Дел.бр: 3557

Датум:10.10.2019.

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕНДОСТИ

МНД 29/2019– КОТАО ЗА ПАРНО ГРЕЈАЊЕ

 

 

октобар, 2019. године

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Р. С.” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3508 од 07.10.2019.године и Решења о  образовању комисије за јавну набавку МНД 29/2019, број Решења 3508/1 од 07.10.2019.припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –Котао за парно грејање

  МНД 29/2019

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
 

 

 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 7
 

 

V

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11
VI Образац понуде 18
VII Модел уговора 25
VIII Образац трошкова припреме понуде 28
IX Образац изјаве о независној понуди 29

 

Укупно 29 страна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

 

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

www.vodovodvranje.rs

tel: 017/421-601

faks: 017/404-666

 

 1. Врста поступка јавне набавке

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке број МНД 29/2019 су добра Котао за парно грејање, према  датој спецификацији.

 

   4.Контакт (лице или служба)

 

Лице за контакт: Марија Вукојичић- Илић

Е – mail адреса: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs

 

Број факса: 017/404-666.

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке бр.МНД 29/2019 су добраКотао за парно грејање према датој спецификацији.

Ознака из општег речника – 42515000-Котлови за централно грејање.                                                                                                   

                                                                                                                       

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

 

 

Набавка и монтажа топловодног котла на чврсто гориво снаге 250 kw у фабрици воде

Инсталација топловодне мреже, радијатора и котларнице

 

Ред.

број

ОПИС Јед.мере Количина
1 Демонтажа постојећег хаварисаног котла са мреже и изношење ван објекта.Ценом предвидети ангажовање дизалице ради избацивања у убацивања новог у котларници Комад 1
2 Набавка, испорука и уградња челичне хидроиспитане шавне или безшавне цеви ради повезивања топловодног котла следећих димензија Ø 88,9,3х3,2 м 6
3  Спојни и заптивни материјал, електроде, боце и жице за заваривање , брусне плоче и елементе за вешање и ослањање цеви и остали пратећи прибор Комплет 1
4 Чишћење цеви и ослонаца од рђе и нечистоћа и минизирање двоструким премазом минијума.Обрачун по дужном метру цеви м 6
5 Тропромајни топловодни котао на чврсто гориво вештачком промајом типа: “Šukoplam-250 VPR” , снаге  250 kw, радног режима 90/70 С, радног притиска 3, испитног 4 ,3 bar.Котао се испоручује термоизолован и оплашћен у комплету са оприбором за чишћење.Котао је израђен од котловског лима у квалитету Р.265 GH и котловских цеви у квалитету Р.235 GHTC 1 одговарајућих дебљина , уз достављање атеста о уграђеном материјалу за испоруку котла.Котао тропромајни са две водене преграде и цевним снопом, што значи да продукти сагоревања у три наврата пролазе поред воденог простора, при чему максимално предају топлоту води.Прва размена топлпте врши се у ложишту и то у нјвећој мери медотом зрачења.Друга размена топлоте се врши методом зрачења и конвекције у водом хлађеној прегради котла.Трећа размена топлоте је у димним цевима пре него што продукти сагоревања напусте котао и одвија се углавном методама конвекцијеи кондукције.На котлу уграђена таложна комора са вентилатором димних гасова уместо стандардне димњаче котла.На овај начин котао ради на тзв.вештачку промају тј.главни извор вуче димних гасова постаје вентилатор , а не димњак.Уградњом вентилатора постиже се боље сагоревање горива као и боље одржавање задате температуре у котлу у жењеним границама.Котао се испоручује у комплету са вентилатором димних гасова, таложном комором за таложење несагорелих честица , аутоматиком за вођење рада вентилатора према температури воде у котлу и турбулаторима за успоравање димних гасова , а самим тим и повећање степена корисности котла-или одговарајући. Комад 1
6 Славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем R1/2″ Комплет 1
7 Израда ревизионог отвора од челичног лима димензија 1000х500 мм на димњаку ради чишћења истог Комад 1
8 Израда постоља на ревизионом отвору за убацивање угља у подруму.Постоље се изађује од челичних профила радимонтаже електричне дизалице Комплет 1
9 Набавка, испорука и уградња димноводних канала ради повезивања котла са димњаком. Комплет 1
10 Набавка, испорука и уградња електричне дизалице за изношење пепела из котларнице.Карактеристике дизалице: макс.носивост 250 кг, снага мотора 500 w Комплет 1
11 Припремно завршни радовиукључујући следеће:испитивање инсталације на хладан водени притисак, топла проба , пуштање у рад и усаглашавање параметра рада инсталација Комплет 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

 

 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола прописана прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)];
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);.

 

 

1.2 Уколико  понуђач  подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама..

1.3    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности Котао за парно грејање број МНД 29/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 • Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности.;

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке  мале вредности Котао за парно грејање број МНД 29/2019 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

Место:_____________                                                               Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање,  бр МНД 29/2019 Котао за парно грејањеНЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.10.2019. године  до 10,00 часова. Отварање понуде је 21.10.2019. у 11 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

  Понуда садржи(читко попуњене, потписане и печатиране):

 • Изјаву понуђача (подизвођача, уколико га има) о испуњавању услова из члана 75.Закона
 • Образац понуде
 • Модел уговора
 • Образац трошкова припреме понуде(није обавезан)
 • Образац изјаве о независној понуди

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку МНД 29/2019  – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку  МНД 29/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку  МНД 29/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

Измена и допуна понуде за јавну набавку  МНД 29/2019  – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

 

 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања фактуре понуђача .

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

8.2.  Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке : понуђач ће испоруку и уградити котао у року од 7 дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца:

ЈП Водовод Врање, Фабрика Воде, Кумаревска чука изнад села Топлац

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 

 

8.4 Захтев у погледу гарантног рока:

Гарантни рок за уграђени котао најмање 5 година,

Гарантни рок за изведене радове најмање 2 године.

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука ( цена са превозом).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 

 

 

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  МНД 29/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Најнижа понуђена цена“.

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

 

 1. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Котла за парно грејање  , МНД 29/2019

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Укупан износ за набавку котла за парно грејање са уградњом без ПДВ-а

 

 

 

 

Укупан износ за набавку котла за парно грејање са уградњом са ПДВ-ом

 

 
 

Гарантни рок на уграђени котао(мин. 5 година)

 

 
 

Гарантни рок на изведене радове на уградњи котла

(мин 2 године)

 

 
 

Рок важења понуде

 

 

 

 

 

Рок за отклањање недостатак у гарантном року (макс.1 дана)

 
 

Рок испоруке  и уградње (не дужи од 7 дана)

 

 

 

 

 

Датум                                                                           Понуђач

М. П.

_____________________________                          ________________________________

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

 

 

 

 

6)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

Набавка и монтажа топловодног котла на чврсто горивоснаге 250 kw у фабрици воде

Инсталација топловодне мреже, радијатора и котларнице

 

Ред.

број

ОПИС Јед.мере Количина Цена по јед.мере без ПДВ-а Цена по јед.мере са ПДВ-ом
1 Демонтажа постојећег хаварисаног котла са мреже и изношење ван објекта.Ценом предвидети ангажовање дизалице ради избацивања у убацивања новог у котларници          Комад 1    
2 Набавка, испорука и уградња челичне хидроиспитане шавне или безшавне цеви ради повезивања топловодног котла следећих димензија Ø 88,9,3х3,2 м 6    
3  Спојни и заптивни материјал, електроде, боце и жице за заваривање , брусне плоче и елементе за вешање и ослањање цеви и остали пратећи прибор Комплет 1    
4 Чишћење цеви и ослонаца од рђе и нечистоћа и минизирање двоструким премазом минијума.Обрачун по дужном метру цеви м 6    
5 Тропромајни топловодни котао на чврсто гориво вештачком промајом типа: “Šukoplam-250 VPR” , снаге  250 kw, радног режима 90/70 С, радног притиска 3, испитног 4 ,3 bar.Котао се испоручује термоизолован и оплашћен у комплету са оприбором за чишћење.Котао је израђен од котловског лима у квалитету Р.265 GH и котловских цеви у квалитету Р.235 GHTC 1 одговарајућих дебљина , уз достављање атеста о уграђеном материјалу за испоруку котла.Котао тропромајни са две водене преграде и цевним снопом, што значи да продукти сагоревања у три наврата пролазе поред воденог простора, при чему максимално предају топлоту води.Прва размена топлпте врши се у ложишту и то у нјвећој мери медотом зрачења.Друга размена топлоте се врши методом зрачења и конвекције у водом хлађеној прегради котла.Трећа размена топлоте је у димним цевима пре него што продукти сагоревања напусте котао и одвија се углавном методама конвекцијеи кондукције.На котлу уграђена таложна комора са вентилатором димних гасова уместо стандардне димњаче котла.На овај начин котао ради на тзв.вештачку промају тј.главни извор вуче димних гасова постаје вентилатор , а не димњак.Уградњом вентилатора постиже се боље сагоревање горива као и боље одржавање задате температуре у котлу у жењеним границама.Котао се испоручује у комплету са вентилатором димних гасова, таложном комором за таложење несагорелих честица , аутоматиком за вођење рада вентилатора према температури воде у котлу и турбулаторима за успоравање димних гасова , а самим тим и повећање степена корисности котла-или одговарајући. Комад 1    
6 Славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем R1/2″ Комплет 1    
7 Израда ревизионог отвора од челичног лима димензија 1000х500 мм на димњаку ради чишћења истог Комад 1    
8 Израда постоља на ревизионом отвору за убацивање угља у подруму.Постоље се изађује од челичних профила радимонтаже електричне дизалице Комплет 1    
9 Набавка, испорука и уградња димноводних канала ради повезивања котла са димњаком. Комплет 1    
10 Набавка, испорука и уградња електричне дизалице за изношење пепела из котларнице.Карактеристике дизалице: макс.носивост 250 кг, снага мотора 500 w Комплет 1    
11 Припремно завршни радовиукључујући следеће:испитивање инсталације на хладан водени притисак, топла проба , пуштање у рад и усаглашавање параметра рада инсталација Комплет 1    
/ / / УКУПНО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     VII МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

Закључен између:

 

НАРУЧИЛАЦ: ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

кога заступа Директор дипл.ек. Горан Ђорђевић

(у даљем тексту Купац),

и

 

ПОНУЂАЧ:       ______________________________, ул. _____________________________

                             кога заступа ____________________________________________________

(у даљем тексту Продавац)

 

Основ уговора:

МНД 29/2019-Котао за парно грејање

Број и датум одлуке о додели уговора:………………………………………..

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од………………………….

 

Члан 1.

Предмет уговора је набавка Котла за парно грејање за потребе фабрике воде ЈП Водовод Врање, у свему према понуди бр. ______ од _____________________ .

 

                                                       Члан 2.

Укупна цена за набавку и уградњу котла за парно грејање износи   _______________ динара  без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом.

 

У цену је урачунат превоз и уградња котла до Купца ЈП Водовод Врање, Фабрика воде, Кумаревска чука.

Наведена цена је фиксна и не може се мењати.

 

Члан 3.

Продавац је у обавези да Купцу испоручи и угради котао у року од максимално 7 дана од дана потписивања уговора, у складу са потребама и захтевима купца, а  Купац се обавезује да испоручено предметно добро плати у року од највише 45 дана од дана испостављања фактуре.

Члан 4.

 

Пријем и монтажу котла врши представник Продавца у присуству овлашћеног представника Наручиоца.

Купац се обавезује да одмах по пријему сачини записник о примопредаји и уградњи котла,

Овлашћени представник Купца потврђује отпремницу Продавца  својим потписом.

Приликом уградње Продавац је дужан да преда документацију о уграђеном котлу и  гаранцију.

 

Члан 5.

 

Купац прегледа Котао приликом пријема и одмах ће дати примедбу Продавцу уколико постоје видљиви недостаци.

Продавац гарантује купцу да испоручени котао има оне квалитете и техничке карактеристике које је купац тражио техничком спецификацијом..

 

 Члан 6.

 

Гарантни период  који на уграђени котао  износи____________година(минимум  пет година) и продавац је у обавези да достави након уградње котла потребну гаранцију.

Гарантни период на изведене радове износи_________година (минимум две године)

 

 Члан 7.

За отклањање недостатака у гарантном року

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана испоруке и предају Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање неодстатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 30 дана дуже од истека гарантног рока .

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач  не буде отклонио недостатке у року од два дана од дана пријема обавештења о уоченом недостатку од стане Наручиоца .

 

                                                                       Члан 8.

 

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се одредбе закона којима се регулишу облигациони односи.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то није могуће уговара се надлежност стварно надлежног суда у Лесковцу.

 

Члан 9.

 

Уговор се саставља у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

КУПАЦ

ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

ПРОДАВАЦ

______________________________                                  _______________________________

дипл.ек. Горан Ђорђевић

 

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен. Уколико Продавац, без оправданог разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке биће достављен доказ негативне референце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________

( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Котао за парно грејање бр. МНД 29/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.