ЈП“Водовод“ – Врање

Београдска бр. 63

17500 Врање

3899/1

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за јавну набавку даје додатна појашњења конкурсне документације за јавну набавку ВНД 2/2017 – Гориво

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНД 2/2017 – Гориво затражило је од Наручиоца додатна појашњења конкурсне документације и то:

Питање: У техничкој спецификацији неопходно је изменити назив деривата, будући да је исправан назив за бензин, а који је у складу са важећим Правилником – ЕП БМБ 95.

Одговор: Тачан назив деривата ће бити обухваћена изменом конкурсне документације.
Питање: У конкурсној документацију, у техничкој спецификацији и у додатним условима, као и у Моделу уговора у члану 5, наведени су правилници који су стављени ван снаге, молимо Вас за исправку наведеног. Тренутно важећи правилници за ЕД и за БМБ 95 ЕП су Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС бр. 111/2015, 106/2016 и 60/2017) И Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр 97/10 од 21.12. 2010), Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 123/2012 од 28.12.2012 и Правилник о изменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима за ТНГ (Сл.гласник РС бр. 63/2013 од 19.07.2013). Молимо Вас за измене наведеног.

Одговор: Изменом конкурсне документације навешћемо тренутно важеће Правилнике који регулишу ову област.
Питање: У конкурсној документацији наводе се платне картице, молимо за измену и брисање речи платне, будући да су у питању корпоративне картице које понудјачи нуде, и служе само са преузимање горива, не и плаћање.

Одговор: Измене ће бити обухваћене изменом конкурсне документације.
Питање: У члану 2 Модела уговора који наводи плаћање стоји да се плаћање врши у року од 45дана од дана настанка ДПО. Неопходно је навести када настаје ДПО, тј када се врши фактурисање, да ли се фактурисање врши једном или два пута месечно. Молимо Вас за измене.

Одговор: Прецизно дефинисање плаћања уређено је изменом конкурсне документације.

                                                                                                                         Наручилац

                                                                                                                         ЈП’Водовод“ Врање

Комисија за јавну набавку