Датум: 03.12.2019.

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ГЕОДЕТСКО И ГЕОТЕХНИЧКО СНИМАЊЕ

БРАНЕ “ПРВОНЕК“

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA MNU 3-2019Дел.број: 4223

 

Број јавне набавке: МНУ  3/2019

 

Крајњи рок за достављање понуда: 12.12.2019. до 10:00 часова

Отварање понуда: 12.12.2019 у 11:00 часова

 

 

децембар, 2019. године

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и  Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4188 од 02.12.2019 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку МНУ 3/2019, број Решења 4188/1 од 02.12.2019. припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“ МНУ 3/2019

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  евентуалне додатне услуге и сл. 4-8
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 8-13
V Образац изјаве о испуњењу услова из чл.76 и 76. Закона 14
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16-22
VII Образац понуде 23-26
XIII Модел уговора 27-29
IX Образац трошкова припреме понуде 30
X Образац структуре  цена 31
XI Образац изјаве о независној понуди 32
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона 33

 

Укупан број страна: 33

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,             у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Јавна набавка добара  у поступку јавне набавке мале вредности

МНУ 3/2019 – Геодетско и геотехничко снимање бране “Првонек“

Ознака из општег речника набавке: 71332000 –  Геотехничке инжењерске услуге

 

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

 1. 5. Контакт

Лице за контакт Марија Вукојичић Илић

е-mail: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs

vodovodvranje@vodovodvranje.rs

 

Број факса: 017/404-666

 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке бр. МНУ 3/2019 су услуге, Геодетско и геотехничко             снимање бране “Првонек“

Ознака из општег речника: 71332000 – Геотехничке инжењерске услуге

                                                                                                                                                                                                                 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

 1. Геодетска мерења у 2Д контролној мрежи

1.1. Геодетска мрежа и стабилизација тачака

Пројектом геодетског осматрања је дефинисана микротригонометријска мрежа за одређивање хоризонталних компонената померања, као и стабилизација тачака основне мреже и осматраних тачака.

Међусобна веза тачака геодетске мреже са тачкама на објекту постиже се угловним и линеарним мерењима која су дата у плану опажања.

1.2. Извод из упутства за извођење мерења у 2Д мрежи

Мерења у свакој серији извршити по следећим упутствима:

 • мерење праваца извести гирусном методом у три гируса;
 • микротригонометријску мрежу опажати као посебну групу тачака;
 • хоризонтирање инструмента извршити после сваког гируса;
 • између гируса лимб померати за 60°;
 • мерења изводити у смеру казаљке на сату и обрнуто из оба положаја дурбина;
 • читање праваца вршити до на 0“,2, а средине и редуковане правце рачунати на 0“,1;
 • сунцобраном штитити инструмент и стуб за време опажања,
 • допуштено одступање између завршне и почетне визуре 5“;
 • допуштено затварање троуглова 5“;
 • инструмент и прибор изложити спољним утицајима најмање пола сата пре мерења;
 • дужине мерити електрооптичким инструментима следећих карактеристика: σd ≤ 2mm + 2ppm;
 • дужине мерити обострано;
 • читање дужина вршити до на милиметар;
 • даљиномер конфигурисати за мерење хоризонталне дужине, поправљене за атмосферски утицај.

 

За мерење углова и праваца користити инструменте са којима се може постићи највећа тачност, а то су теодолити који морају задовољити следеће опште услове:

 • податак читања на хоризонталном лимбу мора бити испод 1“;
 • увећање дурбина 35 – 40 пута;
 • конструкција теодолита треба да омогућава брзо мерење.

 

Мерења се морају вршити у стабилним атмосферским условима, у првим јутарњим часовима, пре изласка сунца или у сутон. Сва читања треба да врши по могућству један оператор.

У зависности од расположиве опреме и обима радова, мерења се могу обављати са једном или више теренских екипа.

Једну теренску екипу чине: два стручњака,  три фигуранта.

1.3.  Поступак обраде података мерења и одређивања апсолутних хоризонталних померања

Контроле мерења (разлике дужина мерених напред–назад, разлике редукованих праваца по гирусима), као и остале обраде података, извршити у канцеларији.

Хоризонтални положај тачака за осматрање одређивати са тачака геодетске (микротригонометријске) мреже аналитичком методом посредног групног изравнања (методом најмањих квадрата).

Проблем померања тачака геодетске (микротригонометријске) мреже у односу на нулто мерење, решавати у свакој серији опажања неком од признатих метода савремене деформационе анализе.

Прираштаје померања дати у локалном систему Δy и Δx – узводно, односно управно на осовину бране (±Δx), и померање ка левој и десној обали (±Δy)

1.4.  Анализа и оцена тачности резултата мерења и приказ резултата осматрања

За извршено контролно мерење неопходно је дати елаборат који ће садржати:

 • технички извештај са освртом на извршена мерења, извршена рачунања, оцену тачности и анализу резултата мерења;
 • скицу геодетске мреже, распоред тачака и план опажања;
 • табеларни приказ хоризонталних (Δy и Δx) померања са средњим грешкама померања.

У табелу је неопходно унети и податке кад је извршено мерење и услове под којима је извршено (водостај, температура ваздуха, воде и сл.):

 • дијаграм хоризонталног померања за сваку тачку која се осматра у функцији времена;
 • упоредни дијаграм хоризонталних померања тачака на целој брани;
 • аксонометријски приказ хоризонталног (Δx) померања тачака на лицу бране.
 1. Геодетска мерења у 1Д контролној мрежи

2.1. Нивелманска мрежа и стабилизација тачака мреже

Пројектом геодетског осматрања су дефинисана мерења у нивелманској мрежи за одређивање вертикалних компонената померања, као и стабилизација тачака основне мреже и осматраних тачака.

2.2. Извод из упутства за извођење мерења у 1Д мрежи

За мерење висинских разлика користити прецизни нивелман, при чему се висинске разлике између тачака одређују методом нивелања из средине са променом висине инструмента, у оба смера (напред – назад).

За одређивање висинског померања (слегања) бране користити нивелмански инструмент (нивелир) високе тачности, и двоструко градуисане летве са инварском пантљиком са интервалима поделе од 1,0 цм или 0,5 цм, одговарајућег произвођача. У новије време све више се користе дигитални – електронски нивелири са кодираним летвама.

За мерење користити и следећа упутства:

 • визуре не смеју бити дуже од 40 м;
 • дужине визура морају бити приближно једнаке. У случају апсолутне немогућности поштовања овог услова због неповољности стрмог терена, обратити пажњу на разлике двоструког нивелања и обавезно унети корекцију за нивелање са краја;
 • летва се не сме читати на висини мањој од 40 cm од терена;
 • мерења изводити по стабилном терену (када нема вибрација тла изазваних машинама и сл.);
 • инструмент и прибор изложити спољним условима најмање пола сата пре мерења;
 • Мерење вршити при стабилним условима у атмосфери, када је утицај рефракције и треперења ваздуха што мањи;
 • Инструмент сунцобраном заштитити од директног утицаја сунчевих зрака.

 

Пре почетка мерења неопходно је:

 • да сви правци нивелања буду прокрчени и обезбеђени за рад;
 • да инструмент и прибор буду испитани и ректификовани;
 • пре мерења испитати да нивелир испуњава стандардне услове за прецизна нивелманска мерења, нарочито испитати нехоризонталност визуре нивелањем из средине и с краја;
 • испитивање појединих услова и ректификације вршити према оригиналном упутству.
 • контроле мерења (разлике висинских разлика мерених двоструко и напред – назад), извршити директно на терену. У случају регистровања грешке, мерења понавити истог тренутка.

 

2.3. Поступак обраде података мерења и одређивања вертикалних померања репера

Изравнање мреже извршити групном методом посредног изравнања.

По извршеном контролном мерењу потребно је извршити тестирање стабилности репера у мрежи прецизног нивелмана. Тестирање извршити неком од  признатих метода савремене деформационе анализе.

 

2.4. Анализа и оцена тачности резултата мерења и приказ резултата осматрања

За свако извршено контролно мерење неопходно је дати елаборат који ће саджати:

 • технички извештај са освртом на извршена мерења, извршена рачунања, оцену тачности и анализу резултата мерења;
 • скицу нивелманске мреже, распоред тачака и план нивелања;
 • табеларни приказ вертикалних (Δh) померања са средњим грешкама померања.

 

у табелу је неопходно унети и податке кад је извршено мерење и услове под којима је извршено (водостај, температура ваздуха , воде и сл.):

 • дијаграм вертикалног померања за сваку тачку која се осматра у функцији времена;
 • упоредни дијаграм вертикалних померања тачака на целој брани.

 

 1. Геотехничка мерења

 

У оквиру геотехничких мерења на брани, потребно је извршити следеће:

 • Контролно мерење релативних слегања у телу бране у седам бушотина изведених на круни бране и низводној косини помоћу инструмента за мерење слегања у бушотинама са металним референтним прстеновима. Бушотине су дубине од   до 20 до 62 m.
 • Контролно мерење нивоа горње и доње воде помоћу мерне пантљике са индикатором нивоа воде.
 • Контролно мерење пијезометарског нивоа помоћу мерне пантљике са индикатором нивоа воде. Мерење се врши на 13 пијезометарских бушотина у околини бране.
 • Контролно мерење порног и тоталног притиска у брани помоћу преносне мерне станице за очитавање инструмената са вибрирајућом жицом. Мерење се врши на сабирној кутији на 45 порних и 30 тоталних ћелија.

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – дозвола надлежног органа – Лиценце:

– да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење издаје надлежно министарство ПО10Г1 (пројекти грађевинских конструкција за бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање) – важећа лиценца

– да поседује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство ПО1ГО3 (хидротехнички пројекти за бране и акумулације испуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање) – важећа лиценца

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 

 1. a) Да поседује неопходан финансијски капацитет, односно:

– да није пословао са губитком у последње три обрачунске године

 

б) Да поседује неопходан  пословни капацитет, односно:

 1. да је понуђач у временском периоду од последње три године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дана објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, извршио геодетско осматрање најмање 5 високих брана,
 2. да је понуђач у временском периоду од последње 3 године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дана објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке извршио геотехничко осматрање на најмање 5 високих брана. Под геотехничким осматрањем подразумева се  мерење релативних величина на инструментима уграђеним у тело бране (слегање, инклинација, пијезометарски нивои…)
 3. да је понуђача у временском периоду од последње три године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дан објављиваа позива за подношење понуда у поступку јавне набавке  био ангажован на најмање 3 посла осматрања високих брана, укључујући израду одговарајуће техничке документације (елаборат, извештај…) у којој је извршена анализа и интерпретација резултата осматрања високе бране.
 4. даје понуђач у временском периоду од последње три године (током 2016, 2017, 2018 или касније) од дан објављиваа позива за подношење понуда у поступку јавне набавке био ангажован на најмање три посла израде наменских софтвера или пројеката наменских софтвера за прикупљање, обраду, пренос и архивирање података на високим бранама који се користе у циљу одржавања или осматрања високе бране.

 

в) Да поседује неопходан  кадровски капацитет, односно:

– да понуђач има најмање два експерта за техничко осматрање брана који су у сталном радном односу (сваки експерт мора да има бар 5 година радног стажа у струци и учешће у изради или реализацији најмање 2 пројекта система техничког осматрања високих брана.

 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.