Дел. број: 3308

Датум: 18.09.2019.

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ВНУ 1/2019-Физичко обезбеђење

 

Питање 1: Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , за предметну ЈН брoj : 1/2019   ?

 

Питање гласи да ли имате одрађен горе поменути елеборат ДА или НЕ, не односи се на његов садржај у складу са чланом 5.УРЕДБА О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ („Сл. гласник РС“, бр. 98/2016), као и са Законом о приватном обезбеђењу (измене и допуне) где је јасно назначено да правна лица која врше услугу приватног обезбеђења немогу склопити Уговор ако корисник услуга не поседује акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања на начин не мањим од мера из самог акта које произилазе – а који представља пословну тајну.

 

За локације којa je предмет Јавне набавке, (ако имате одрађен Акт о процени ризика у заштити ЛИМ , молим да унесете односно измените конкурсну документацију са назнаком у коју групи угрожености сте сврстани односно који је ниво ризика).

У супротном да немате одрађен Акт, у складу са доле наведен ( а где сте били у Законској обавези Ваш рад усагласити са доле поменуим Законом, Уредбом Правилницима још 2017) ,молим да обуставите јавну набавку у складу са Законом ЈН члан 109, до израде поменутог Акта,или да одрадите све супротно важећим Законима, Правилницима,Уредбом и прописима :

У складу са чланом 34. Закона о приватном обезбеђењу; Уредбом о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите ; На основу члана 67. Став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/07) и члана 43. став 1. Закона о влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), на основу члана 5. став 4. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13 и 42/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14); На основу члана 33. став 2. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13), Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава“Службени гласник РС“, број 19 од 20. фебруара 2015. 2015 – каже се да се заштита врши применом мера физичке,  техничке и физичко-техничке заштите, на основу акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

 

Одговор 1:

ЈП “Водовод” Врање има израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања заведен под бројем 4843 од 27.11.2018.године.

Конкурсна документација ће бити измењена са унетим подацима из   Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у коју категорију угрожености је сврстано ЈП “Водовод” Врање.

 

Питање бр.2:

Ако имате одрађен Aкт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, да ли сте јавну набавку усагласили са поменутим актом у смислу потребног броја извршиоца службеника обезбеђења и техничке заштите из разлога јер на основу измена и допуна Закона о приватном обезбеђењу даваоц услуга је у прекршају ако потпише Уговор са корисником услуга мањим од прописаних мера у самом Акту о процени ризика у заштити ЛИП.(казна предвиђена за даваоца услуга ФТО је од 500.000,00 – 2.000.000,00), односно ако немате израђен акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања ни једно лиценцирано правно лице несме да потпише Уговор о пружању услуга предметне јавне набавке јер у том случају крши Закон о приватном обезбеђењу, те у складу стим молим да обуставите јавну набавку до израде поменутог елебората.

 

Одговор 2:

ЈП “Водовод” Врање има одрађен Aкт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања бр. 4843 од 27.11.2018.године и јавна набавка је усаглашена са поменутим актом. Број извршилаца службеника обезбеђења и техничке заштите не дефинише се Актом о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, већ Планом обезбеђења (Планом физичко-техничког обезбеђења).

Питање бр.3:

Пошто нам је познато да на објекту постоји систем техничке заштите:

Да ли поседујете план система техничке заштите,пројектну документацију израђени од стране лиценцираног лица од стране МУП РС као и уговор о обавезном одржавању?

 

Одговор 3:

ЈП “Водовод” Врање не поседује План система техничке заштите, а покренут је поступак и у току је јавна набавка  израде Плана физичко-техничког обезбеђења.

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНУ 1/2019-                           ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ