити

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач припрема и подноси понуду у складу са захтевима из конкурсне документације. Конкурсна документација је припремљена на основу одредби ЗЈН, пратећих Правилника и осталих прописа који прате предмет ове набавке.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ – Врање ул. Београдска бр. 63, 17500 Врање, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку(добра), ВНД 4/2017 – Песак ,НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.03.2017. године најкасније до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  

Понуда мора да садржи:

Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан)образац бр. IV

Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона

Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене цене – образац бр. VIII

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде – образац IX

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текста изјаве о независној понуди – образац X

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2 Закона о јавним набавкама – образац XI

     3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА:Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“- Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку (добра)Песак, ВНД 4/2017НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку (добра)Песак, ВНД 4/2017НЕ ОТВАРАТИ ” или

Опозив понуде за јавну набавку (добра)Песак, ВНД 4/2017НЕ ОТВАРАТИ ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра)Песак, ВНД 4/2017НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од испостављања фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока :

Место и рокиспоруке: Начин преузимања добра: сукцесивно, по захтеву наручиоца.

Рок за испоруку не може бити дужи од два дана од поруџбине и у понуди се изражава целим бројевима (1 дан, 2 дана и сл.) Наручилац неће прихватати рок за испоруку изражен речима типа: одмах, од – до, и све такве понуде биће одбијене као неприхватљиве.

Паритет Ф-цо магацин купца.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда важиминимално 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука ( цена са превозом).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач коме Одлуком о додели уговора буде додељен уговор, дужан је да уз уговор, као средство финансијског обезбеђења, достави меницу, менично писмо (овлашћење),потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа као гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВа.

Гаранција траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је

предмет обезбеђења. Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока важења уговора, осим уколико се средства предвиђена уговором реализују пре истека рока важења уговора.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 или електронске поште на email gabivodovod@gmail.comтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНД 4/2017-Песак.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцуЈП Водовод“ – Врањекао средство за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају када два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити уговор понуђачу који има краћи рок испоруке.У случају када два или више понуђача понуде исту цену и исти рок испоруке наручилац ће уговор доделити жребом.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIконкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА.

Поступак јавног отварања понуда одржаће се часова у пословним просторијама ЈП“Водовод“ -Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на emailили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 25 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ВНД 4/2017 – Песак

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 

Телефон:

 

 

Телефакс:

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:

 
 

 

Порески идентификациони број:

 
 

 

Име особе за контакт:

 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:

 
 

 

Порески идентификациони број:

 
 

 

Име особе за контакт:

 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:

 
 

 

Порески идентификациони број:

 
 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:

 
 

 

Порески идентификациони број:

 
 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

Адреса:

 
 

 

Матични број:

 
 

 

Порески идентификациони број:

 
 

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред

бр

предмет количина

Јединична

цена

без ПДВ

Стопа

ПДВ

Јединична

цена

са ПДВ

Укупна цена

без ПДВ

Укупнацена

са ПДВ

1 2 3 4 5 6 (2×3) 7(2×5)
1. Песак 3.000,00m3          
2. Природни шљунак 10.000,00m3          
3. Дробљени агрегат 1.500,00m3          
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  
ОБРАЧУНАТИ ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

 

 

 

Рок и начин плаћања

 

Рок важења понуде

 

Рок испоруке

 

 

Место и датум: М.П. потпис овлашћеног лица понуђача

 

 

Напомена: образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР.Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац понуде“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац понуде“.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  – ВНД 4/2017

 

закључен између:

ПОНУЂАЧ:       ______________________________, ул. _____________________________

                             кога заступа ____________________________________________________

                            (у даљем тексту Продавац)  и   

 НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                             кога заступа в.д. директора дипл.ек. Горан Ђорђевић

                             (у даљем тексту Купац),

 

Уговорне стране констатују:

        – да је наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, спровео поступак јавне набавке, за закључење уговора, чији је предмет набавка добраВНД 4/2017Песак

      – да је понуђач доставио понуду бр._______  дана  ___________ 2017. године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

       – да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведено добро.

Члан 1.

 

Предмет овог уговора је набавка добара, песка ( по спецификацији ) за потребе ЈП“Водовод“ Врање, према понуди понуђача која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем _______. од  _______ 2017.године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

 

            Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _____________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ___________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

            Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јаве набавке ВНД 4/2017 изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

 

Члан 3.

Укупна вредност испорученог добра утврдиће се на основу стварно испоручених количина добра по уговореној јединичној цени, тако да укупна вредност не сме прећи процењену вредност јавне набавке број ВНД 4/2017.

Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора по позиву наручиоца испоручи предмет продаје, сукцесивно, по потреби наручиоца у року од _________ дана на паритету Ф-цо магацин купца.

Одлагање рока извршења толерише се само у случају више силе. 

 

Члан 4.

Наручилац и Понуђач су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Наручиоца је да приликом примопредаје добара од

Понуђача на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу.

 У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Наручилац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писменим путем обавести Понуђача.

        Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Понуђач се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Наручиоца.

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у складу са понудом.

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 7.

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

              ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

                                                                                                      ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 ________________________                                                           в.д. директора

                                                                                                      дипл.ек. Горан Ђорђевић

                                                                                                     _______________________

 

 


VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упуством како да се попуни

Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку.

У Образацу структуре цене, у колони –количине- наведена је количина за једно добро које се тражи.

Образац садржи следеће колоне

 1. Једнинична цена без ПДВ-а
 2. Проценат ПДВ-а
 3. Износ ПДВ-а на јединичну цену
 4. Укупна цена са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

           Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР.Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац струкуте цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

Р.бр. Назив

Једин.

мере

Количина Јединична цена без ПДВ-а

Износ Пдв-а на

јединичну цену

Стопа ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

1 Песак m3 3.000,00        
2 Природни шљунак m3 10.000,00        
3 Дробљени агрегат m3 1.500,00        
  УКУПНО            

                                                                  

У _________________

Дана ______________                                    М.П.                       Потпис овлашћеног лица

____________________

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступкујавне набавкеВНД 4/2017 – Песак, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача подпуном кривичном и материјалном одговорношћудајем следећу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне набавке ВНД 4/2017 – Песак, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

         Датум                                                                                            Понуђач

________________                       М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.