ЈП „ВОДОВОД“ Врање

ул. Београдска 63
17501 Врање

www.vodovodvranje.rs
E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Mатични број: 07226560
ПИБ: 100403773
Шифра делатности: 6300
Регистарски број: 612400034
Жиро рачун: 160-7383-43 | 840-549743-93