Питање и одговор ВНД 3/2018

ЈП ''Водовод'' – Врање

Београдска бр. 63

17500 Врање

бр. 2720

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за јавну набавку даје додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку ВНД 3/2018 - Водоводни и канализациони материјал

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНД 3/2018 - Водоводни и канализациони материјала од Наручиоца додатна појашњења конкурсне документације и то:

Питање 1:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku – VND 3/2018 – Vodovodni i kanalizacioni materijal (oblikovana po partijama)

Odeljak IV TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, za partiju 2 – Uk cevi, Korugovane cevi, Plastične šahte, Kompozitni poklopci

Pitanje je sledeće: Za prvu grupu proizvoda opis je: PVC UK i KK cevi raznih dužina SN8. U opisu ispod piše UK PVC cevi kanalizacione SN4 ili odgovarajuće, raznih dužina isključivo od PP materijala. Obzirom da su ovi opisi protivurečni pitanje je: da li su tražene cevi PVC KK od DN50 do DN150 i PVC UK SN4 cevi od DN200 do DN300.

Одговор:

На основу питања у вези јавне набавке ВНД 3/2018 партија 2, за прву групу у опису испод дошло је до техничке грешке приликом куцања. Тачан је опис као из наслова тј. ради се о ПВЦ цевима SN8 ПВЦ КК цеви DN 50 – 150 и ПВЦ УК цеви DN 200 – DN 300 SN8

Наручилац

ЈП"Водовод'' Врање

Комисија за јавну набавку

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93