ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

Београдска бр.63

Дел.број: 552

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Наручилац ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

доставља позив

свим заинтересованим понуђачима да припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.

1. Наручилац

ЈП“Водовод“ Врање

ул. Београдска бр. 63

Mail : vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Тел. 017/421-601

Врста наручиоца: Јавно предузеће

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

3. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке број ВНД 4/2017- Песак

Ознака из општег речника набавке:

4210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегат

4. Подношење понуде са подизвођачем

У случају подношења понуде са подизвођачем, проценат вредности навабке који се извршава преко подизвођача не може бити већи од 50% извршења јавне набавке.

5. Критеријум за доделу уговора

На основу Закона о јавним набавкама чл. 85 ст. 1 тач.2 најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација објављена је и може се преузети са Портала Управе за јавне набавке.

7. Рок и начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом.

Рок за подношење понуда за ову јавну набавку је не мањи од 30 дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу управе за јавне набавке односно 27.03.2017.године.

Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова последњег дана наведеног рока, укључујући и понуде послате поштом.

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр.63, 17500 Врање писараница, канцеларија бр. 4, са назнаком:

„Понуда за јавну набавку добара

ВНД 4/2017 – Песак – не отварати“,

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком (јемственик) у целини тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуде, односно која је примљена по истеку дана и сата одређеног за подношење понуда, сматраће се нeблаговременом.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета наблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

8. Време и место отварања понуде

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се на дан истека рока за подношење понуда, 27.03.2017.године у 12,30 часова на адреси: ЈП „ВОДОВОД“-ВРАЊЕ, Врање, ул. Београдска бр. 63.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкаманаручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача.

9. Услови под којима предствници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење треба да буде оверено печатом и да садржи број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује.

У случају да представник понуђача, не достави Комисији за јавне набавке писмено овлашћење, присуствује отварању као обична јавност.

10. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. Рок у којем ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

12. Лице за контакт

Лице које је овлашћено за контакт за наведену јавну набавку је члан комисије за јавне набавке Габријела Стаменковић , моб. 064/819-86-09

                                                                                                                                                                                         НАРУЧИЛАЦ

                                                                      ЈП“ВОДОВОД“ Vranje КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ