Наручилац ЈП“Водовод“ – Врање
Адреса Београдска 63
Место Врање
Број одлуке 2675
Датум 02/08/17

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈП“Водовод“-Врање доноси:

О Д Л У КУ

о додели уговора

за Јавну набавку МНД 7/2017- хемикалије за пречишћавање воде (партија 1.-хлор и натријум хипохлорит)

         БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача “TRACE PZP“ д.о.о. Врање број 1919 од 22.06.2017. године .

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 15.06.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредностиМНД 9/2017 – асфалт.

За наведену јавну набавку наручилац је поставио на Портал Управе за јавне набавке.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 2212/1 од 29.06.2017. године, Комисија за јавне набавке констатoвала је следеће:

  1. 1)Подаци о јавној набавци:

    

Предмет јавне набавке

Асфалт

Редни број јавне набавке

МНД   9/2017

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

5.000.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а)

4.515.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом)

5.418.000,00 динара
  1. 2)Укупан број поднетих понуда:1

              Елементи    

               критеријума
     Назив

     понуђача

Понуђена цена Укупно Ранг листа
1 “TRACE PZP“ д.о.о. Врање 100 100 I
         
  1. 3)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбија
  2. 4)Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и извештајо стручној оцени 2023/1 од 20.06.2017. године

1. понуђена цена               број пондера 100

1. Број бодова за цену- ББц се израчунава на следећи начин:

ББЦ=100xнајнижа понуђена цена

                 разматрана цена понуђена цена

              Елементи    

               критеријума
     Назив

     понуђача

Понуђена цена Укупно Ранг листа
1 “TRACE PZP“ д.о.о. Врање 100 100 I
         

              

  1. 5)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

TRACE PZP“ д.о.о. Врање

            и предлаже наручиоцу његов избор.

      Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

       
 
 

 

 
×

 

 

Да                                                        Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде којом се понуда понуђача TRACE PZP“ д.о.о. Врање, бира као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана пријема исте.

ЈП“ВОДОВОД“ -ВРАЊЕ

Генерални директор

дипл.ецц. Горан Ђорђевић

______________________