Наручилац ЈП“Водовод“ – Врање
Адреса Београдска 63
Место Врање
Број одлуке 2676/1
Датум 02/08/17

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈП“Водовод“-Врање доноси:

О Д Л У КУ

о додели уговора

за Јавну набавку МНД 7/2017- хемикалије за пречишћавање воде (партија 1.-хлор и натријум хипохлорит)

         БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача “ADR PROTECTA AQUA“ д.о.о. Алибунарброј 2556 од 25.07.2017. године .

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 05.07.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредностиМНД 7/2017 – хемикалије за пречишћавање воде (партија 1.-хлор и натријум хипохлорит).

За наведену јавну набавку наручилац је поставио на Портал Управе за јавне набавке.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 2675 од 02.08.2017. године, Комисија за јавне набавке констатoвала је следеће:

  1. 1)Подаци о јавној набавци:

    

Предмет јавне набавке

Хемикалије за пречишћавање воде (партија 1-хлор и натријум хипохлорит)

Редни број јавне набавке

МНД   7/2017

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

2.000.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а)

548.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом)

657.600,00 динара
  1. 2)Укупан број поднетих понуда:1

             Елементи    

               критеријума
     Назив

     понуђача

Понуђена цена Удаљеност магацина понуђача Укупно Ранг листа
1 “ADR PROTECTA AQUA“ д.о.о. Алибунар 70 30 100 I
           
  1. 3)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање
  1. 4)Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и извештајо стручној оцени 2675 од 02.08.2017. године

  1. Број пондера за понуђену цену по формули:

Ц  = Цмин / Цпон x 70

Ц                   = број остварених пондера на основу понуђене цене

Ц  пон = цена понуђача

Ц  мин = минимална понуђена цена

  1. Број пондера за удаљеност магацина понуђача по формули

У  = Умин / Упон x 30

У                  = број остварених пондера на основу удаљености магацина

У  пон = удаљеност магацина понуђача у километрима

У  мин = удаљеност најближе понуђеног магацина у километрима

Удаљеност магацина у којем ће бити вршена испорука добара , од Врања, понуђач доказује Изјавом о удаљености магацина (Образац IX). Удаљеност се одређује у односу на најкраћи аутопутни, магистрални и регионални путни правац, и то у једном правцу. Наручилац задржава право да у поступку доделе уговора посети понуђене магацине и утврди да ли њихова стварна удаљеност

од Врања одговара подацима датим у понуди. Провера стварне удаљености се може вршити и на други начин.

Укупан број пондера (УП) одређује се према формули:

УП = Ц + У

              Елементи    

               критеријума
     Назив

     понуђача

Понуђена цена Удаљеност магацина понуђача Укупно Ранг листа
1 “ADR PROTECTA AQUA“ д.о.о. Алибунар 70 30 100 I
           

              

  1. 5)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

ADR PROTECTA AQUA“ д.о.о. Алибунар

            и предлаже наручиоцу његов избор.

      Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

       
 
 

 

 
×

 

 

Да                                                       Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде којом се понуда понуђача ADR PROTECTA AQUA“ д.о.о. Алибунар, бира као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана пријема исте.

ЈП“ВОДОВОД“ -ВРАЊЕ

Генерални директор

дипл.ецц. Горан Ђорђевић