Дел.број: 3300/4

15.11.2016.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА

ВНУ1/2016

 

ПАРТИЈА 1 – АНАЛИЗА ВОДЕ – ОСНОВНЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ И ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

ПАРТИЈА 2 – АНАЛИЗА ВОДЕ – ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3300од 08.11.2016. године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку ВНУ 1/2016, број Решења 3330/1 од 08.11. 2016. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –ВНУ1/2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и   евентуалне додатне услуге и сл. 4-5
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 6-8
V Образац изјаве за понуђача  
VI Образац изјаве за подизвођача  
VII    
VIII Образац понуде  
IX Подаци о подизвођачу  
X Подаци о учеснику у заједничкој понуди  
XI Модел уговора  
XII Образац структуре цена  
XIII Образац трошкова припреме понуде  
XIV Образац изјаве о независној понуди  
XV Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2З.Закона  

Укупан број страна 36

                                                                                                                      

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. 1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

 1. 2.Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности обликован у две партије у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. 3.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге, број ВНУ1/2016 – партија 1анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе ,

партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода,

   4.       Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Братислав Стојковић

Е – mail адреса:vodovodvranje@vodovodvranje.rs

ТелеФон: 064/819-86-62

Број факса: 017/404-666.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. 1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.ВНУ1/2016 – партија 1анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе ,

партија 2 – аналза воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода,

Ознака из општег речника : 85100000

                                                                                                                                                                                                                

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ И СЛ.

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1 –АНАЛИЗА ВОДЕ – ОСНОВНЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ И ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

– 6пута месечно по9узорока водена основни бактериолошки преглед

– 6пута месечно по9узорока водена основнифизичко хемијски преглед ( без Fe i MN )

из следећих тачака:

– 1 пре таложнице ( сирова вода )

– 1 из резервоара воде за пиће ( хлорисана вода )

7 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање )

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 2 –АНАЛИЗА ВОДЕ – ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА

1.периодична анализа

– 2пута годишњепо9узораказа периодични преглед воде ( микробиолошки и физичко-хемијски преглед), од тога 7 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање), 1 пре таложнице ( сирова вода) и 1 из резервоара воде за пиће (хлорисана вода ).

2. анализа отпадних вода

– 4 пута годишње на 3 мерна места по 3 узорка отпадне воде на микробиолошки и физичко-хемијски преглед-општи показатељи и специфичне загађујуће материје-укупно 36 узорака ( на годишњем нивоу ) са по 39 параметра.

– мерно место 1: место улива западног колектора у Собинску реку ( шахта на крају улице Солунске ) и 200м изнад и 200м испод шахте до аутопута.

– мерно место 2: место улива канализационе мреже из насеља Рашка у поток Рашка ( ул. маричка, испред моста око 80м ) и 200м изнад, на шахти код бр. 26 и 200м испод шахте.

мерно место 3: место улива источног колектора у поток Рашка, путем иза отпада “СИМПО“ у близина кућа, а према мосту на р. Јужној Морави и шахта ( на првом левом скретању иза отпада “СИМПО“ ) за око 200м изнад и 200м испод ( улив потока рашка у р. Ј. Морава испод моста за с. Ћуковац

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – дозвола надлежног органа

– сертификат о акредитацији: SRPS ISO/IEC 17025:2006

   доказ: сертификат                  ( ISO/IEC 17025:2005)

 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и додатних услова где је предвиђена изјава или форокопије тражених докумената, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре у складу са чл. 14. чл. 15. став 1 и чл. 16 Закона о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ( “СЛ. гласник РС“ бр. 99/2011 )и у складу са чл. 78 ст 4 Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник РС“ бр. 124/12 ) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) овог закона.

У том случају понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику ( Решење АПР о упису у регистар понуђача )

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач је у обавези да доставља и копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити у оригиналу своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена:

Уколико се понуђач определи да се испуњеност услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова од 1-4 доказује на следећи начин:

 1. 1.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
 2. 2.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона Доказ: Правна лица:Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;осебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: УверењеПореске управе министарства финасија и привредеда је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 4.Изјавада му није изречена мера забране обављања делатности,

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________________

                                                  [навести назив понуђача]

Да у поступку јавне набавке услуге ВНУ 1/2016 – партија 1анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе , партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода,испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то да:

 1. Је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности.

Место:_____________

                                                           Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                    _____________________                                                      

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________

                                             [навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке _______________________________________

                                                   [навести предмет јавне набавке]

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                           Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, бројВНУ1/2016– партија 1анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе , партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода,НЕ ОТВАРАТИ”.( са назнаком партије за коју се подноси понуда )

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.11.2016. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда садржи(читко попуњене, потписане и печатиране):

        Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона

        Образац понуде

        Модел уговора

        Образац трошкова припреме понуде(није обавезан)

        Образац изјаве о независној понуди

        Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању

услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

   2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА:Ова набавка је опредељена по партијама. Понуђач може поднети   понуду за једну или обе партије. понуда мора обухватати најмање једну целокупну партију. Понуђач на коверти и у понуди наводи на коју се партију понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ВНУ1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку ВНУ1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку ВНУ1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку ВНУ1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу Vконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања пројектне документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

9.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку.

9.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу ( након потписивања уговора ) у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив,потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука ( цена са превозом).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email vodovodvranje@vodovodvranje.rs и gabivodovod@gmail.comтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНУ1/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,од

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ и то:

Додела пондера по овом критеријуму врши се по следећој методологији:

1. цена……………………………………………………….100 пондера

Додела пондера по елементима критеријума врши се по следећој методологији:

1. Број бодова за цену се израчунава на следећи начин:

                                 А

број пондера = —-——-X 100

                                   Б

где је:А= најнижа понуђена цена

           Б= цена која се разматра                                    

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IVодељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев

за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВНУ 1/2016- партија 1 – анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку ВНУ1/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Цена цена за основне бактериолошке и хемијске анализе воде без ПДВ-а

 

Укупна цена за основне бактериолошке и хемијске анализе воде са ПДВ-ом

 

Рок важења понуде

 

Датум                                                                          Понуђач

   М. П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВНУ 1/2016- партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку ВНУ1/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Цена за без ПДВ-а

 

Укупна цена за периодични преглед и отпадне воде са ПДВ-ом

 

Рок важења понуде

 

Датум                                                                          Понуђач

   М. П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНУ 1/2016 – ПАРТИЈА 1

                                                                                

закључен између:

НАРУЧИЛАЦ: ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63, Врање, кога заступа в.д. директорадипл.ек. Горан Ђорђевић, матични бр. 07226560, ПИБ 100403773, бр. рачуна 160-7383-43, (у даљем тексту Наручилац), и

ИЗВРШИЛАЦ:___________________________________, ул. ________________ бр. ___, ___________, кога заступа директор __________________________, матични бр. ____________, ПИБ __________________, бр. рачуна ________________, (у даљем тексту Извршилац)

Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је Уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку бр. ВНУ 1/2016 партија 1-анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе;

да је Извршилац услуге доставио понуду за предметну јавну набавку, бр._____ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _____ од ___________ године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

да је Наручилац, на основу понуде Извршиоца услуге и Одлуке о избору најповољније понуде бр._____ од ___________ године изабрао Извршиоца за пружање услуга које су премет јавне број ВНУ 1/2016-партија 1.

Предмет Уговор

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуга испитивање воде – основне бактериолошке и хемиске анализе и то:

– 6 пута месечо по 9 узорка воде на основни бактериолошки преглед;

– 6 пута месечо по 9 узорка воде на основни физичко хемисјки преглед ( без „Fe“ и „Mn“) из следећих тачака: 1 пре таложнице ( сирова вода ); 1 из резервоара воде за пиће ( хлорисана вода ).

7 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање )

Услуге које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким карактеристикама спецификацијом понуде Извршиоца услуге бр._____ од ___________ године, и техничким спецификацијама јавне набавке број ВНУ 1/2016 који су саставни део Уговора.

Цене и начин плаћања

Члан 3.

Вредност уговорених услуга износи _________ динара

Вредност обрачунатог пореза на додату вредност износи _________ динара, што укупно износи _________ динара.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговора.   

Уговорена цена је фиксна током трајања Уговора.

                                                                      Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин:

Плаћање извршених услуга врши се на основу рачуна који Извршилац испоставља Наручиоцу.

Извршилац доставља рачуне Наручиоцу.

Уз рачуне Извршилац испоставља извештаје о извршеним услугама за обрачунски период.

Извештаје о извршеним услугама оверава овлашћени представник Наручиоца – лице именовано лице за праћење извршења услуга по овом Уговору, у року од 7 дана од дана испостављања.

Уколико постоји спор о обиму извршених услуга Наручилац је дужан да овери неспорне услуге, а питање спорних услуга ће решавати овлашћени представници Уговорних страна.

Рок за плаћање рачуна је 45 дана од дана достављања рачуна за извршене услуге.

Рокови извршења услуга

Члан 5.

Извршилац услуга је обавезан да почне са извршењем услуге из предмета Уговора одмах након закључења Уговора и пријема позива од стране Наручиоца.

Рок извршења услуга из предмета Уговора је годину дана.

Динамика извршења услуге уговорена је у члану 2. овог уговора.

Члан 6.

Уколико из неоправданих разлога Извршилац услуге прекине са извршењем активности из предмета Уговора или одустане од даљег пружања услуге из предмета Уговора, Наручилац има право да раскине уговор и захтева накнаду штете коју је због тога имао, као и да повери наставак и завршетак активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Извршиоца услуге.

                                                                             

Обавезе Извршиоца

Члан 7.

Извршилац се обавезује :

Да све услуге изведе стручно и квалитетно сагласно законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту послова;

Да све услуге изведе у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације број ВНУ 1/2016.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

Да у складу са Уговором врше исплату извршених услуга,

Да одмах по обостраном потписивању Уговора именују лице овлашћено за праћење извршења услуга по овом Уговору, чија обавеза ће бити и овера извештаја о извршеним услугама и о томе писаним путем обавесте Извршиоца.

Остале одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се, у случају немогућности испуњења обавеза једне стране (виша сила), услед догађаја за које није одговорна ни једна ни друга уговорна страна, гаси обавеза друге стране.

Члан 10.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само уз обострану сагласност уговорних страна и то у форми Анекса Уговору.

Члан 11.

Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати договором својих овлашћених представника.

Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен ставом 1. овог члана за настале спорове ће се решавати код стварно надлежног суда у Врању.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припадају по 2 (два) примерка.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

               ИЗВРСИЛАЦ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

______________________________                                               Ј.П.“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ              

                 Директор                                                                                в.д. директора

_______________________________                                             _________________________

                                                                                                           дипл.ек. Горан Ђорђевић

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен. Уколико Продавац, без оправданог разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке биће достављен доказ негативне референце.

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВНУ 1/2016– ПАРТИЈА 2

                                                                                

закључен између:

НАРУЧИЛАЦ: ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63, Врање, кога заступа в.д. директора дипл. ек. Горана Ђоревић, матични бр. 07226560, ПИБ 100403773, бр. рачуна 160-7383-43, (у даљем тексту Наручилац), и

ИЗВРШИЛАЦ:___________________________________, ул. ________________ бр. ___, ___________, кога заступа директор __________________________, матични бр. ____________, ПИБ __________________, бр. рачуна ________________, (у даљем тексту Извршилац)

Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је Уговорне стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку бр. ВНУ 1/2016 – партија 2, анализа воде – периодичне анализе и испитивање отпадних вода;

да је Извршилац услуге доставио понуду за предметну јавну набавку, бр._____ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _____ од ___________ године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

да је Наручилац, на основу понуде Извршиоца услуге и Одлуке о избору најповољније понуде бр._____ од ___________ године изабрао Извршиоца за пружање услуга које су премет јавне број ВНУ 1/2016 – партија 2.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуга испитивање воде – периодичне анализе и испитивање отпадних вода и то:

I Периодична анализа:            

2пута годишњепо9узораказа периодични преглед воде ( микробиолошки и физичко-хемијски преглед), од тога 7 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање), 1 пре таложнице ( сирова вода) и 1 из резервоара воде за пиће (хлорисана вода ).

II Анализа отпадних вода:

– 4 пута годишње на 3 мерна места по 3 узорка отпадне воде на микробиолошки и физичко-хемијски преглед-општи показатељи и специфичне загађујуће материје са укупно 36 узорака (на годишњем нивоу ) са по 39 параметра.

– мерно место1: место улива западног колектора у Собинску реку ( шахта на крају улице Солунске ) и 200м изнад и 200м испод шахте до аутопута.

– мерно место 2: место улива канализационе мреже из насеља Рашка у поток Рашка ( ул. маричка, испред моста око 80м ) и 200м изнад, на шахти код бр. 26 и 200м испод шахте.

– мерно место 3: место улива источног колектора у поток рашка, путем иза отпада “СИМПО“ у близина кућа, а према мосту на р. Јужној Морави и шахта ( на првом левом скретању иза отпада “СИМПО“ ) за око 200м изнад и 200м испод ( улив потока рашка у р. Ј. Морава испод моста за с. Ћуковац

Услуге које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким карактеристикама спецификацијом понуде Извршиоца услуге бр._____ од ___________ године, и техничким спецификацијама јавне набавке број ВНУ 1/2016-партија 2, који су саставни део Уговора.

Цене и начин плаћања

Члан 3.

Вредност уговорених услуга износи _________ динара

Вредност обрачунатог пореза на додату вредност износи _________ динара, што укупно износи _________ динара.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговора.   

Уговорена цена је фиксна током трајања Уговора.

                                                                      Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин:

Плаћање извршених услуга врши се на основу рачуна који Извршилац испоставља Наручиоцу.

Извршилац доставља рачуне Наручиоцу.

Уз рачуне Извршилац испоставља извештаје о извршеним услугама за обрачунски период.

Извештаје о извршеним услугама оверава овлашћени представник Наручиоца – лице именовано лице за праћење извршења услуга по овом Уговору, у року од 7 дана од дана испостављања.

Уколико постоји спор о обиму извршених услуга Наручилац је дужан да овери неспорне услуге, а питање спорних услуга ће решавати овлашћени представници Уговорних страна.

Рок за плаћање рачуна је 45 дана од дана достављања рачуна за извршене услуге.

Рокови извршења услуга

Члан 5.

Извршилац услуга је обавезан да почне са извршењем услуге из предмета Уговора одмах након закључења Уговора и пријема позива од стране Наручиоца.

Рок извршења услуга из предмета Уговора је годину дана.

Динамика извршења услуге уговорена је у члану 2. овог уговора.

Члан 6.

Уколико из неоправданих разлога Извршилац услуге прекине са извршењем активности из предмета Уговора или одустане од даљег пружања услуге из предмета Уговора, Наручилац има право да раскине уговор и захтева накнаду штете коју је због тога имао, као и да повери наставак и завршетак активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Извршиоца услуге.

                                                                             

Обавезе Извршиоца

Члан 7.

Извршилац се обавезује :

 • Да све услуге изведе стручно и квалитетно сагласно законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту послова;
 • Да све услуге изведе у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације број ВНУ 1/2016 партија 2.
 • Да испитивање отпадних вода врши квартално и то: март, јун, септембар и децембар.
 • да извештај о испитивању отпадних вода достави у року од 15 дана од дана извршеног испитивања за квартал.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

Да у складу са Уговором врше исплату извршених услуга,

 • Да одмах по обостраном потписивању Уговора именују лице овлашћено за праћење извршења услуга по овом Уговору, чија обавеза ће бити и овера извештаја о извршеним услугама и о томе писаним путем обавесте Извршиоца.

Остале одредбе

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се, у случају немогућности испуњења обавеза једне стране (виша сила), услед догађаја за које није одговорна ни једна ни друга уговорна страна, гаси обавеза друге стране.

Члан 10.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само уз обострану сагласност уговорних страна и то у форми Анекса Уговору.

Члан 11.

Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати договором својих овлашћених представника.

Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен ставом 1. овог члана за настале спорове ће се решавати код стварно надлежног суда у Врању.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припадају по 2 (два) примерка.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

               ИЗВРСИЛАЦ                                                                           НАРУЧИЛАЦ

______________________________                                             Ј.П.“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ              

               Директор                                                                                   в.д. директора

_______________________________                                            _________________________

                                                                                                           дипл.ек. Горан Ђорђевић

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен. Уколико Продавац, без оправданог разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке биће достављен доказ негативне референце.

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују у оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

Образац структуре цена за ЈН бр. ВНУ 1/2016– партија 1- анализа воде-основне бактериолошке и хемијске анализе.

Р.б Елементи структуре цене Износ без ПДВ-а
1. Укупна цена услуге без Пдв-а  
2. Стопа ПДВ-а %
3. Износ Пдв-а на укупну цену  
4. Укупна цена услуге са ПДВ-ом  
     
     
  Укупно понуђена цена без ПДВ-а  

Датум:_______________                                            Потпис овлашћеног лица

Место:_______________                  (М.П.)                   _________________________

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују у оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

Образац структуре цена за ЈН бр. ВНУ 1/2016 – партија 2-анализа воде – периодичне анализе и испитивање отпадних вода;

Р.б Елементи структуре цене Износ без ПДВ-а
1. Укупна цена услуге без Пдв-а  
2. Стопа ПДВ-а %
3. Износ Пдв-а на укупну цену  
4. Укупна цена услуге са ПДВ-ом  
     
     
  Укупно понуђена цена без ПДВ-а  

Датум:_______________                                             Потпис овлашћеног лица

Место:_______________                  (М.П.)                   _________________________

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________  

                                                               ( Назив понуђача )                                                                                              

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ВНУ 1/2016-партија 1анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе , партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ 2 ЗАКОНА

На основу члана 75, ст. (2) Закон о јавним набавкама , понуђач__________________________________________________из ______________

даје следећу

И З Ј А В У

да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. ВНУ1/2016 – партија 1 анализа воде – основне бактериолошке и хемијске анализе ,

партија 2 – анализа воде – периодични преглед и испитивање квалитета отпадних вода поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У ______________________                   М.П                           Потпис одговорног лица

Датум__________________                                                          ____________________