ЈП“Водовод“ – Врање
Београдска бр. 63
17500 Врање
Р.бр.4304
16.11.2017

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за
јавну набавку даје додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку ВНУ 3/2017 –“Израда пројектних
документација”
Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНУ 3/2017–“Израда пројектних документација”, затражило је од Наручиоца
додатна појашњења конкурсне документације и то:
На основу увида у Тендерску документацију закључили смо да су нам за потребе израде Понуде, неопходна додатна
појашњења за тачку:
Додатни услови:
Услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76 ЗЈН да располаже неопходним пословним капацитетом
– урађени пројекти за добијање грађевинске дозволе и пројекти за извођење из области пројектовања система за
водоснабдевање минималне дужине 50 километара, од којих најмање један мора да буде минималне дужине 35 километара;
ПИТАЊА:
1. Који је период извршених услуга пословног капацитета?
2. Да ли ће се признати референца за услугу израде Претходне студије оправданости са Генералним пројектом
снабдевања водом насеља?
3. Молимо Вас за процењену вредност предметне набавке?
ОДГОВОРИ:
1. Признаће се референце из последњих 7 година. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
2. Неће се признати. Захтевају се пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење.
3. Наручилац није у обавези да објави процењену вредност јавне набавке.

Наручилац
ЈП’Водовод“ Врање
Комисија за јавну набавку