Број:2370

Датум: 11.06.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА

ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

– ОКВИРНИ СПОРАЗУМ –

ЈАВНА НАБАВКА бр. ВНД 3/2018

 

Крајњи рок за достављање понуда: 11.07.2018. до 10:00 часова

Отварање понуда: 11.07.2018 у 11:00 часова

 

јун2018. године

На основу члана 32.,40.став 1 и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВНД 3/2018 – Водоводни и канализациони материјал, Одлука бр. 2349 од 08.06.2018. Решења о образовању комисије за јавну набавку 2349/1 од 08.06.2018., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку са циљем закључивања оквирног споразума за јавну набавку ВНД 3/2018 Водоводни и канализациони материјал

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4-5

IV

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испoруке добара и сл. 6-24
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 25-28
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 29-37
VII Образац понуде 38-41

VIII

Модел оквирног споразума 43-112
IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 113-138
X Образац трошкова припреме понуде 139

XI

Образац изјаве о независној понуди 140

XII

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 141

Укупан број страна: 141

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

Матични број: 07226560

ПИБ: 100403773

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са циљем закључивања оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке (добра) ВНД 3/2018 – Водоводни и канализациони материјал обликован по партијама.

Ознака из општег речника набавке:

44160000 Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и више добављача, за сваку партију посебно.

Рок трајања оквирног споразума – две године од дана обостраног потписивања.

5. Контакт

Лице за контакт:Дејан Станојевић

Е – mail адреса:denzi017@gmail.com

ТелеФон: 065/4631300

Број факса: 017/421-601

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно врем наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавна набавка ВНД 3/2018 је Водоводни и канализациони материјал (обликована по партијама)

Ознака из општег речника набавке:

44160000 Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли

Партија 1: ПЕ цеви, ПЕ црева, ПЕ седла и ПЕ туљци

Партија 2: УК цеви, Коруговане цеви, Пластичне шахте, Композитни поклопци

Партија 3: ЛГпоклопци, ЛГ решетке и Пењалице

Партија 4: Гајгер сливници и наставци за гајгер сливнике

Партија 5: Фазонски комади, магнетни пропусни вентили, мултиџоинт спојнице и жибо спојнице

Партија 6: Месингани и ППР Фитинг

Партија 7: Хидранти

Партија 8: Капе и гарнитуре

Партија 9: Затварачи, КВП прикључци и хватачи нечистоће

Партија 10: АБ ЦЕВИ И АБ КОНУСИ-МБ 40

Понуђач може понудити све или само поједине партије.

2. Врста оквирног споразума

 

Члан 40. став 1. предвиђа да наручилац може да закључи оквирни споразум након спроведеног поступка јавне набавке из члана 31. ЗЈН, који у ставу 1. тачка 1) наводи отворени поступак.

Наручилац ће закључити оквирни споразум са више добављача за сваку партију посебно. Наручилац закључује оквирне споразуме са највише три добављача, а уколико за конкретну партију не добије три прихватљиве понуде Наручилац ће закључити оквирни споразум са онолико добављача колико буде прихватљивих понуда за ту конкретну партију.

Након закључења оквирних споразума, Наручилац ће уговоре закључити са добављачима на тачно одређену количину материјала и на период који не може да буде дужи од годину дана. Наручилац је дужан да обезбеди да вредност тако закључених уговора буде утврђена на следећи начин:

 1. добављач (најповољнија понуда) – 50% укупне вредности уговора који се закључују
 2. добављач (друга најповољнија понуда) – 30% укупне вредности уговора који се закључују
 3. добављач (трећа најповољнија понуда) – 20% укупне вредности уговора који се закључују

Наручилац је дужан да обезбеди да у уговору са сваким добављачем буде заступљен сав материјал који се набавља у оквиру те партије и да вредност за сваку ставку одговара горе утврђеним односима (50:30:20 процената).

Изузетно, Наручилац може да одступи од горе наведеног правила само уколико примену истог није могуће технички спровести или уколико за одступање прибави сагласност свих добављача.

Уколико утврђену расподелу није могуће спровести из техничких разлога, одступање се врши на рачун добављача који се налазе ниже у редоследу добављача (на пример: уколико се у посебном уговору није могуће количине поделити на начин да одговара расподели вредности уговора у односу 50:30:20 процената, Наручилац ће обезбедити да 1. добављач добије најмање 50% вредности уговора, без обзира на то колико је то укупна количина, 2. добављач најмање 30%, док ће преостала разлика, која може да буде мања од 20% припасти 3. добављачу).

Уколико за одређену партију, Наручилац закључи оквирни споразум са два добављача, расподела појединачних уговора између добављача спроводи се на следећи начин:

 1. добављач – 60% укупне вредности уговора који се закључују
 2. добављач – 40% укупне вредности уговора који се закључују

IV ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Партија 1. ПЕ цеви, ПЕ црева, ПЕ седла и ПЕ туљци    
             
ПОЛИЕТЕНСКЕ ЦЕВИ          

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ 100

према DIN 8074/8075, радни притисак 20 C/PN 10, цеви морају да буду отпорне на UV зрачење и мраз и обележене плавом бојом. На свакој цеви мора бити обележен произвођач, врста , профил, притисак и датум производње. Норматив SDR 17 PN 10 са коефицијентом сигурности c=1.25 фитинзи EN 12201-3 сертификат DVGW i ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004 “или одговарајуће“

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

  ПРОФИЛ Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
1 DN 15 м 300    
2 DN 20 м 600    
3 DN 25 м 600    
4 DN 32 м 1500    
5 DN 40 м 400    
6 DN 50 м 400    
7 DN 63 м 400    
8 DN 75 м 400    
9 DN 90 м 2000    
10 DN 110 м 4000    
11 DN 160 м 500    
12 DN 225 м 200    
             
ПЕ ФИТИНГ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО СПАЈАЊЕ ПЕ 100    
1 Спојница са граничником MB DN 32 ком. 100    
2 Спојница са граничником MB DN 63 ком. 20    
3 Спојница са граничником MB DN 75 ком. 10    
4 Спојница са граничником MB DN 90 ком. 30    
5 Спојница са граничником MB DN 110 ком. 30    
6 Спојница са граничником MB DN 125 ком. 20    
7 Спојница са граничником MB DN 160 ком. 15    
8 Редукција MR DN 90/63 ком. 3    
9 Редукција MR DN 110/63 ком. 3    
10 Редукција MR DN 110/90 ком. 5    
11 Редукција MR DN 125/90 ком. 2    
12 Редукција MR DN 160/110 ком. 5    
13 Koleno 45 W45 DN 90 ком. 4    
14 Колено 90 W90 DN 90 ком. 4    
15 Колено 45 W45 DN 110 ком. 4    
16 Колено 90 W90 DN 110 ком. 4    
17 Колено 45 W45 DN 125 ком. 2    
18 Колено 90 W90 DN 125 ком. 2    
19 Колено 45 W45 DN 160 ком. 4    
20 Колено 90 W90 DN 160 ком. 4    
21 Sedlo sa ventilom DAV DN 63/32 ком. 10    
22 Седло са вентилом DAV DN 75/32 ком. 10    
23 Седло са вентилом DAV DN 90/32 ком. 50    
24 Седло са вентилом DAV DN 110/32 ком. 50    
25 Седло са вентилом DAV DN 125/32 ком. 10    
26 Седло са вентилом DAV DN 160/32 ком. 20    
27 Седло са вентилом DAV DN 225/32 ком. 10    
28 ПЕ кугласте славине KHP DN 32 ком. 50    
29 Уградбена гарнитура ПЕ кугл. вентиле D32 1,6m1 ком. 50    
30 Т-комад BT DN 90 ком. 4    
31 Т-комад BT DN 110 ком. 4    
32 Т-комад BT DN 160 ком. 3    
33 Т-комад BT DN 225 ком. 2    
34 Туљак BE DN 90 ком. 10    
35 Туљак BE DN 110 ком. 10    
36 Туљак BE DN 160 ком. 10    
37 Туљак BE DN 225 ком. 6    
38 ПП слободне прирубница BFL DN 90 ком. 10    
39 ПП слободне прирубница BFL DN 110 ком. 10    
40 ПП слободне прирубница BFL DN 160 ком. 10    
41 ПП слободне прирубница BFL DN 225 ком. 6    
Укупно партија 1:  

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 20.000.000,00 РСД.

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 2. УК цеви, Коруговане цеви, Пластичне шахте, Композитни поклопци  
             
  ПВЦ УК И КК ЦЕВИ РАЗНИХ ДУЖИНА SN8 Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а

УК ПВЦ цеви канализационе

SN 4 EN 1401 S-20 ( SDR 41 ) “или одговарајуће“

Цеви морају да буду различитих дужина: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m, искључиво од ПП материјала

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

1 DN 50 м 10    
2 DN 70 м 10    
3 DN 100 м 200    
4 DN 125 м 20    
5 DN 150 м 100    
6 DN 200 м 1000    
7 DN 250 м 300    
8 DN 300 м 300    
  ПП КОРУГОВАНЕ УК ЦЕВИ РАЗНИХ ДУЖИНА SN8      

КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ

EN 13476 за оптерећење SN8kN/m2

Дужина цеви L=5m; L=6m

 
1 DN 100 м 100    
2 DN 150 м 100    
3 DN 200 м 100    
4 DN 250 м 100    
5 DN 300 м 100    
6 DN 400 м 100    
  ПВЦ УК и КК СПОЈНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФЕК. КАНАЛИЗАЦИЈУ    
1 ПВЦ лук 200/90 ком. 20    
2 ПВЦ лук 200/45 ком. 20    
3 ПВЦ лук 150/90 ком. 50    
4 ПВЦ лук 150/45 ком. 50    
5 ПВЦ лук 100/90 ком. 50    
6 ПВЦ лук 100/45 ком. 50    
7 ПВЦ лук 70/90 ком. 20    
8 ПВЦ лук 70/45 ком. 20    
9 ПВЦ лук 50/90 ком. 10    
10 ПВЦ лук 50/45 ком. 10    
11 коса рачва Ø 250/200 ком. 30    
12 права рачва Ø 250/200 ком. 30    
13 коса рачва Ø 250/150 ком. 30    
14 права рачва Ø 250/150 ком. 30    
15 коса рачва Ø 200/200 ком. 30    
16 права рачва Ø 200/200 ком. 30    
17 коса рачва Ø 200/150 ком. 50    
18 права рачва Ø 200/150 ком. 50    
19 коса рачва Ø 150/150 ком. 20    
20 пвара рачва Ø 150/150 ком. 20    
21 коса рачва Ø 150/100 ком. 20    
22 права рачва Ø 150/100 ком. 20    
23 коса рачва Ø 100/100 ком. 20    
24 права рачва Ø 100/100 ком. 20    
25 коса рачва Ø 100/70 ком. 10    
26 права рачва Ø 100/70 ком. 10    
27 коса рачва Ø 100/50 ком. 10    
28 права рачва Ø 100/50 ком. 10    
29 коса рачва Ø 70/70 ком. 10    
30 права рачва Ø 70/70 ком. 10    
31 коса рачва Ø 70/50 ком. 10    
32 права рачва Ø 70/50 ком. 10    
33 коса рачва Ø 50/50 ком. 10    
34 права рачва Ø 50/50 ком. 10    
35 редукција Ø 200/150 ком. 20    
36 редукција Ø 150/100 ком. 20    
37 редукција Ø 100/70 ком. 10    
38 редукција Ø 70/50 ком. 10    
39 клизни муф Ø 300 ком. 6    
40 клизни муф Ø 250 ком. 20    
41 клизни муф Ø 200 ком. 30    
42 клизни муф Ø 150 ком. 20    
43 клизни муф Ø 100 ком. 30    
Укупно партија 2:  
             

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 11.000.000,00 РСД.

М.П.                              Потпис одговорног лица понуђача

Партија 3. ЛГ поклопци, ЛГ решетке и Пењалице  
             
  ПОКЛОПЦИ Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а

Пењалице по стандарду DIN 1212 “или одговрајуће“

Поклопци EN 124

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

 
1 Ливено-гвоздени поклопци за шахте на закључавање ком. 50    
2 Ливено-гвоздене решетке за сливнике ком. 50    
3 ПОКЛОПЦИ ЗА РЕВИЗИОНА ОКНА ОД КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА ком. 20    
4 Пењалице ком. 200    
Укупно партија 3:  
             

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 4.000.000,00 РСД.

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 4. Гајгер сливници и наставци  
             
  Гајгер сливници и наставци Ј/м Оквирне количине цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
Од бетона VDP 30, носивости 400KN        
1 Префабриковани бетонски Гајгер сливник ком. 50    
2 Наставци за Гајгер сливнике ком. 50    
Укупно партија 4:  
             

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора

до укупне вредности оквирног споразума од 1.000.000,00 РСД.

М.П.                              Потпис одговорног лица понуђача

Партија 5. Фазонски комади, Магнетни пропусни вентили, Мултиџоинт спонице и Жибо спојнице  
               

Од дуктилног лива PN 10 према EN 545, дуктилни лив према EN 1563 епокси прашкасти слој према DIN 30677-T2;

Фланше (прирубнице) према EN-1092-2, убушивање према DIN 2501-PN10; PVC SN 4 EN 1401-1, EN 13476-1, EN-GJS – 400(GGG 40), EN-GJS-500 (GGG 50),   EN 12266, DVEW 270, P10,   materijal EN-GJS-450-10-HB200 ISO 2531 “или одговарајуће“

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

  OZNAKA ТИП Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
1 SP DN 250 X 1000   ком. 2    
2 SP DN 250 X 500   ком. 2    
3 LP 4 DN 250   ком. 2    
4 LP 8 DN 250   ком. 1    
5 SSP DN 250   ком. 2    
6 RP DN 250/200   ком. 2    
7 RP DN 200/150   ком. 2    
8 RP DN 125/100   ком. 1    
9 RP DN 100/80   ком. 6    
10 RP DN 80/60   ком. 2    
11 SP DN 150 X 500   ком. 2    
12 SP DN 150 X 1000   ком. 2    
13 LP 4 DN 150   ком. 4    
14 LP 8 DN 150   ком. 2    
15 SSP DN 150   ком. 4    
16 SP DN 125 X 1000   ком. 2    
17 SP DN 125 X 500   ком. 2    
18 LP 4 DN 125   ком. 2    
19 LP 8 DN 125   ком. 1    
20 SSP DN 125   ком. 2    
21 SP DN 100 X 1000   ком. 8    
22 SP DN 100 X 500   ком. 6    
23 SP DN 100 X 250   ком. 6    
24 LP 4 DN 100   ком. 8    
25 LP 8 DN 100   ком. 4    
26 SSP DN 100   ком. 6    
27 SP DN 80 X 1000   ком. 8    
28 SP DN 80 X 500   ком. 6    
29 LP 4 DN 80   ком. 8    
30 LP 8 DN 80   ком. 4    
31 SSP DN 80   ком. 6    
32 SP DN 60 X 1000   ком. 2    
33 SP DN 60 X 500   ком. 2    
34 SSP DN 60   ком. 2    
35 SP DN 200 X 1000   ком. 2    
36 SP DN 200 X 500   ком. 2    
37 LP 4 DN 200   ком. 2    
38 LP 8 DN 200   ком. 1    
39 SSP DN 200   ком. 4    
40 E – KS DN 200   ком. 16    
41 F – KS DN 200   ком. 8    
42 E – KS DN 150   ком. 16    
43 F – KS DN 150   ком. 8    
44 E – KS DN 100   ком. 30    
45 F – KS DN 100   ком. 10    
46 E – KS DN 80   ком. 20    
47 F – KS DN 80   ком. 10    
48 OP DN 250/200   ком. 1    
49 OP DN 250/100   ком. 2    
50 OP DN 200/150   ком. 1    
51 OP DN 200/100   ком. 2    
52 OP DN 150/100   ком. 2    
53 OP DN 150/80   ком. 2    
54 OP DN 100/100   ком. 2    
55 OP DN 100/80   ком. 4    
56 OP DN 80/80   ком. 4    
57 OP DN 250/250   ком. 1    
58 OP DN 200/200   ком. 1    
59 OP DN 150/150   ком. 2    
60 Зупчаста спојница DN 150   ком. 20    
61 Зупчаста спојница DN 100   ком. 30    
62 Зупчаста спојница DN 80   ком. 30    
63 Зупчаста спојница DN 60   ком. 10    
64 Зупчаста спојница DN 50   ком. 10    
65 ZP DN 250   ком. 5    
66 ZP DN 200   ком. 5    
67 ZP DN 150   ком. 10    
68 ZP DN 100   ком. 20    
69 ZP DN 80   ком. 20    
70 ZP DN 60   ком. 4    
             
  ЖИБО – СПОЈНИЦЕ          
  ПРОФИЛ ТИП        
1 DN 250 E ком. 6    
2 DN 250 D ком. 6    
3 DN 250 C ком. 6    
4 DN 200 C ком. 6    
5 DN 200 B ком. 6    
6 DN 150   ком. 10    
7 DN 125   ком. 6    
8 DN 100   ком. 100    
9 DN 80   ком. 100    
10 DN 60   ком. 20    
11 DN 50   ком. 10    
             
  РЕПАРАТУРНЕ (КУМПЛУНГ) СПОЈНИЦЕ          
1 DN 1/2″   ком. 10    
2 DN 3/4″   ком. 10    
3 DN 1″   ком. 10    
4 DN 5/4″   ком. 10    
5 DN 6/4″   ком. 10    
6 DN 2″   ком. 10    
7 DN 2 1/2″   ком. 10    
8 DN 3″   ком. 10    
9 DN 50 ACC   ком. 10    
10 DN 60 ACC   ком. 10    
11 DN 80 ACC   ком. 10    
12 DN 100 ACC   ком. 10    
13 DN 125 ACC   ком. 10    
14 DN 150 ACC   ком. 10    
             
  МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦА ТИП „Е“ ТИП        
1 DN 60 ( OD 63 -86 ) ALFA ком. 4    
2 DN 80 ( OD 84 – 107 ) ALFA ком. 8    
3 DN 100 ( OD 107 – 133 ) ALFA ком. 8    
4 DN 125 ( OD 132 – 158 ) ALFA ком. 2    
5 DN 150 ( OD 158 – 193 ) ALFA ком. 4    
6 DN 200 ( OD 218 – 256 ) ALFA ком. 2    
7 DN 250 ( OD 266 – 310 ) ALFA ком. 2    
8 DN 300 ( OD 315 – 356 ) ALFA ком. 2    
  МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦА ТИП „U“ TIP        
1 DN 60 ( OD 63 -86 ) BETA ком. 8    
2 DN 80 ( OD 84 – 107 ) BETA ком. 20    
3 DN 100 ( OD 107 – 133 ) BETA ком. 20    
4 DN 125 ( OD 132 – 158 ) BETA ком. 4    
5 DN 150 ( OD 158 – 193 ) BETA ком. 6    
6 DN 200 ( OD 218 – 256 ) BETA ком. 2    
7 DN 250 ( OD 266 – 310 ) BETA ком. 2    
8 DN 300 ( OD 315 – 356 ) BETA ком. 2    
  МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦА ТИП „COMBI „ TIP        
1 DN 60 COMBI ком. 4    
2 DN 80 COMBI ком. 10    
3 DN 100 COMBI ком. 10    
4 DN 125 COMBI ком. 2    
5 DN 150 COMBI ком. 4    
6 DN 200 COMBI ком. 2    
7 DN 250 COMBI ком. 2    
8 DN 300 COMBI ком. 2    
  МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦА ТИП “ LONG EXTRA „        
1 ACC DN 600 C ком. 2    
2 ACC DN 600 D ком. 2    
  МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦА ТИП “ LONG EXTRA SPECIJAL „      
1 ACC DN 600 C ком. 2    
2 ACC DN 600 D ком. 2    
3 Монтажно демонтажни комад DN 80   ком. 5    
4 Монтажно демонтажни комад DN 100   ком. 5    
5 Монтажно демонтажни комад DN 150   ком. 5    
6 Монтажно демонтажни комад DN 200   ком. 2    
7 Монтажно демонтажни комад DN 600   ком. 2    
             
  ПОДЕСИВИ ПРИРУБНИЧКИ ЗАПТИВАЧ          
1 DN 80   ком. 6    
2 DN 100   ком. 10    
3 DN 125   ком. 2    
4 DN 150   ком. 4    
5 DN 200   ком. 4    
6 DN 250   ком. 4    
7 DN 300   ком. 2    
             
  Магнетни вентил          
1 Магнетни вентил DN 20   ком. 50    
Укупно партија 5:  
               

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 7.000.000,00 РСД

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 6. Месингани и поцинковани фитинг  
             

Месингане спојнице: ISO 9001: 2008

SRPS EN 12266 NP 10;

Поцинковани фитинг: SRPS EN ISO 228-1 i SRPS EN 12266 NP 10;

ПЕ фитинг: стандарди: EN 12201 i EN 1555 ISO 9001 i ISO 1401 DVGW, SVGW, KIWA-сертификат

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

  ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГ Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
  ПРОФИЛ DN 1/2″        
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 50    
2 КОЛЕНО ком. 50    
3 ТЕШТИК ком. 50    
4 МУФ ком. 50    
5 СПОЈНИЦА ком. 200    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 20    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 25    
  ПРОФИЛ DN 3/4″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 200    
2 КОЛЕНО ком. 100    
3 ТЕШТИК ком. 100    
4 МУФ ком. 100    
5 СПОЈНИЦА ком. 300    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 50    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 40    
8 РЕДУЦИР DN 3/4″ – 1/2″ ком. 20    
  ПРОФИЛ DN 1″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 100    
2 КОЛЕНО ком. 50    
3 ТЕШТИК ком. 50    
4 МУФ ком. 50    
5 СПОЈНИЦА ком. 200    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 20    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 25    
8 РЕДУЦИР DN 1″ – 3/4″ ком. 20    
  ПРОФИЛ DN 5/4″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 40    
2 КОЛЕНО ком. 10    
3 ТЕШТИК ком. 10    
4 МУФ ком. 20    
5 СПОЈНИЦА ком. 20    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 10    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 6    
8 РЕДУЦИР DN 5/4″ – 1″ ком. 20    
  PROFIL DN 6/4″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 60    
2 КОЛЕНО ком. 20    
3 ТЕШТИК ком. 10    
4 МУФ ком. 20    
5 СПОЈНИЦА ком. 40    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 20    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 10    
8 РЕДУЦИР DN 6/4″ – 5/4″ ком. 20    
  ПРОФИЛ DN 2″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 60    
2 КОЛЕНО ком. 20    
3 ТЕШТИК ком. 10    
4 МУФ ком. 20    
5 СПОЈНИЦА ком. 40    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 20    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 10    
8 РЕДУЦИР DN 2″ – 6/4″ ком. 20    
  ПРОФИЛ DN 2 1/2″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 20    
2 КОЛЕНО ком. 10    
3 ТЕШТИК ком. 5    
4 МУФ ком. 10    
5 СПОЈНИЦА ком. 20    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 10    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 10    
8 РЕДУЦИРDN 2 1/2″ – 2″ ком. 5    
  ПРОФИЛ DN 3″ ком.      
1 ДУПЛА НИПЛА ком. 20    
2 КОЛЕНО ком. 10    
3 ТЕШТИК ком. 5    
4 МУФ ком. 10    
5 СПОЈНИЦА ком. 10    
6 ПОЛУСПОЈНИЦА ком. 5    
7 КЛИЗНА СПОЈКА ком. 5    
8 РЕДУЦИР DN 3″ – 2 1/2″ ком. 5    
  ППР цеви и фитинг ком.      
  ПРОФИЛ ком.      
1 ППР цев DN 1/2″ м 20    
2 Колено 90 ком. 20    
3 Колено 45 ком. 20    
4 Колено UN ком. 5    
5 Колено SN ком. 5    
6 Завршно колено UN ком. 5    
7 Завршно колено SN ком. 5    
8 Тештик ком. 10    
9 Тештик UN ком. 5    
10 Муф ком. 10    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 10    
12 Заобилазни лук ком. 6    
13 Вентил пропусни ком. 5    
14 Вентил са испустом ком. 5    
15 ПВЦ држач ком. 30    
           
1 ППР цев DN 3/4″ м 20    
2 Колено 90 ком. 20    
3 Колено 45 ком. 20    
4 Колено UN ком. 5    
5 Колено SN ком. 5    
6 Завршно колено UN ком. 5    
7 Завршно колено SN ком. 5    
8 Тештик ком. 10    
9 Тештик UN ком. 5    
10 Муф ком. 10    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 10    
12 Заобилазни лук ком. 6    
13 Вентил пропусни ком. 5    
14 Вентил са испустом ком. 5    
15 ПВЦ држач ком. 30    
           
1 ППР цев DN 1″ м 20    
2 Колено 90 ком. 20    
3 Колено 45 ком. 20    
4 Колено UN ком. 5    
5 Колено SN ком. 5    
6 Завршно колено UN ком. 5    
7 Завршно колено SN ком. 5    
8 Тештик ком. 10    
9 Тештик UN ком. 5    
10 Муф ком. 10    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 10    
12 Заобилазни лук ком. 6    
13 Вентил пропусни ком. 5    
14 Вентил са испустом ком. 5    
15 ПВЦ држач ком. 30    
           
1 ППР цев DN 5/4″ м 20    
2 Колено 90 ком. 20    
3 Колено 45 ком. 20    
4 Колено UN ком. 5    
5 Колено SN ком. 5    
6 Завршно колено UN ком. 5    
7 Завршно колено SN ком. 5    
8 Тештик ком. 10    
9 Тештик UN ком. 5    
10 Муф ком. 10    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 10    
12 Заобилазни лук ком. 6    
13 Вентил пропусни ком. 5    
14 Вентил са испустом ком. 5    
15 ПВЦ држач ком. 30    
           
1 ППР цев DN 6/4″ м 10    
2 Колено 90 ком. 6    
3 Колено 45 ком. 4    
4 Колено UN ком. 2    
5 Колено SN ком. 2    
6 Завршно колено UN ком. 2    
7 Завршно колено SN ком. 2    
8 Тештик ком. 3    
9 Тештик UN ком. 2    
10 Муф ком. 5    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 2    
12 Вентил пропусни ком. 2    
13 Вентил са испустом ком. 2    
14 ПВЦ Држач ком. 10    
           
1 ППР цев DN 2″ м 10    
2 Колено 90 ком. 6    
3 Колено 45 ком. 4    
4 Колено UN ком. 2    
5 Колено SN ком. 2    
6 Завршно колено UN ком. 2    
7 Завршно колено SN ком. 2    
8 Тештик ком. 3    
9 Тештик UN ком. 2    
10 Муф ком. 5    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 2    
12 Вентил пропусни ком. 2    
13 Вентил са испустом ком. 2    
14 ПВЦ држач ком. 10    
           
1 ППР цев DN 2 1/2″ м 10    
2 Колено 90 ком. 6    
3 Колено 45 ком. 4    
4 Колено UN ком. 2    
5 Колено SN ком. 2    
6 Завршно колено UN ком. 2    
7 Завршно колено SN ком. 2    
8 Тештик ком. 3    
9 Тештик UN ком. 2    
10 Муф ком. 5    
11 Редуцир DN 1/2″ – 3/4″ ком. 2    
12 Вентил пропусни ком. 2    
13 Вентил са испустом ком. 2    
14 ПВЦ држач ком. 10    
Укупно партија 6:  
             

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 8.000.000,00 РСД.

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 7. Хидранти          
             

ХИДРАНТ PPH

PN 16 DN 80, према SRPS EN 14339, материјал SRPS EN GIS 400 или SRPS EN GJL-25; ISO 9001:2008

ХИДРАНТ NPH

PN 10 DIN 3222 тело и капа EN-GJL-250 према EN 1561 ( GG25-DIN 1691); епоксид за облагање према DIN 30667-T2; вретено од нерђајућег челика (мин класе квалитета 1.4021) фланша EN1092-1 DN 80 RP 2000mm

Доказ: Сертификат о сталности својстава

  ХИДРАНТ Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
1 NPH DN 80, ломљиви, Рд = 1250мм ком. 15    
2 PPH DN 80, Рд = 1000мм ком. 15    
3 H-OV ормарић за хидранте са опремом, за надземне хидранте ком. 30    
4 Ормарић за ZPPH DN 50 са опремом ком. 15    
Укупно партија 7:  

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 1.000.000,00 РСД

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 8. Капе и гарнитуре          
               

Телескопска уградбена гарнитура за кућне прикључке.

Осовина вретена ( пуна цев) и шупљи врх вретена од челика   галванизованог, спојница вретена и глава од дуктилног лива GGG40 према DIN 1693 заштитног од корозије, спољне и унутрашње црево од PE заптивног на врху од продирања воде.

Гарнитура на доњем крају са кружним навојем ради фиксирања.

Капе ( затварачи ) од сивог лива DIN456 са битуменским премазом мин. носивост поклопца 200KN, мин. носивост за тело 400KN висина 265mm, ширина у дну 270mm.

Капе за кућне прикључке од сивог лива DIN4057, битуменски премаз, мин. носивост капе 200KN, мин. носивост за тело 400 KN, висина 250mm, ширина у дну 190mm.

Хидрантске капе; сиви лив EN-GJL-200 према EN 1561 ( 66200-DIN 1691 ) min оптерећење за поклопац 200KN, за тело 400 KN , висина 300mm, ширина основе 443x338mm“ или одговарајуће“

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

  ОЗНАКА   Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
  КАПЕ И ГАРНИТУРЕ        
1 Ливено-гвоздена улична капа од 3 кг ком. 120    
2 Ливено-гвоздена шиберска капа од 5 кг ком. 20    
3 Ливено-гвоздена хидрантска капа од 7 кг ком. 10    
4 Телескопсле гарнитуре ком. 140    
Укупно партија 8:  

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 3.000.000,00 РСД

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 9. Затварачи, КВП прикључци и Хватачи нечистоћа  
             

Нормтив EN 12266-1, Atest DVGW W270 i EN 593 “или одговарајући“;прирубнице EN 1092-2 кућиште EN-JS 1030 (GGG-40)

Дихтунг гума од EPDM према стандарду SRPS EN 681-1:2007

( EN 681-1:1996 )

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

  ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧИ Ј/м Оквирне количине цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а
  ПРОФИЛ        
1 DN 250 ком. 4    
2 DN 200 ком. 4    
3 DN 150 ком. 10    
4 DN 125 ком. 2    
5 DN 100 ком. 25    
6 DN 80 ком. 30    
7 DN 60 ком. 8    
8 DN 50 ком. 4    
  ПРИКЉУЧЦИ        
1 KVP DN 200/1″ ( ACC ) ком. 5    
2 KVP DN 150/1″ ( ACC ) ком. 10    
3 KVP DN 100/1″ ( ACC ) ком. 30    
4 KVP DN 80/1″ ( ACC ) ком. 30    
5 KVP DN 60/1″ ( ACC ) ком. 10    
6 KVP DN 225/1″ ( PE ) ком. 10    
7 KVP DN 180/1″ ( PE ) ком. 5    
8 KVP DN 125/1″ ( PE ) ком. 5    
9 KVP DN 110/1″ ( PE ) ком. 50    
10 KVP DN 90/1″ ( PE ) ком. 50    
11 KVP DN 75/1″ ( PE ) ком. 20    
12 Улични вентил за кућни прикључак DN 1″-3/4″ ком. 50    
  АРМАТУРЕ        
1 хватач нечистоће DN 80 ком. 2    
2 хватач нечистоће DN 100 ком. 3    
3 хватач нечистоће DN 150 ком. 1    
4 Регулатор притиска DN 100 ком. 5    
Укупно партија 9:  
             

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 6.000.000,00 РСД

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

Партија 10. АБ ЦЕВИ И АБ КОНУСИ-МБ 40  
             

Стандард за бетонске цеви и фазонске комаде, неармирани, са чиличним влакнима и армирани SRPS EN 1916:2007 и SRPS EN 1916:2007/AC:2011

Доказ: Стандард издат од стране овлашћене лабораторије.

Р.

бр.

АБ ЦЕВИ И АБ КОНУСИ-МБ 40 Ј/м Оквирне количине Јед.цена без ПДВ-а укупно без ПДВ-а  
1 Ø1000/1000 ком. 200      
3 Ø1000/500 ком. 200      
4 Ø1000/250 ком. 100      
5 Ø 300/1000 ком. 50      
6 Ø 400/1000 ком. 50      
7 Ø500/1000 ком. 50      
8 Ø600/1000 ком. 50      
9 Ø800/1000 ком. 50      
10 Конус Ø1000/600/600 ком. 150      
11 Конус Ø1000/600/900 ком. 150      
Укупно партија 10:    
                 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Напомена:

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора до укупне вредности оквирног споразума од 9.000.000,00 РСД

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
 1. 1.1Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
  1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
  2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
  3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
  4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(члан 75. став 2. Закона).
  5. 1.2Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

Нема додатних услова

 1. 1.3Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4       Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 1. 1)Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 2. 2)Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 3)Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 4)Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Наручилац нема додатних услова.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач припрема и подноси понуду у складу са захтевима из конкурсне документације. Конкурсна документација је припремљена на основу одредби ЗЈН, пратећих Правилника и осталих прописа који прате предмет ове набавке.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП “Водовод“ – Врање ул. Београдска бр. 63, 17500 Врање, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добра)Водоводни и канализациони материјал, ВНД 3/2018НЕ ОТВАРАТИ” са назнаком партије за коју се учествује. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.07.2018.године најкасније до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  

Понуда мора да садржи:

Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан)образац бр. VI (за сваку партију појединачно)

Доказе о испуњености услова из члана 75 ЗЈН.

Доказе на основу техничког описа из дела III конкурсне документације (каталоге, сертификате о квалитету и стандарде)

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене цене – образац бр. IX

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде – образац X (достављање овог обрасца није обавезно)

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текста изјаве о независној понуди – образац XI

Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2 Закона о јавним набавкама – образац XII

     3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

      Ова набавка је обликована по партијама. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати најмање једну целокупну партију. Понуђач на коверти и у понуди наводи на коју се партију понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“- Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку (добра)Водоводни и канализациони материјал, ВНД 3/2018(по партијама) НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку (добра)Водоводни и канализациони материјал, ВНД 3/2018 (по партијама) НЕ ОТВАРАТИ ” или

Опозив понуде за јавну набавку (добра)Водоводни и канализациони материјал, ВНД 3/2018(по партијама) НЕ ОТВАРАТИ ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра)Водоводни и канализациони материјал, ВНД 3/2018(по партијама) НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања фактуре.

9.2. Захтев у погледу рока :

Испорука: сукцесивно, по захтеву наручиоца

Рок за испоруку не може бити дужи од два дана од поруџбине и у понуди се изражава целим бројевима (1 дан, 2 дана и сл.) Наручилац неће прихватати рок за испоруку изражен речима типа: одмах, од – до, и све такве понуде биће одбијене као неприхватљиве.

Паритет Ф-цо магацин купца.

 1. 9.3Захтеви у погледу гарантног периода

Гарантни период: _____ месеци (минимум 12 месеца) од записничке примопредаје добара.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда важиминимално 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За добро извршење посла-оквирни споразум

Изабрани понуђачи се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, предају Наручиоцубланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мору бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 25 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Добављач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Добављач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

За отклањање грешака у гарантном року

Добављач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року,која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и Добављача. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.Наручилац ће уновчити датуменицу уколикоДобављач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП “Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63електронске поште на email:denzi017@gmail.comтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВНД 3/2018

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења оквирног споразума преда наручиоцуЈП Водовод“ – Врањекао средство за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ.

Наручилац ће оквирни споразум закључити са три понуђача, чије су понуде оцењене као одговарајуће и прихватљиве и који понуде најниже цене за конкретну партију.

Уколико за конкретну партију Наручилац не добије три одговарајуће и прихватљиве понуде, оквирни споразум ће закључити са свим понуђачима чије су понуде одговарајуће и прихватљиве.

  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Оквирни споразум се закључује са понуђачемкоји је понудио најнижу цену без ПДВ-а.

У случају када два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који наведе дужи гарантни рок. У случају када два или више понуђача понуде исту цену и исти гарантни рок, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу чија је понуда прва стигла у писарници наручиоца.

Горе наведено правило, Наручилац ће да примењује и за потребе утврђивање редоследа добављача са којима закључује оквирни споразум.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIконкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА.

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 11.07.2018 године у пословним просторијама ЈП“Водовод“ –Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врањеу 11:00 часова.

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке,

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка јавног отварања понуда.

 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

            1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће

            елементе:

            (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија            може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна            достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..

            (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

            (4) број рачуна: 840-30678845-06;

            (5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

            (8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

            (10) потпис овлашћеног лица банке.

            2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати     таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона

Наручилац ће оквирне споразуме доставити понуђачима у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирне споразуме пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ВНД 3/2018Водоводни и канализациони материјал (по партијама)

 

Подношењем ове понуде понуђач изјављује да је сагласан са садржином целокупне конкурсне документације које је овај образац понуде део, укључујући и модел оквирног споразума, као и све објављене измене и допуне конкурсне документације.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕВодовони и канализациони материјал

  ПАРТИЈА 1 ПАРТИЈА 2 ПАРТИЈА 3 ПАРТИЈА 4 ПАРТИЈА 5 ПАРТИЈА 6 ПАРТИЈА 7 ПАРТИЈА 8 ПАРТИЈА 9 ПАРТИЈА 10

Укупна вредност понуде

динара без ПДВ-а

                   

Укупна вредност понуде

динара са ПДВ-ом

                   
Рок и начин плаћања

45 дана од дана испостављања исправне фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке сукцесивно, не дуже од 2 дана од дана пријема писаног захтева.
Гарантни период ____(минимум 12) месеци од записничке примопредаје добара
Место испоруке Фцо ЈП “Водовод“ – Врање.