КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                            ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. МНД 7/2017

                                                 јавна набавка добара

     набавка хемикалија за пречишћавање воде за пиће –

(партија 2.-полиелектролит анјонски LT 27 -“или одговарајући“

  Датум и време:
   
Крајњи рок за достављање понуда: 15.11.2017.године до 10,00 часова
   
Јавно отварање: 15.11.2017.године до 10,30 часова
   

Врање,новембар,2017.године

Страна 1


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4112 од 03.11.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4112/1 од 03.11.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – набавку хемикалија

за пречишћавање воде за пиће

ЈН бр. МНД 7/2017

(Партија 2. – полиелектролит)

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна  
I Општи подаци о јавној набавци 3  
II Подаци о предмету јавне набавке 4  
  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина    
III и   опис добара, начин   спровођења контроле и 5  
обезбеђења   гаранције квалитета, рок   и место  
     
  испоруке добара, додатне услуге и сл.    
  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.    
IV 75.   и 76. Закона   и упутство како   се доказује 12  
  испуњеност тих услова    
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 29  
VI Образац понуде 43  
VII Модел уговора 55  
VIII Образац изјаве о независној понуди 75  
VIII Образац изјаве о удаљености од магацина 78  

Страна 2


I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП“Водовод“ Врање

Адреса: ул. Београдска бр. 63, 17500Врање

Интернет страница: www.vodovodvranje.rs

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. МНД 7/2017 су добра хемикалије за пречишћавање воде за пиће (партија 2 – полиелектролит)

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Братислав Стојковић

Е-mail адреса: markoj2@gmail.com; vodovodvranje@vodovodvranje.com;

телефон/телефакс: (017) 421-601 у периоду од 7,00-15,00 часова

Страна 3


II      ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.МНД 7/2017 су добра полиелектролит анјонски ЛТ 27 (или одговарајући)

Назив и ознака из општег речника набавке: Флокуланти – 24958200

Страна 4


III      ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И    ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 2

 1. Врста и количина добара
РЕДНИ ВРСТА ЈЕДИНИЦА УКУПНА  
ОКВИРНА  
БРОЈ МЕРЕ  
      КОЛИЧИНА  
1. Полиелектролит анјонски LT 27 анјонски (или одговарајући) kg 2000  

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара у килограмима за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Наручилац годишње преузима оквирно 4 туре у приближно једнаким количинама, уз могућа одступања.

2. Техничке карактеристике

Тип анјонски
Форма прах
Боја бела
Мирис Без мириса
PH вредност (10 g/l) at 20°C 7—-9

Промена агрегатног стања

Тачка топљења/распон топљења

Није одређена,производ се разлаже
Садржај акриламид мономер (mg/kg) ≤ 200
Тачка паљења Није применљиво
Самозапаљивост Производ није самозапаљив
Опасност од експлозије Не постоји опасност

Границе експлозије:

Оксидациона својства

Не оксидује

Густина

Насипна тежина

650-850 kg/m3
Растворљивост/мешање са водом Формира вискозан раствор

Страна 5

 1. Паковање

Испорука полиелектролита ће се вршити у амбалажи изабраног понуђача.

Понуђач ће испоруку полиелектролита вршити у у полиетиленским врећама од 25 kg, које обезбеђују потребну заштиту полиелектролита од утицаја спољашње средине.

 1. Квалитет добра

Понуђено добро мора да испуњава захтеве стандарде EN 1407 – Хемикалије које

се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу – Анјонски

нејонски полиакриламиди,односно услове у погледу здравствене исправности и

да се исто може користити за прераду воде за пиће.

Извештај анализе параметара којима се потврђује усаглашеност са стандардом

EN 1407, и стручним мишљењем о здравственој исправности издат од стране

акредитоване лабораторије по SRPS 17025 из земље Наручиоца, не старији од

12 месеци.

Безбедносни лист у складу са EC директивом 91/155/ЕЕС

ISO 9001, ISO 14001, ISO 28001, за производњу и дистрибуцију хемикалија од

стране понуђача.

Технички лист

Декларација о усаглашености издата од стране Понуђача.

Гаранти лист издат од стране Понуђача.

Референц листа попуњен образац са пратећом документацијом.

 1. Провера квантитета и квалитета и рекламација

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

6. Тип полиелектролита

 

Полиелектролит мора бити анјонски ЛТ 27 или одговарајући.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет) дана од пријема рекламације.

7. Рок и место испоруке добара

Место испоруке добара је магацин изабраног понуђача на територији Републике Србије. Понуђач у Обрасцу изјаве о удаљености магацина (Образац IX), наводи локацију (адресу) и удаљеност магацина од Врања.

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине полиелектролита за потребе наручиоца. Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине полиелектролита, упути изабраном понуђачу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине полиелектролита, у којој ће определити дан преузимања. Наручилац задржава право да за

Страна 6

преузимање наручене количине полиелектролита определи оквиран период од

7   календарских дана.

Изабрани понуђач је дужан да изврши утовар предметног добра у возила наручиоца, а трошкови утовара су укључени у јединичну цену.

Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом . Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Страна 7

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

 1. 75.И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

ЗАКОНА

1.1.      Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 1. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.      Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 8

 

 

За партију 2 (Полиелектролит анјонски LT 27 – или одговарајући):

 1. Пословни капацитет:

1.1.      Понуђач и произвођач морају да поседују: Сертификат ISO 9001/2008;

1.2.      Понуђач мора да поседује: Сертификат ISO 14001:2005 или ISO 14001:2004;

1.3.      да је у претходне три календарске године (2014, 2015. и 2016. године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио предмет јавне набавке у количини, потребном квалитету и у уговореним роковима, не мањој од 4.000 килограма.

 1. Технички капацитет:

2.1. Понуђено добро мора да испуњава захтеве стандарда SRPS (EN) 1407:2011, односно услове у погледу здравствене исправности и да се исто може користити за прераду воде за пиће.

1.3.      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни исте додатне услове које мора да испуњава и понуђач.

.

1.4.      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.

 1. до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Страна 9

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача , чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа . Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став

 1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у регистар понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Страна 10

 1. 1)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда);
 1. 2)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
 1. 3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Страна 11


 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА


3.1.2. ПАРТИЈА 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О   ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У   складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке хемикалија за пречишћавање воде за пиће број МНД 7/2017, наручиоца ЈП“Водовод“ Врање, и то за партију 2 – набавку полиелектролита анјонског LT 27 (или одговарајући) , испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 1. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 1. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 1. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе

______________________ (прецртати ако седиште није на територији стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

 1. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
 1. Понуђач испуњава додатне услове:
 1. Пословни капацитет:

1.1.      Понуђач и произвођач поседују: Сертификат ISO 9001/2008

1.2.      Понуђач поседује: Сертификат ISO 14001:2005 или ISO

14001:2004;

 1. 3.у претходне три календарске године (2014, 2015. и 2016. године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио је предмет јавне набавке у количини, потребном квалитету и у уговореним роковима, не мањој од 4.000 килограма.

Страна 12

 1. Технички капацитет:

2.1. Понуђено добро испуњава захтеве стандарда SRPS (EN) 1407:2011, односно услове у погледу здравствене исправности и исто се може користити за прераду воде за пиће.


Место:_____________


Понуђач:


Датум:_____________


М.П.


_____________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач доставља понуду за више од једне партије , дужан је да попуни, потпише и овери Образац 3.1. за сваку партију посебно.

Страна 13


3.2.2. ПАРТИЈА 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О   ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У   складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке број МНД 7/2017, наручиоца ЈП“Водовод“ Врање , и то за партију 2 – набавку полиелектролита анјонског LT 27 (или одговарајући), испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан

у  одговарајући регистар;

 1. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 1. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,

која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

 1. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе

______________________ (прецртати ако седиште није на територији стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

 1. Подизвођач испуњава додатне услове:
 1. Пословни капацитет:

1.1.      подизвођач и произвођач поседују: Сертификат ISO 9001/2008;

1.2.       подизвођач поседује: Сертификат ISO 14001:2005 или ISO

14001:2004;

1.3.   у претходне три календарске године (2012, 2013. и 2014. године), за потребе прераде воде за пиће, испоручио је

                                 предмет јавне набавке у количини, потребном квалитету и                              

                                             квалитету и у уговореним роковима, не мањој од 4.000

                                килограма.

Страна 14

 1. Технички капацитет:

2.1. Понуђено добро испуњава захтеве стандарда SRPS (EN) 1407:2011, односно услове у погледу здравствене исправности и исто се може користити за прераду воде за пиће.


Место:_____________


Подизвођач:


Датум:_____________


М.П.


_____________________


Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач доставља понуду са подизвођачем за више од једне партије, овлашћено лице подизвођача је дужно да попуни, потпише и овери Образац 3.

 1. за сваку партију посебно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 15

 


 


V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се подносе непосредно или путем поште у једној затвореној коверти или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком “Понуда за јавну набавку хемикалија, за партију 2 – полиелектролит анјонски ЛТ 27 (или одговарајући)

НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ЈП“Водовод“ Врање, ул.Београдска бр.63, 17500Врање, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.

Крајњи рок за достављање понуда је 15.11.2017.године, и то до 10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Од понуђача се очекује да је упознат са законима , прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди

Страна 16


једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани

и    оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Обавезни саставни делови понуде:

РЕДНИ ДОКУМЕНТИ  
БРОЈ    
  Обрасци изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне  
1. набавке (Обрасци 3) за сваког подизвођача  
  посебно  
2. Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци понуде (Обрасци VI)  
   
   
3. Попуњени, потписани и оверени печатом модели уговора (Обрасци VII)  
   
   
4. Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци изјаве о независној  
понуди (Обрасци VIII)  
   
5. Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци изјаве о удаљености  
магацина (Образац IX)  
   

Страна 17


 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено, означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ хемикалија, за партију 2 – полиелектролит анјонски ЛТ 27 (или одговарајући)

НЕ ОТВАРАТИ,

на адресу ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр.63, 17500Врање, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег рока за подношење.

Страна 18


 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У  Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана

 1. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

Страна 19


 1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће издавати рачуне;

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 1. понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања.

Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде , и то у року од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Партија 2

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине полиелектролита за потребе наручиоца. Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине полиелектролита, упути изабраном понуђачу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине полиелектролита,

у     којој ће определити дан преузимања. Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине полиелектролита определи оквиран период од 7 календарских дана.

Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом . Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Страна 20

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У   случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цену је потребно изразити нумерички.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена из понуде је фиксна и не може се мењати.

Страна 21

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач не захтева од понуђача да доставе средства обебеђења.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку хемикалија“.

Ако је одговор достављен од стране наручиоца путем електронске поште или факсом, понуђач је дужан да на исти начин потврди пријем одговора.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Страна 22

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда , а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У    случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача . Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Страна 23

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

ПАРТИЈА 2

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:

1)          понуђена цена                                                       – максимално 70 пондера;

 1. трошковна економичност изражена кроз удаљеност магацина понуђача у којем се врши испорука добара, од Врања

– максимално 30 пондера.

Укупан број пондера износи 100.

Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:

 1. Број пондера за понуђену цену по формули:

Ц  = Цмин / Цпон x 70

Ц                   = број остварених пондера на основу понуђене цене

Ц  пон = цена понуђача

Ц   мин = минимална понуђена цена

 1. Број пондера за удаљеност магацина понуђача по формули

У  = Умин / Упон x 30

У                  = број остварених пондера на основу удаљености магацина

У  пон = удаљеност магацина понуђача у километрима

У   мин = удаљеност најближе понуђеног магацина у километрима

Удаљеност магацина у којем ће бити вршена испорука добара , од Ивањице, понуђач доказује Изјавом о удаљености магацина (Образац IX). Удаљеност се одређује у односу на најкраћи аутопутни, магистрални и регионални путни правац, и то у једном правцу. Наручилац задржава право да у поступку доделе уговора посети понуђене магацине и утврди да ли њихова стварна удаљеност

од Врања одговара подацима датим у понуди. Провера стварне удаљености се може вршити и на други начин.

Укупан број пондера (УП) одређује се према формули:

УП = Ц + У

 

 

 

 

 

 

Страна 24

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У   случају да две или више понуда буду имале једнак број пондера, уговор ће бити додељен оном најповољнијем понуђачу чија понуђена цена буде нижа.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно , електронском поштом на e-mail: markoj2@gmail.com, факсом на број: 017/404-666 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈП“Водовод“ Врање, ул.Београдска бр.63, 17500Врање.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О     поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У  том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Страна 25

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете

у    поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50 -016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167.

Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У   случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом

112. став 2. тачка 5) Закона.

Страна 26

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI 2 – ПАРТИЈА 2

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку хемикалија за пречишћавање воде за пиће, наручиоца ЈП“Водовод“ Врање, број МНД 7/2017, и то за партију 2 – набавку полиелектролита анјонског LT 27 (или одговарајућег).

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески         идентификациони          број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице    овлашћено    за    потписивање

уговора

 1. ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Страна 27

 1. 3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
 1. 1)Назив подизвођача:

Адреса: Матични број:

Порески идентификациони број: Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 1. 2)Назив подизвођача: Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће

извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем , а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Страна 28

 1. 4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
 1. 1)Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број: Име особе за контакт:

 1. 2)Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса: Матични број:

Порески идентификациони број: Име особе за контакт:

 1. 3)Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Страна 29


 1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ хемикалије за пречишћавање воде за пиће за потребе наручиоца ЈП“Водовод“ Врање

ПАРТИЈА 2:

    Оквирна Јединична Укупна  
  Јединица количина  
Врста цена без цена без  
мере за период  
  ПДВ-а ПДВ-а  
    испоруке  
         
           
1 2 3 4 5  
Полиелектролит анјонски LT 27 (или одговарајући) kg 2000      
           

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок плаћања (у року од 45 дана) од дана испостављања сваког рачуна

Место испоруке добра (адреса магацина понуђача)

Рок важења понуде (не може бити краћи од

60   дана од дана отварања понуда)

Датум                                    Понуђач М. П.

_____________________________                               ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Страна 30


VII МОДЕЛ УГОВОРА

VII 2 – ПАРТИЈА 2

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

ПАРТИЈА 2: НАБАВКА ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТААНЈОНСКОГ LT 27 – “или одговарајућег“

Закључен између:

 1. 1.ЈП“Водовод“ Врање, Ул. Београдска 63, ПИБ 100403773, матични број 07226560  , рачун бр. 160-7383-43 отворен код Банке Интеса, које заступа директор Горан Ђорђевић, у даљем тексту Наручилац и

2. ___________________________________,са седиштем у

_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке __________________________________,

које заступа _____________________, у даљем тексту Испоручилац.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

   да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара по партијама, и то набавке хемикалија за пречишћавање воде за пиће за потребе Наручиоца, под редним бројем МНД 7/2017.

  

     да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од

____________.године, за партију бр.2, полиелектролит анјонски ЛТ 27 (“или одговарајући“) која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

    да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

Страна 31

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је испорука полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“) за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Испоручиоца бр. __________ од

______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“)и једини је одговоран за извршење овог Уговора.

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да испоручи полиелектролитаанјонског LT 27 (“или одговарајући“)за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама:

    Оквирна  
Врста Јединица количина  
мере за период  
   
    испоруке  
       
1 2 3  
Полиелектролит анјонског LT 27 (“или одговарајући“) kg 2000  
       
       

и   то по укупној цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а,

односно ______________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене полиелектролита Magna Flok LT 27 из става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора.

Страна 32

РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца, у периоду од закључења уговора до испуњења уговорене вредности.

Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине.

Члан 4.

Испорука полиелектролита ће се вршити у амбалажи Испоручиоца.

Полиелектролит анјонског LT 27 (“или одговарајући“) ће се испоручивати у полиетиленским врећама(џаковима) у тежини од 25 кг.

Члан 5.

Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку на месту испоруке има довољне количине полиелектролитаанјонског LT 27 (“или одговарајући“)за потребе Наручиоца.

Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне количине полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“), упути Испоручиоцу писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“), у којој ће определити дан преузимања.

Наручилац задржава право да за преузимање наручене количине полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“) определи оквиран период од 7 календарских дана.

Испоручилац је дужан да изврши утовар предметних добара у возила наручиоца, а трошкови утовара су укључени у јединичне цене.

Све наруџбенице полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“) Наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом, а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Члан 6.

Уколико Испоручилац, својом кривицом не омогући преузимање наручене количине предметног добра у уговореним роковима, Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења.

Страна 33

Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговорених рокова за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу уговорну казну из става 1.овог члана , рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида уговора.

У     сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

Члан 7.

Место испоруке предметних добара је магацин Испоручиоца на адреси:

___________________________________________________________________.

Члан 8.

У     року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,

Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се доставе исправни рачуни.

Страна 34

КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,

УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,

предметна добра испоручује с пажњом доброг стручњака и уговореног

квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________

године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара,

упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог уговора.

Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави одговарајућу декларацију (атест) којом се доказује уговорени квалитет испорученог добра и дају подаци о датуму производње и року трајања испоручених добара.

Члан 10.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У   случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од стране Испоручиоца.

Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке , за сваки дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.

Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Страна 35


ПЛАЋАЊЕ

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од 45

дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.

Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ________________________ отворен код ______________________________ банке.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 13.

Овај Уговор се закључуједо испоруке уговорених количина.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе споразумно сагласе уговорне стране.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из члана 7. и 11. овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Количине полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“) из члана 2. овог Уговора, оквирно су предвиђене потребе Наручиоца.

Наручилац ће вршити набавку полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“) у количинама које одговарају његовим стварним потребама.

Члан 15.

За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У  случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за решавање спора биће Привредни суд у Лесковцу.

Страна 36

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака, од којих по два примерка задржава свака уговорна страна.


ЗА НАРУЧИОЦА:


ЗА ИСПОРУЧИОЦА:


ДИРЕКТОР


ДИРЕКТОР


__________________


____________________


НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

У    моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.


Страна 37
VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


VIII 2 – ПАРТИЈА 2

У  складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду

у   поступку јавне набавке хемикалија за пречишћавање воде за пиће број МНД 7/2017, наручиоца ЈП“Водовод“ Врање, и то партије број:

 1. набавке полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“),

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                                  М.П.                                       Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Страна 38

 


IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УДАЉЕНОСТИ МАГАЦИНА

IX 2 – ПАРТИЈА 2

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да се магацин, у којем ће бити вршена испорука полиелектролита анјонског LT 27 (“или одговарајући“) наручиоцу ЈП“Водовод“ Врање, налази на адреси

____________________________________               на              подручју              општине

___________________ града ____________________, као и да се исти магацин налази на удаљености од ____________ километара од Врања, најкраћим аутопутним, магистралним и регионалним путним правцима.


Датум


Понуђач


________________


М.П.


__________________


Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Страна 39