Питања и одговори ВНД 3/2018

ЈП ''Водовод'' – Врање

Београдска бр. 63

17500 Врање

бр. 2580

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за јавну набавку даје додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку ВНД 3/2018 - Водоводни и канализациони материјал

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНД 3/2018 - Водоводни и канализациони материјала од Наручиоца додатна појашњења конкурсне документације и то:

Питање 1:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku – VND 3/2018 – Vodovodni i kanalizacioni materijal (oblikovan po partijama)

Odeljak IV TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, za partiju 1 – PE cevi, PE creva, PE sedla i PE tuljci

Pitenje je sledeće: Da li za traženi sertifikat DVGW "ili odgovarajuće" važi izveštaj o ispitivanju kvaliteta po EN 12201 odobren za pijaću vodu izdat od akreditovane laboratorije.

Одговор: Да, важи извештај о испитивању квалитета по EN 12201 одобрен за пијаћу воду издат од акредитоване лабораторије.

Питање 2:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku – VND 3/2018 – Vodovodni i kanalizacioni materijal (oblikovanа po partijama)

Pitenje je sledeće: Koja je ukupna vrednost Ugovora za svaku partiju.

Одговор: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.Све информације везане за вредности оквирних споразума по партијама и начину расподеле се налазе у конкурсној документацији.

Наручилац

ЈП"Водовод'' Врање

Комисија за јавну набавку

Радно време

Радно време: 07-15ч

Наплата воде:
радним даном 07-17ч; суботом 08-13ч

Служба одржавања: 00-24ч

Службе

Управна зграда-централа:
  017/421-601,   424-364
Факс: 017 404 666
Служба одржавања:
  017 421 002, 017 421 715
Дежурна служба: 064/819-86-78

Инфо

ЈП Водовод Врање

 Београдска 63, 17500 Врање
  www.vodovodvranje.rs
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
ПИБ: 100403773
Жиро рачун:
  160-7383-43 | 840-549743-93