Одлука о додели оквир. споразума – гориво

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

 1. Важећи правилник који се односе на контролу квалитета и техничке карактеристике које мора да задовоље бензин и дизел горива су:

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (» Сл. гласник РС бр. 111/2015 , 106/2016,60/2017,117/2017,120/2017 и 50/2018 и 101/2018

Важећи правилници   за  тнг

ТНГ (течни нафтни гас) мора да задовољава све захтеве дефинисане Правилником о

техничким и другим захтевима за течни нафтни гас(Сл. гласник РС број 97/10 од

21.12.2010.), Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за течни

нафтни гас (Сл. гласник РС број 123/2012 од 28.12.2012.) и Правилник о изменама и

допунама правилника о техничким и другим захтевима за за течни нафтни гас (Сл. гласник

РС 63/2013 од 19.07.2013).

Молимо Вас за исправку.

2.Да ли је за Наручиоца прихватљива могућност да Понуђач може да понуди одложено плаћање и мање од  45 дана?

Молимо Вас да размотрите могућност за одложено плаћање од 30 дана од дана пријема фактуре?

 1. С обзиром да сте конкурсном документацијом предвидели да ће са изабраним понуђачем бити закључен оквирни споразум на основу кога ће се потписивати појединачни уговори , да ли постоји могућност да уз конкурсну документацију доставите и модел појединачног уговора?
 2. Конкурсном документацијом предвидели сте да се на основу закљученог оквирног споразума предвиђа закључивање више појединачних уговора или издавање више нарџбеница Испоручиоцу , у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Молимо Вас да нам одговорите да ли је за Наручиоца прихватљиво да са изабраним Добављачем може да закључује само појединачне уговоре а не и издавање нарудџбеница како је то наведено у конкурсној документацији , уколико је пословном политиком понуђача педвиђено да се куповина горива на бензинским станицама Понуђача путем картица врши само на основу потписаног појединачног уговора а не и на основу нарудџбенице?

Молим вас да на свим местима у конкурсној документацији као и у ставу члана 5 оквирног споразума додате реченицу ,, у зависности од пословне политике Понуђача ,, тако да гласи:

 • Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Испоручиоцу (у зависности од пословне политике Понуђача са Понуђачем ће се потписивати појединачни уговори или наруџбенице ).

 

Молимо Вас за измену .

 

 1. 5. Код Вас је у конкурсној документацији и моделу оквирног споразума је наведено:
 • У складу са позитивним прописима који се примењују у предметној области, продавци (добављачи) слободно формирају цене у складу са, кључним фактором, кретањем цене нафте на домаћем тржишту, а које је у нераскидивој вези са кретањем исте на светском тржишту, и исте за наручиоца важе на дан преузимања (испоруке) предметних добара у малопродајним објектима

 

продавца (изузетно ако купац/наручилац има своју станицу тј. одговарајуће услове за складиштење деривата нафте, то може бити и седиште купца), на основу члана 88. Закона о енергетици („Сл. глaсник РС,“ бр. 145/2014) и члана 36. став 2. Зaкoна o тргoвини („Сл. глaсник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013).

 

 • обзиром да нису исте цене за преузимање горива путем картица на бензинским станицама и цене за испоруку у складиште на адресу Наручиоца где се превоз врши аутоцистерном, да су различити комерцијални услови, испоруке, фактурисања рокова плаћања и други услови , молимо Вас да размотрите могућност брисања става ,, изузетно ако купац/наручилац има своју станицу тј. одговарајуће услове за складиштење деривата нафте, то може бити и седиште купца), на основу члана 88. Закона о енергетици („Сл. глaсник РС,“ бр. 145/2014) и члана 36. став 2. Зaкoна o тргoвини („Сл. глaсник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013),

 

или да раздвојите количине нафтних деривата на количине које се преузимају на бензинској станици и количине које би Вам се испоручивале у складишни простор.

 

Молимо Вас за измену у складу са напред наведеним.

 

6.С обзиром да се испорука врши путем компанијских кредитних картица за гориво и том приликом се не издаје отпремница већ обрачунски листић-слим молимо Вас да у члану 11,

став ,, Примопредаја горива извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Испоручиоца, коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз фактуру Испоручиоца.,,

 

Гласи

“Примопредаја горива извршиће се на месту испоруке, бензинској станици, и том приликом Продавац издаје  обрачунски листић – слип Купцу, кога потписује овлашћено лице Купца , а спецификација о испорученим количинама представља обавезан прилог уз фактуру Испоручиоца.

 

 1. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да у члану 4 уместо става :

 

 • У складу са позитивним прописима који се примењују у предметној области, продавци (добављачи) слободно формирају цене у складу са, кључним фактором, кретањем цене нафте на домаћем тржишту, а које је у нераскидивој вези са кретањем исте на светском тржишту, и исте за наручиоца важе на дан преузимања (испоруке) предметних добара у малопродајним објектима продавца (изузетно ако купац/наручилац има своју станицу тј. одговарајуће услове за складиштење деривата нафте, то може бити и седиште купца), на основу члана 88. Закона о енергетици („Сл. глaсник РС,“ бр. 145/2014) и члана 36. став 2. Зaкoна o тргoвини („Сл. глaсник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013) ). Измењене цене не могу бити више од упоредивих тржишних цена, у противном, Наручилац ће једнострано раскинути уговор.

 

 • Дода став:

,,После закључивања уговора цене нафтних деривата и друге робе која је предмет набавкеу тврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

 

Испоручене нафтне деривате и другу робу која је предмет набавке Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Продавца.

 

8.Молимо вас да техничкој спесификацији стоји: Оквирни споразум се закључује на укупну вредност од 18.000.000,00 динара (без ПДВ-а), фактурисање и наплата врши се по јединичним ценама КОЈЕ ВАЖЕ НА ДАН ИСПРУКЕ.

 

С поштовањем                                                                     Понуђач

 

ОДГОВОР:

 

 1. Правилници који су наведени у конкурсној документацији се морају испоштовати,као и сва друга акта,законски и подзаконски прописи који су у моменту објављивања конкурсне документације на снази.
 2. Рок плаћања је дефинисан на 45 дана и не постоји друга могућност плаћања.
 3. Уз конкурсну документацију се не доставља модел појединачног уговора,већ се он доставља Понуђачу након избора најповољније понуде.Оквирни споразум садржи све битне елементе уговора,тако да уговор не може бити у супротности са оквирним споразумом.
 4. Пословна политика Наручиоца је да се за ову врсту добара закључују Уговори са изабраним понуђачем.
 5. Став који је наведен није могуће мењати,јер се за сваку појединачну ставку у обрасцу понуде дају цене,којих се Понуђач мора придржавати,без обзира на то на који начин се врши преузимање предметне робе од изабраног Понуђача.
 6. Обрачунски листић-слим има важност отпремнице и није потребно издавати отпремницу уз слип исечак.

 

 1. У поглављу V тачки 10. Конкурсне документације јасно стоји да се

“Јединичне цене утврђују се и мењају одлукама Понуђача у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову метерију и у складу са кретањем цене на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

Испоручена добра која су предмет набавке, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан исоруке.

Понуђач је дужан да о сваком повећању цене предметних добра обавести Наручиоца, тако што ће Наручиоцу достављати све измене званичног Ценовнка, одмах по његовом доношењу. Цене предметних добара не смеју бити више од упоредивих тржишних цена“.

 1. Оквирни споразум се закључује на укупну вредност од 000.000,00 динара,а можете видети у поглављу III и поглављу VII став 4.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ