ЈП“Водовод“ Врање

Београдска бр. 63

Број: 860/1

Датум: 31.03.2016.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60.ст. 1. тач. 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац ЈП“Водовод“ Врање

доставља позив

свим заинтересованим понуђачима да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.

1. Наручилац

ЈП“Водовод“ Врање

ул. Београдска бр. 63

Mail :vodovodvranje@vodovodvranje.rs

markoj2@gmail.com

Тел. 017/421-601

Врста наручиоца: Јавно предузеће

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у редовном поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

3. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке МНД 17/2016-грађевински материјал

Ознака из општег речника набавке: 44110000

  1. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказ о испуњености услова. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IVодељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

5. Подношење понуде са понуђачем

У случају подношење понуде са подизвођачем, проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача не може бити већи од 50% извршења јавне набавке.

6. Критеријум за доделу уговора

На основу Закона о јавним набавкама чл. 85 ст. 1 тач.1 је најнижа понуђена цена:

– понуђења цена ……………….. 100 бодова

7. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација објављена је и може се преузети са Портала јавних набавки.

8. Рок и начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници наручиоца до 11.04.2016. године до 10.00 часова.

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр.63, писараница, канцеларија бр. 4, са назнаком:

„Понуда за јавну набавку добара

МНД 17/2016-грађевински материјал

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целини тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуде, односно

која је примљена по истеку дана и сата одређеног за подношење понуда, сматраће се

нeблаговременом.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета наблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач може поднети само једну понуду.

           Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничкох понуда.

8. Време и место отварања понуде

Јавно отварање понуда ће се обавити 11.04.2016.године, са почетком у 10.05 часова, на адреси наручиоца, у просторијама ЈП“Водовод“ Врање.

           Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкаманаручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача.

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у

поступку јавног отварања понуда. Овлашћење треба да буде оверено печатом и да садржи број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује.

У случају да представник понуђача, не достави Комисији за јавне набавке писмено овлашћење, присуствује отварању као обична јавност.

10. Рок у којем ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.

11. Лице за контакт

Лице које је овлашћено за контакт за наведену јавну набавку је Марко Јовић, моб. 064/819-86-87.

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

                                                                                                                                                                         ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ