Број: 3544

Датум:09.10.2019.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 МРКИ УГАЉ

 

Број јавне набавке: МНД 5/2019

 

 

Рок за достављање понуда: закључно са 18.10.2019. године, до 10:00 часова.

Датум отварања понуда:

18.10.2019. године, у 11:00 часова.

октобар 2019. године

 

На основу члана 39., 40. став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 6. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке МНД 5/2019 број 3532 од 02.10.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку МНД 5/2019 број 3532/1 од 19.09.2019. године, припремељена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

 МРКИ УГАЉ  –

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Ред. бр. ОПИС Страна
1. НАСЛОВНА СТРАНА  
2. САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ 2
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4
5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (образац 1) 4
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 5
7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 9
8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2) 17
9. МОДЕЛ УГОВОРА  (образац 3) 21
10. ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСTВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (образац 4) 24
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5) 25
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6) 26
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7) 27

 

 

Укупан број страна: 27

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

            e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

 

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у    складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности су добра – МРКИ УГАЉ

Ознака из општег речника набавке:

09240000-производи од нафте и угља.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

Уговор ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања уговораа – до коначног извршења посла, тј. до испоруке уговорене количине.

 

 1. 5. Контакт

Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић

е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs; vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Број факса: 017/404-666

 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време наручиоца од 7:00 – 15:00 часова.

Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке број МНД 5/2019 су добра: Мрки угаљ

 

Ознака из општег речника набавке: 09240000-производи од нафте и угља.

 

ОБРАЗАЦ 1

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА,  ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

Ред.бр. Опис позиције Ј/м Количина
1 Мрки угаљ тона 140

 

 

Мрки угаљ асортиман ,,коцка“ гранулација 30-60, порекло Соко ,,или одговарајући“ у укупној количини од 140 тона.

 

Техничке карактеристике:

 • доња топлотна моћ КЈ/кг 300

 

Место испоруке: магацин Наручиоца.

Рок испоруке: сукцесивно, у складу са потребама и захтевима наручиоца и то у року који не  може бити дужи од 2 дана од дана пријема захтева.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. (чл. 75. ст. 1 тач. 5. Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 • Пословни капацитет

 

 • Извештај о квалитету
 • Уговор са произвођачем (рудником)

4)  Финансијским капацитетом

Да је у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио укупан приход у износу од најмање 12.000.000,00 динара без пдв-а.

 

  

1.3      Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 • Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Докази за обавезне услов из члана 75.ЗЈН:

 

 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

    4)     Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

5)Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) ЗЈН. Да понуђач поседује важеће Решење уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом.Доказ:Фотокопија Решења издатог од стране надлежне институције.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 

УСЛОВИ   ЗА   УЧЕШЋЕ

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

1.      Пословни капацитет

– поседовање стоваришта у власништву или закупу;

-поседовање колске ваге на стоваришту;

 

-поседовање најмање једног теретног возила носивости од 25 тоне ;

 

-поседовање најмање једне утоварне машине у власништву

 

-доказ:пописна листа на крају 2018.године или уговор о закупу;

– доказ : пописна листа на крају 2018 год или уговор о закупу;

– доказ: пописна листа на крају 2018 год или уговор о закупу, фотокопије важеће саобраћајне дозволе са читачем и полиса;

– доказ:пописна листа на крају 2018. године или уговор о закупу; власнички лист, саобраћајна дозвола)

2. Извештај о квалитету Доказ о квалитету понуђеног угља понуђач доказује достављањем Извештаја о испитивању који мора бити издат од стране произвођача и не сме бити старији од 2 месеца од дана објављивања позива за достављање понуда ( оверена фотокопија или оригинал )
3. Уговор са произвођачем (рудником) понуђач мора имати закључен уговор са произвођачем-рудником за врсту угља који је предмет набавке у најмањој количини од количине која је предмет набавке. Доказ: Копија важећег уговора
4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона

Да је у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио укупан приход у износу од најмање 12.000.000,00 динара.

 

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2016,2017 и 2018). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018 годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018 годину.

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

 

Наведене доказе о испуњености услова не старије од 2 месеца,понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуду саставити на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Мрки угаљ, ЈН број МНД 5/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.10.2019. године до 10:00 часова.   

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

 • Образац понуде,
 • Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, евентуалне додатне услуге и сл.
 • Модел уговора
 • Образац структуре цена,
 • Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 • Образац изјаве о назависној понуди,
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. ПАРТИЈЕ

 

Предмет јавне набавке  није обликован по партијама.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање са назнаком:

–  “Измена понуде за јавну набавку –Мрки угаљ ,ЈН број МНД 5/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Допуна понуде за јавну набавку – Мрки угаљ ЈН број МНД 5/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или

– “Опозив понуде за јавну набавку – Мрки угаљ ЈН број МНД 5/2019– НЕ ОТВАРАТИ”, или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразуми и појединачни уговори о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

 

9.1       Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања:  45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

 

 • Захтеви у погледу рока испоруке

Рок испоруке : сукцесивно,по потреби наручиоца у року од 2 дана

Место испоруке:магацин наручиоца.

 

9.3       Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

9.4       Други захтеви

Наручилац нема других захтева.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

За добро извршење посла

Изабрани Извршилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења  уговора , преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења  уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани Извршилац не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs и vodovodvranje@vodovodvranje.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број МНД 5/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

 1. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1.

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

 

У случају да постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременим ако је  примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор, одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара .

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1., или
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

 1. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

 

Захтев за заштиту права садржи:

1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

-назив и адресу наручиоца

-податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

-повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

-чињенице и доказе којима се повреде доказују

-потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона

-потпис подносиоца

Ако поднети захтев за заштиту права  не садржи све обавезне елементе , наручилаца ће такав захтев одбацити закључком.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закон

 

 1. 20. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА.

 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 18.10.2019. године у 11:00 часова у пословним просторијама ЈП “Водовод“ – Врање, ул. Београдска бр. 63. 17500 Врање

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 2

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

Понуда број ______________ од ____.____.2019. године, за јавну набавку број ЈН број МНД 5/2019, Мрки угаљ

 

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број предузећа  
Порески  идентификациони број предузећа(ПИБ)  
Име особе за контакт  
Електронска пошта  
Телефон  
Телефакс  
Број рачуна понуђача и назив банке  
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 

 

 • ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1) Назив понуђача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:  
2) Назив понуђача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:  

 

 

 

Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  

 

 

 

Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Мрки угаљ

 

5.1 Укупна цена (без ПДВ-а)      
5.2 Укупна цена (са ПДВ-ом)      
5.3 Рок и начин плаћања  45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива

5.4 Рок испоруке  _______  дана од пријема захтева за испоруку

 

5.5 Место испоруке Магацин наручиоца
5.6 Рок важења понуде _______ дана. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

 

 

 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица

                                       понуђача:                                         

 

 

 

                                                                                                 _________________________

 

 

 

 

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

                                                                                                                                             ОБРАЗАЦ 3

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ – МНД 5/2019

 

закључен између:

 

НАРУЧИЛАЦ:       ЈП „Водовод“ Врање

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560

које заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић

(у даљем тексту: Наручилац)

 

и

 

 ПОНУЂАЧ:           _________________________________________________________

са седиштем у _________________, улица _____________________,

ПИБ:___________________ Матични број: _____________________

Телефон:____________________Телефакс:_____________________

кога заступа_______________________________________________

(у даљем тексту: продавац).

 

Уговорне стране констатују:

– да је наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, спровео поступак јавне набавке , за закључење уговора, чији је предмет набавка добара МНД 5/2019 – Мрки угаљ

– да је понуђач доставио понуду бр. __________  дана  ___________ 2019. године, која у потпуности испуњава захтеве наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

– да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао понуђача за наведено добро.

 

Члан 1.

 

Предмет овог уговора је набавка Мрки угаљ , за потребе ЈП “Водовод“ Врање, према понуди понуђача која је заведена у ЈП “Водовод“ Врање под бројем ___________. од  ___________ 2019. године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

Купац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _________________ динара без ПДВ, увећану за износ ПДВ-а од _________________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јавне набавке МНД 5/2019 – Мрки угаљ изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог уговора.

 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

 

Члан 3.

Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора изврши испоруку предмета набавке, сукцесивно, према захтевима купца.  Испорука се врши у року од _______ дана, на адресу:магацин наручиоца.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

 

Члан 4.

Купац и Продавац су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Купца је да приликом примопредаје добара од Продавца на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

 

У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Купац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писаним путем обавести Продавца.

Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Продавац се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Купца.

 

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе купца и бити у складу са понудом.

 

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

 

Члан 7.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

 

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла, тј. до испоруке уговорене количине.

 

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

 

Члан 10.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

 

 

ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

Директор

 

_________________________                                                _________________________

                                                                                                    дипл.екон. Горан Ђорђевић

 

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

Р.бр Назив артикла j. мере Okвирна количина Jeд.цена без ПДВ Jeд.цена са ПДВ Укупно без ПДВ Укупно са ПДВ
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Мрки угаљ тоне 140        
УКУПНО :    

 

Напомена:

– Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

– Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;
 • У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно.

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

ОБРАЗАЦ 5

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

Датум:                                    М.П.                           Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                                   _________________________

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 6

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________ даје

(назив понуђача)

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Мрки угаљ – број МНД 5/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Датум:                                    М.П.                      Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                        _______________________

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

ОБРАЗАЦ 7

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке – Мрки угаљ – број МНД 5/2019, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

Датум:                                    М.П.                      Потпис понуђача:

 

 

_______________________                                        _______________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.