КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП “ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА Разна гвожђурија и завртњи с матицама

(по партијама)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА МНД 21/2018

 

март 2018 године

                    

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 731 од 06.03.2018 године и Решења ообразовању комисије за јавну набавку МНД 21/2018, број Решења 731/1 од 06.03.2018 године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Разна гвожђурија и завртњи с матицама

(по партијама)

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и евентуалне додатне услуге и сл. 4-8
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 9-11
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12-18
VI Образац понуде 19-31
VII Модел уговора 32-35
VIII Образац трошкова припреме понуде 36
IX Образац изјаве о независној понуди 37
X Образац изјаве чл.75.2 38

Конкурсна документација садржи укупно 38 страна.

                

                                                                                                                      

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП “Водовод“ Врање

Адреса: Београдска бр. 63

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

  1. 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бројМНД 21/2018су добра, Разна гвожђурија и завртњи са матицама(по партијама)

Ознака из општег речника набавке:

ОРН 44190000 Разна гвожђурија (по спецификацији)

ОРН 44530000 Завртњи с матицама (по спецификацији)

      

           4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

            5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Горан Петровић

Е – mail адреса:branaprvonek@gmail.com

Телефон: 065/4017-260

Број факса: 017/404-666.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.МНД 21/2018су добра, Разна гвожђурија и завртњи с матицама (по партијама)

Ознака из општег речника -44190000 Разна гвожђурија, 44530000 Завртњи с матицама

        

            2. Партије:

Партија 1: Разна гвожђурија

Партија 2: Завртњи с матицама

                                                                                              

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1: Разна гвожђурија

р.бр Назив робе ј/м количина
1 Корпа за смеће ком 10
2 Челична четка ком 10
3 Бравица за ормарић ком 20
4 Реза за врата већа ком 20
5 Брава за дрвена врата ком 50
6 Брава за ал.врата 6.5 Дабел или одговарајуће ком 20
7 Брава за мет.врата Дабел или одговарајуће ком 20
8 Брава ИДЕА хр 40-90 кључ прихватник Дабел или одговарајуће ком 50
9 Брава ИДЕА хр 40-90 цилиндар прихватник Дабел или одговарајуће ком 50
10 Брава ИДЕА мс мат 50/85/22/8 цил са прихв ком 15
11 Брава Б601 инох 50/85/22/8 цил са прихв ком 15
12 Катанац хром 40мм,4 кљуц 5 ком Дабел или одговарајуће ком 10
13 Катанац хром 60мм,3 кључа кодирани Дабел или одговарајуће ком 20
14 Катанац мс 50мм,3 кључа,кодирани Дабел или одговарајуће ком 20
15 Цилиндар хр 70мм 30-40код 6 кључа Дабел или одговарајуће ком 50
16 Цилиндар хр 60мм,30-30код,6 кључа Дабел или одговарајуће ком 50
17 Цилиндар никл 90мм,40’50дугме Дабелили одговарајуће ком 20
18 Цилиндар 30х30 ком 30
19 Обележавајућа мрежа нарнџ.100 м 100
20 Обележавајућа мрежа нарнџ.120 м 100
21 Обележавајућа мрежа нарнџ.150 м 500
22 Катанац челични 50 ком 50
23 Метар 3 м ком 15
24 Метар магнетик 2 м ком 20
25 Метар магнетик 3 м ком 20
26 Метар магнетик 5 м ком 20
27 Лопата словеначка са држаљем ком 100
28 Косир словенски са држаљем ком 30
29 Ашов словенски са држаљем ком 100
30 Крамп словеначки са држаљем ком 100
31 Точак за колица ком 20
32 Батерија за судоперу зидна ком 10
33 Батерија 9в ком 20
34 Батерија 1,5в ком 20
35 Резна плоча 115х3 ком 30
36 Резна плоча 178х2 ком 30
37 Резна плоча 230х2 ком 30
38 Брусна плоча 230х6 ком 50
39 Брусна плоча115х6 ком 50
40 Брусна плоча 189х6 ком 50
41 Навојна шипка 12 ком 20
42 Навојна шипка 10 ком 20
43 Електрода прохр. баз 3.25 јасенице или одговарајуће кг 40
44 Електрода прохр. баз 2.5 јасенице или одговарајуће кг 40
45 Електрода прохром јасенице или одговарајуће кг 30
46 Електрода 3.25 јасенице или одговарајуће кг 100
47 Електрода 2.5 јасенице или одговарауће кг 100
48 Мацола 10 кг са фаберглас дршком ком 5
49 Мацола 8 кг са фаберглас дршком ком 5
50 Сајла челична фи12 м 85
51 Смиргла м 100
52 Сајла канал фи 10-10м профи ком 8
53 Сајла канал фи 12-10м профи ком 5

Партија 2: Завртњи с матицама

Р.бр Назив робе ком количина
1 Вијак са матицом 5.6 8х40 ком 150
2 Вијак са матицом 5.6 10х60 ком 150
3 Вијак са матицом 5.6 10х100 ком 150
4 Вијак са матицом 5.6 10х120 ком 150
5 Вијак са матицом 5.6 12х60 ком 300
6 Вијак са матицом 5.6 12х120 ком 150
7 Вијак са матицом 5.6 14х100 ком 150
8 Вијак са матицом 5.6 16х70 ком 300
9 Вијак са матицом 5.6 16х80 ком 300
10 Вијак са матицом 5.6 16х90 ком 300
11 Вијак са матицом 5.6 16х100 ком 200
12 Вијак са матицом 5.6 18х80 ком 300
13 Вијак са матицом 5.6 18х90 ком 300
14 Вијак са матицом 5.6 18х100 ком 200
15 Вијак са матицом 5.6 20х100 ком 500
16 Вијак са матицом 8.8 8х40 ком 300
17 Вијак са матицом 8.8 100х60 ком 300
18 Вијак са матицом 8.8 10х100 ком 300
19 Вијак са матицом 8.8 10х120 ком 300
20 Вијак са матицом 8.8 12х120 ком 300
21 Вијак са матицом 8.8 12х60 ком 300
22 Вијак са матицом 8.8 14х100 ком 300
23 Вијак са матицом 8.8 16х70 ком 300
24 Вијак са матицом 8.8 16х80 ком 300
25 Вијак са матицом 8.8 16х90 ком 300
26 Вијак са матицом 8.8 16х100 ком 300
27 Вијак са матицом 8.8 18х80 ком 300
28 Вијак са матицом 8.8 18х90 ком 300
29 Вијак са матицом 8.8 18х100 ком 300
30 Вијак са матицом 8.8 20х100 ком 500
31 Равна подлошка 125 м8 ком 2000
32 Равна подлошка 125 м10 ком 2000
33 Равна подлошка 125 м12 ком 2000
34 Равна подлошка 125 м14 ком 2000
35 Равна подлошка 125 м16 ком 2000
36 Равна подлошка 125 м18 ком 2000
37 Равна подлошка 125 м20 ком 2000

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА.

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2. Да он и његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ: Правна лица:

а) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1. (услови 1, 2, 3 и 4) и да достави доказе о испуњености тих услова.

Напомена: Понуђач/Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), док додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре проверити да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђачи ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП“Водовод“ – Врање ул. Београдска бр. 63, 17500 Врање, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку(добра), МНД 21/2018 – Разна гвожђурија и завртњи с матицама (по партијама)НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.03.2018.године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен;

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавкеуколико понуду подноси група понуђача;

Образац структуре цене, попуњен, потписан и печатом оверен ;

Модел уговора – Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора;

Образац изјаве о независној понуди, потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу;

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу;

Све тражене доказе за додатне услове.

Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

      3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА:Јавна набавка је обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку МНД 21/2018Разна гвожђурија и завртњи с матицама (по партијама) – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавкуМНД21/2018Разна гвожђурија и завртњи с матицама (по партијама) – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавкуМНД21/2018Разна гвожђурија и завртњи с матицама (по партијама) – НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавкуМНД21/2018Разна гвожђурија и завртњи с матицама (по партијама) – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

  • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
  • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
  • понуђачу који ће издати рачун,
  • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
  • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања фактуре понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.3. Захтеви у погледу испоруке

Испорука робе вршиће се сукцесивно, на захтев Наручиоца.

Паритет Ф-цо магацин купца.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука (цена са превозом).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП “Водовод“ Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на email:branaprvonek@gmail.comтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, МНД 21/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен Законом.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

 

 

 

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%,од

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Економски најповољнија понуда“.

БПц = (најнижа понуђена цена / разматрана цена) х 70

БПри = (најкраћи рок испоруке / разматрани рок испуруке) х 30

Убп = ББц + ББри

где је:

БПц – број пондера цена

БПри – број пондера рок испоруке

Убп – укупан број пондера

  

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколикодвеиливишепонудаимајуистунајнижупонуђенуцену, каонајповољнијабићеизабранапонудаоногпонуђачакојијепонудиодужирок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев

за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МНД 21/2018 – Разна гвожђурија и завртњи са матицама (по партијама)

 

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку МНД 21/2018 – Разна гвожђурија и завртњи са матицама (по партијама)

Партија 1: Разна гвожђурија ( по спецификацији)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

р.бр Назив робе ј/м количина Јединична цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 Корпа за смеће ком 10      
2 Челична четка ком 10      
3 Бравица за ормарић ком 20      
4 Реза за врата већа ком 20      
5 Брава за дрвена врата ком 50      
6 Брава за ал.врата 6.5 Дабел или одговарајуће ком 20      
7 Брава за мет.врата Дабел или одговарајуће ком 20      
8 Брава ИДЕА хр 40-90 кључ прихватник Дабел или одговарајуће ком 50      
9 Брава ИДЕА хр 40-90 цилиндар прихватник Дабел или одговарајуће ком 50      
10 Брава ИДЕА мс мат 50/85/22/8 цил са прихв ком 15      
11 Брава Б601 инох 50/85/22/8 цил са прихв ком 15      
12 Катанац хром 40мм,4 кљуц 5 ком Дабел или одговарајуће ком 10      
13 Катанац хром 60мм,3 кључа кодирани Дабел или одговарајуће ком 20      
14 Катанац мс 50мм,3 кључа,кодирани Дабел или одговарајуће ком 20      
15 Цилиндар хр 70мм 30-40код 6 кључа Дабел или одговарајуће ком 50      
16 Цилиндар хр 60мм,30-30код,6 кључа Дабел или одговарајуће ком 50      
17 Цилиндар никл 90мм,40’50дугме Дабелили одговарајуће ком 20      
18 Цилиндар 30х30 ком 30      
19 Обележавајућа мрежа нарнџ.100 м 100      
20 Обележавајућа мрежа нарнџ.120 м 100      
21 Обележавајућа мрежа нарнџ.150 м 500      
22 Катанац челични 50 ком 50      
23 Метар 3 м ком 15      
24 Метар магнетик 2 м ком 20      
25 Метар магнетик 3 м ком 20      
26 Метар магнетик 5 м ком 20      
27 Лопата словеначка са држаљем ком 100      
28 Косир словенски са држаљем ком 30      
29 Ашов словенски са држаљем ком 100      
30 Крамп словеначки са држаљем ком 100      
31 Точак за колица ком 20      
32 Батерија за судоперу зидна ком 10      
33 Батерија 9в ком 20      
34 Батерија 1,5в ком 20      
35 Резна плоча 115х3 ком 30      
36 Резна плоча 178х2 ком 30      
37 Резна плоча 230х2 ком 30      
38 Брусна плоча 230х6 ком 50      
39 Брусна плоча115х6 ком 50      
40 Брусна плоча 189х6 ком 50      
41 Навојна шипка 12 ком 20      
42 Навојна шипка 10 ком 20      
43 Електрода прохр. баз 3.25 јасенице или одговарајуће кг 40      
44 Електрода прохр. баз 2.5 јасенице или одговарајуће кг 40      
45 Електрода прохром јасенице или одговарајуће кг 30      
46 Електрода 3.25 јасенице или одговарајуће кг 100      
47 Електрода 2.5 јасенице или одговарауће кг 100      
48 Мацола 10 кг са фаберглас дршком ком 5      
49 Мацола 8 кг са фаберглас дршком ком 5      
50 Сајла челична фи12 м 85      
51 Смиргла м 100      
52 Сајла канал фи 10-10м профи ком 8      
53 Сајла канал фи 12-10м профи ком 5      
Укупно      
Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана)  
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана)  
Рок испоруке (у сатима)  

 

   Датум                                                                                                            Понуђач

__________                                                                                                    ___________

           М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Понуда бр __________ од _______________ за јавну набавку МНД 21/2018 – Разна гвожђурија и завртњи са матицама

Партија 1: Завртњи с матицама (по спецификацији)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Р.бр Назив робе ј/м количина Јединична цена без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 Вијак са матицом 5.6 8х40 ком 150      
2 Вијак са матицом 5.6 10х60 ком 150      
3 Вијак са матицом 5.6 10х100 ком 150      
4 Вијак са матицом 5.6 10х120 ком 150      
5 Вијак са матицом 5.6 12х60 ком 300      
6 Вијак са матицом 5.6 12х120 ком 150      
7 Вијак са матицом 5.6 14х100 ком 150      
8 Вијак са матицом 5.6 16х70 ком 300      
9 Вијак са матицом 5.6 16х80 ком 300      
10 Вијак са матицом 5.6 16х90 ком 300      
11 Вијак са матицом 5.6 16х100 ком 200      
12 Вијак са матицом 5.6 18х80 ком 300      
13 Вијак са матицом 5.6 18х90 ком 300      
14 Вијак са матицом 5.6 18х100 ком 200      
15 Вијак са матицом 5.6 20х100 ком 500      
16 Вијак са матицом 8.8 8х40 ком 300      
17 Вијак са матицом 8.8 100х60 ком 300      
18 Вијак са матицом 8.8 10х100 ком 300      
19 Вијак са матицом 8.8 10х120 ком 300      
20 Вијак са матицом 8.8 12х120 ком 300      
21 Вијак са матицом 8.8 12х60 ком 300      
22 Вијак са матицом 8.8 14х100 ком 300      
23 Вијак са матицом 8.8 16х70 ком 300      
24 Вијак са матицом 8.8 16х80 ком 300      
25 Вијак са матицом 8.8 16х90 ком 300      
26 Вијак са матицом 8.8 16х100 ком 300      
27 Вијак са матицом 8.8 18х80 ком 300      
28 Вијак са матицом 8.8 18х90 ком 300      
29 Вијак са матицом 8.8 18х100 ком 300      
30 Вијак са матицом 8.8 20х100 ком 500      
31 Равна подлошка 125 м8 ком 2000      
32 Равна подлошка 125 м10 ком 2000      
33 Равна подлошка 125 м12 ком 2000      
34 Равна подлошка 125 м14 ком 2000      
35 Равна подлошка 125 м16 ком 2000      
36 Равна подлошка 125 м18 ком 2000      
37 Равна подлошка 125 м20 ком 2000      
Укупно:      
Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана)  
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана)  
Рок испоруке (у сатима)  

 

   Датум                                                                                                            Понуђач

__________                                                                                                    ___________

           М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII    МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

МНД21/2018 – Партија 1: Разна гвожђурија

закључен између:                             

  

 НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                             кога заступа Директор дипл.екон. Горан Ђорђевић

                        

 ПОНУЂАЧ:       ______________________________, ул. _____________________________

                             кога заступа ____________________________________________________

Уговорне стране констатују:

        – да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015,68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности, спровео поступак јавне набавке мале вредности, за закључење уговора, чији је предмет набавка добара МНД21/2018 – Партија 1: Разна гвожђурија

      – да је Понуђач доставио понуду бр._______  дана  ___________ 2018 године, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

       – да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао Понуђача за наведено добро.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка разне гвожђурије (по спецификацији), за потребе ЈП“Водовод“ Врање, према понуди Понуђача која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем _______. од  _______ 2018 године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

            Наручилац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _____________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ___________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

            Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јаве набавке МНД 21/2018 изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Члан 3.

Понуђач се обавезује да по потписивању овог уговора иврши испоруку предмета набавке, према захтевима Наручиоца.  Испорука се врши у року од _______________ , на адресу: Ф-ко магацин Наручиоца.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

Члан 4.

Наручилац и Понуђач су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Наручиоца је да приликом примопредаје добара од Понуђача на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу.

    

 У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Наручилац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писаним путем обавести Понуђача.

        Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Понуђач се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Наручиоца.

                                                                                

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе Наручиоца и бити у складу са понудом.

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 7.

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

              ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

                                                                                                      ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 _________________________                                              _______________________             

                                                                                           Директор дипл.екон. Горан Ђорђевић

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

МНД21/2018 – Партија 2: Завртњи с матицама

закључен између:                             

  

 НАРУЧИЛАЦ:  ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ ул. Београдска бр. 63

                             кога заступа Директор дипл.екон. Горан Ђорђевић

                        

 ПОНУЂАЧ:       ______________________________, ул. _____________________________

                             кога заступа ____________________________________________________

Уговорне стране констатују:

        – да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015,68/2015)  и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке мале вредности, спровео поступак јавне набавке мале вредности, за закључење уговора, чији је предмет набавка добара МНД21/2018 – Партија 2: Завртњи с матицама

      – да је Понуђач доставио понуду бр._______  дана  ___________ 2018 године, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца, налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора.

       – да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао Понуђача за наведено добро.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка Завртњи с матицама (по спецификацији), за потребе ЈП“Водовод“ Врање, према понуди Понуђача која је заведена у ЈП“Водовод“ Врање под бројем _______. од  _______ 2018 године, која чини саставни део овог уговора.

 

Члан 2.

            Наручилац се обавезује да   цену  из члана 1. oвог Уговора у износу од _____________ динара, увећану за износ ПДВ-а од ___________ динара, плати по условима из понуде, а по испоруци предмета набавке.

            Цена из понуде бр. __________ од _____________која је у поступку јаве набавке МНД 21/2018 изабрана као најповољнија је фиксна и не може се мењати.

Члан 3.

Понуђач се обавезује да по потписивању овог уговора иврши испоруку предмета набавке, према захтевима Наручиоца.  Испорука се врши у року од _______________ , на адресу: Ф-ко магацин Наручиоца.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 

Члан 4.

Наручилац и Понуђач су дужни да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара који су предмет јавне набавке. Обавеза Наручиоца је да приликом примопредаје добара од Понуђача на уобичајни начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Понуђачу.

    

 У случају да се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајним прегледом, Наручилац је дужан да у року од 24 сата о том недостатку писаним путем обавести Понуђача.

        Ако се приликом уобичајне употребе добара утврди да исти имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребљавати, Понуђач се обавезује да та добра замени другим исправним добрима у року од 2 дана, од дана пријема писане рекламације Наручиоца.

                                                                                

Члан 5.

Квалитет добра које је предмет набавке мора да задовољава потребе Наручиоца и бити у складу са понудом.

Члан 6.

Уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право на једнострани раскид уговора писменим путем, са отказним роком од 8 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности испунила.

Члан 7.

            Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и траје до коначног извршења посла.

Члан 9.

Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе уговорне стране.

Члан 10.

            Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним Привредним судом у Лесковцу.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржавају обе уговорне стране.

              ПРОДАВАЦ                                                                               КУПАЦ

                                                                                                      ЈП“ВОДОВОД“ ВРАЊЕ

 _________________________                                              _______________________             

                                                                                           Директор дипл.екон. Горан Ђорђевић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________  

                                                               ( Назив понуђача )                                                                                              

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке МНД 21/2018поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

             X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона,__________________________[ назив понуђача], даје

ИЗЈАВУ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смопри састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

                                                                                                         

          Датум                                                                                                             Понуђач

_________________                                                                          _____________________

        

М. П.