Број: 2911

Датум:19.08.2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ГОТОВ БЕТОН

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

– ОКВИРНИ СПОРАЗУМ –

 

Број јавне набавке: МНД 7/2019

 

Рок за достављање понуда: закључно са 28.08.2019. године, до 10:00 часова.

Датум отварања понуда:

28.08.2019. године, у 11:00 часова.

август 2019. године

 

На основу члана 39., 40. став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 6. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке МНД 7/2019 број 2866 од 14.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку МНД 7/2019 број 2866/1 од 14.08.2019. године, припремељена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

ГОТОВ БЕТОН  –

Конкурсна документација садржи:

 

Ред. бр. ОПИС Страна
1. НАСЛОВНА СТРАНА  
2. САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ 2
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4
5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (образац 1) 5
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 6
7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 10
8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2) 18
9. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (образац 3) 22
10. МОДЕЛ УГОВОРА  (образац 3А) 28
11. ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСTВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (образац 4) 31
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5) 32
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6) 33
14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7) 34

 

Укупан број страна: 34

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у          складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности су добра –Готов бетон

Ознака из општег речника набавке:

44114000-Бетон

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразум.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и три понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним сходно члану 40. Став 3. Закона.

 

 

 1. 5. Контакт

Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић

е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs; vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Број факса: 017/404-666

 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке број МНД 7/2019 су добра: Готов бетон

 

Ознака из општег речника набавке:

44114000-Бетон

 

 1. Врста оквирног споразума

 

Оквирни споразум се закључује са три понуђача на период од једне године, за сваку партију посебно.

У периоду трајања оквирног споразума Наручилац  закључује појединачне уговоре о јавној набавци при чему је обавезан да приликом избора најповољније понуде и доношења одлуке о додели појединачног уговора поступа у складу са чланом 40.  и чланом 40а, став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму.

Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима.

 

Напомена:

Вредност оквирног споразума  је: 2.000.000,00 РСД

 ОБРАЗАЦ 1

 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА,  ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

рб назив / карактеристике јм кол. цена износ
1 Бетон МБ 30 м³ 200    
2 Бетон МБ 30 са пумпом м³ 50    

 

УКУПНО  без ПДВ:  

 

 

 

 • Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без накнаде (бесплатна);
 • Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

 

Напомена: Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или    наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 2.000.000,00 РСД.

 

 

 

 

 

М.П.                                 Потпис одговорног лица понуђача

 

                                                                        ___________________________

.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 

 1. Да располаже потребним техничким капацитетом, тј. да подносилац понуде, има:

 

 • А. Бетонску базу;
 • Б. Камионе – миксере:

а)  V= 10m³ и више   —————————-1 ком

б)  V= 5-8m³—————————————-3 ком

в)  V=8m³ са пумпом дохвата мин 30м —1 ком

 

 1. 2. Да располаже потребним финансијским капацитетом

 

 • Понуђач је у дужан да уз понуду достави доказ да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходној обрачунској години (2018) остварио промет у износу од  мин. 3.000.000,00 дин. без ПДВ-а.

 

1.3      Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Докази за обавезне услов из члана 75.ЗЈН:

 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Докази:

1) Технички капацитет

 • А. -Купопродајни уговор или Уговор о закупу  бетонске базе;
 • – Пописна листа  на дан 31.12.2018.

          Б. Фотокопије очитаних  саобраћајних дозвола за сва теретна моторна возила, важећих на дан отварања понуда          2) Финансијски капацитет

 

Докази:

Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланса успеха за претходну годину (2018.). Ако у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину  понуђач је у обавези да достави  биланс стања и успеха за 2018. годину.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова не старије од 2 месеца,понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуду саставити на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Готов бетон, ЈН број МНД 7/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.08.2019. године до 10:00 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

 • Образац понуде,
 • Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, евентуалне додатне услуге и сл.
 • Модел оквирног споразума,
 • Модел уговора
 • Образац структуре цена,
 • Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 • Образац изјаве о назависној понуди,
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке  није обликован по партијама.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање са назнаком:

–  “Измена понуде за јавну набавку –Готов бетон , ЈН број МНД 7/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Допуна понуде за јавну набавку –Готов бетон , ЈН број МНД 7/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Опозив понуде за јавну набавку – Готов бетон , ЈН број МНД 7/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

 

9.1       Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања:  45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

 • Захтеви у погледу рока испоруке

Испорука добара је сукцесивна,по захтеву понуђача.

Рок испоруке : не дужи од 24 часа од пријема захтева за испоруку;

Место испоруке: територија града Врања и Врањске Бање. Тачна локација биће прецизирана приликом захтева за испоруку

 

9.3       Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.4       Други захтеви

Наручилац нема других захтева.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За добро извршење посла-оквирни споразум

Изабрани Понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу  бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији менице.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: изабрани Понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара средства обезбеђења.

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs и vodovodvranje@vodovodvranje.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број МНД 7/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1.

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу понуди краћи рок испоруке.

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременим ако је  примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор, одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара .

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1., или
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

 1. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права садржи:

1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

-назив и адресу наручиоца

-податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

-повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

-чињенице и доказе којима се повреде доказују

-потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона

-потпис подносиоца

Ако поднети захтев за заштиту права  не садржи све обавезне елементе , наручилаца ће такав захтев одбацити закључком.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закон

 

 1. 20. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА.

 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 28.08.2019. године у 11:00 часова у пословним просторијама ЈП “Водовод“ – Врање, ул. Београдска бр. 63. 17500 Врање

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда.

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ 2

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда број ______________ од ____.____.2019. године, за јавну набавку број Готов бетон  ЈН број МНД 7/2019

 

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број предузећа  
Порески  идентификациони број предузећа(ПИБ)  
Име особе за контакт  
Електронска пошта  
Телефон  
Телефакс  
Број рачуна понуђача и назив банке  
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 • ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1) Назив понуђача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:  
2) Назив понуђача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:  

 

 

 

Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 • ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  

 

Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Готов бетон

 

5.1 Укупна цена (без ПДВ-а)      
5.2 Укупна цена (са ПДВ-ом)      
5.3 Рок и начин плаћања  45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива

5.4 Рок испоруке  _______ ( максимум 24) часа од пријема захтева за испоруку

 

5.5 Место испоруке територија града Врања и Врањске Бање. Тачна локација биће прецизирана приликом захтева за испоруку
5.6 Рок важења понуде _______ дана. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица

                                       понуђача:                                         

                                                                                                 _________________________

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

ОБРАЗАЦ 3

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

које заступа директор Горан Ђорђевић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

следећих Извршиоца:

 

 1. ……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс:…………………………………..

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Добављач 1);

 

 1. ……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс: …………………………………..

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Добављач 2);

 

 1. 3. ……………………………………………………………………………………

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс: …………………………………..

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Добављач 3).

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – Готов бетон, ЈН број МНД 7/2019, , са циљем закључења оквирног споразума.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година.

да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ………… од …………….., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача 1, Добављача 2,  Добављача 3;

да је Извршилац 1 доставио Понуду бр………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1),

да је Извршилац 2 доставио Понуду бр………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача а  2),

да је Извршилац 3 доставио Понуду бр………… од…………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача  3),

овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци.

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о јавној набавци добара – Готов бетон, који се могу према потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну или више наруџбеница.

 

ПОДИЗВОЂАЧ

 

Члан 2.

Добављач  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

Добављач  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

Добављач  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

___________________________________.

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Члан 3.

Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

 

ЦЕНЕ

 

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 2.000.000,00 динара (словима: двамилиона динара), без урачунатог ПДВ-а.

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача 1, Понуди Добављача 2, Понуди Добављача  3, без ПДВ-а, који пада на терет Наручиоца.

У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.

Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове испоруке.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Добављачу 1.

Добављач 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским путем Наручиоцу.

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Добављача 1 и не може се мењати.

Наручилац и Добављач 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико Добављач 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не доставе средство обезбеђења за појединачни уговор, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума, из члана 11. овог оквирног споразума.

Уколико Добављач 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Добављачу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, па уколико и Добављач 2 не може да изврши предмет набавке или не достави понуду у остављеном року, Наручилац ће упутити позив Добављачу 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.

Процедура описана у ст. 2-8. овог члана, примениће се и на Добављача 2 и Добављача 3.

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница.

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Добављача 1, па ако он није у могућности да изврши услугу позваће Добављача 2 и на крају Добављача 3.

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне документације и овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге.

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:

ЈП Водовод Врање, ул. Београдска 63, 17500 Врање.

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 8.

Добављач је дужан да испоручи добра у року од ____ (максимум 1) дана од дана пријема захтева за испоруку.

Место испоруке – територија града Врања и Врањске Бање. Тачна локација биће прецизирана приликом захтева за испоруку.

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА

Члан 9.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Добављача, коју потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз фактуру Добављача.

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац.

Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања.

 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра и иста не угради  у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене  из уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне  уговорене цене из овог уговора.

Уколико Добављач не испоручи и не угради добра или добра испоручи и угради делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

За добро извршење посла-оквирни споразум:

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 13 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач 1, Добављач 2 , Добављач  3 не буду извршавали своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачни уговор, уколико им буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са овим оквирним споразумом или не доставе средство обезбеђења уз појединачни уговор.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико уговорена вредност појединачне издате наруџбенице или појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да у конкретном случају не уговара средства обезбеђења.

ВИША СИЛА

Члан 12.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД И ОТКАЗ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Свака од уговорних страна може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну страну.

Раскидом споразума  не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза  насталих пре  раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид споразума  дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету.

 

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

 

Члан 15.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе.

 

Члан 16.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у Лесковцу.

Члан 17.

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих по 2 (два) припадају Добављачима, а 6 (шест) припадају Наручиоцу.

 

          ДОБАВЉАЧ 1       НАРУЧИЛАЦ

……………………………………                                              …………………………………..

 

          ДОБАВЉАЧ 2

……………………………………

 

          ДОБАВЉАЧ 3           

 

 

…………………………………

 

                                                                                                                                             ОБРАЗАЦ 3А

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ – МНД 7/2019

закључен између:

 

НАРУЧИЛАЦ:       ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

које заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић

(у даљем тексту: Наручилац)

 

и

 

 ПОНУЂАЧ:           _________________________________________________________

са седиштем у _________________, улица _____________________,

ПИБ:___________________ Матични број: _____________________

Телефон:____________________Телефакс:_____________________

кога заступа_______________________________________________

(у даљем тексту: продавац).

 

Уговорне стране констатују:

– да је наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, спровео поступак јавне набавке , за закључење уговора, чији је предмет набавка добара МНД 7/2019 – Готов бетон.

– да је понуђач доставио понуду бр. __________  дана  ___________ 2019. године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

– да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведено добро.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка Готовог бетона, за потребе ЈП “Водовод“ Врање, према понуди понуђача која је заведена у ЈП “Водовод“ Врање под бројем ___________. од  ___________ 2019. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _________________ динара без ПДВ, увећану за износ ПДВ-а од _________________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јавне набавке МНД 7/2019 – Готов бетон изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог уговора.

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

Члан 3.

Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора изврши испоруку предмета набавке, сукцесивно, према захтевима купца.  Испорука се врши у року од _______ дана, на адресу:територија града Врања и Врањске Бање. Тачна локација биће прецизирана приликом захтева за испоруку.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

Члан 4.

Купац и Продавац су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Купца је да приликом примопредаје добара од Продавца на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Купац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писаним путем обавести Продавца.

Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Продавац се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Купца.

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у складу са понудом.

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 7.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла, тј. до испоруке уговорене количине.

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

 

 

ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

Директор

 

_________________________                                                _________________________

                                                                                                    дипл.екон. Горан Ђорђевић

 

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

Р.бр. Назив артикла j. мере Okвирна количина Jeд.цена без ПДВ Jeд.цена са ПДВ Укупно без ПДВ Укупно са ПДВ
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Готов бетон МБ 30 м³ 200        
2. Готов бетон МБ 30 са пумпом м³ 50        
УКУПНО :    

 

Напомена:

– Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

– Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;
 • У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно.

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

ОБРАЗАЦ 5

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

Датум:                                    М.П.                           Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                                   _________________________

 

ОБРАЗАЦ 6

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________ даје

(назив понуђача)

ИЗЈАВУ

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Готов бетон – број МНД 7/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум:                                    М.П.                      Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                        _______________________

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке –Готов бетон  – број МНД 7/2019, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:                                    М.П.                      Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                        _______________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.