ЈП “Водовод“ – Врање

Београдска бр. 63

17500 Врање

бр. 2580

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за јавну набавку даје додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку ВНД 3/2018 – Водоводни и канализациони материјал

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНД 3/2018 – Водоводни и канализациони материјала од Наручиоца додатна појашњења конкурсне документације и то:

Питање 1:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku – VND 3/2018 – Vodovodni i kanalizacioni materijal (oblikovan po partijama)

Odeljak IV TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, za partiju 1 – PE cevi, PE creva, PE sedla i PE tuljci

Pitenje je sledeće: Da li za traženi sertifikat DVGW „ili odgovarajuće“ važi izveštaj o ispitivanju kvaliteta po EN 12201 odobren za pijaću vodu izdat od akreditovane laboratorije.

Одговор: Да, важи извештај о испитивању квалитета по EN 12201 одобрен за пијаћу воду издат од акредитоване лабораторије.

Питање 2:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku – VND 3/2018 – Vodovodni i kanalizacioni materijal (oblikovanа po partijama)

Pitenje je sledeće: Koja je ukupna vrednost Ugovora za svaku partiju.

Одговор: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.Све информације везане за вредности оквирних споразума по партијама и начину расподеле се налазе у конкурсној документацији.

Наручилац

ЈП“Водовод“ Врање

Комисија за јавну набавку